Migrace řídicího systému: Plánujte včas a spolupracujte s ostatními

Podrobné předběžné plánování a sestavování rozpočtu vede k úspěchu. Podrobné předběžné plánování a sestavování rozpočtu vede k úspěchu. MAVERICK technologies.

Předběžná analýza/studie proveditelnosti (Front-End Loading – FEL) nabízí výhody pro plánování a tvorbu rozpočtu.

Nastal čas na modernizaci a optimalizaci každodenních provozních činností v rámci vašeho výrobního podniku. Změna může být náročná, ale její provedení a řízení může být ještě náročnější. Každý den vy a váš tým zodpovídáte za provádění programů a postupů, řízení výroby i údržby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci či kvalitu, jakož i za další úkoly související s výrobou. Nyní k tomuto pracovnímu vytížení přidejte výzvu řídit upgrade a migraci existujícího řídicího systému podniku.

Projekt migrace systému řízení procesů, ať už ve velkém, nebo malém měřítku, může být vzrušujícím, ale rovněž i zdrcujícím úkolem. Vyžaduje obrovské množství práce a může být riskantní se do něj pouštět bez správného týmu odborníků a správného plánování.

Takže kde a jak začít?

Aktualizace nebo migrace automatizace by měly přinést hodnotu po celou dobu svého životního cyklu. Hledání správných řešení a zdrojů vyžaduje čas, takže důkladné plánování je zcela zásadní. Z pohledu řízení této změny si musíme položit následující otázky: 

  • Které úkoly by se měly udělat jako první?
  • Jak snížíme rizika a udržíme výrobu v provozu?
  • Jakým způsobem se postaráme o stávající zdroje a provedeme přechod ze starých procesů na nové?
  • Máme vůbec dostatek kvalifikovaných zdrojů a dodatečný čas na plánování a realizaci projektu na plný úvazek?
  • Jak spravujeme rozsah, rozpočet, časové rozvržení a celkové plány projektu?
  • Jaké hardwarové a softwarové technologie jsou zapotřebí?
  • Koho z dodavatelů bychom měli oslovit? 

Jakým způsobem budou tyto otázky zodpovězeny, bude mít zásadní dopad na výsledek celého projektu. Špatná rozhodnutí na samotném začátku ovlivní podnik v příštích letech nebo mohou vyžadovat velké náklady na opravu. Úspěch nebo neúspěch projektu migrace závisí převážně na řádném plánování, zkoumání a objevování. 

Kvalifikované zdroje

Než začnete s migračním projektem, zvažte úroveň zkušeností týmu pro řízení procesů, tedy zda má skutečně dostatek času a je schopen věnovat požadované úsilí definování, navrhování, konfigurování a implementaci migrace řídicího systému vedle svých běžných každodenních povinností. Silný a kvalifikovaný tým inženýrů, operátorů, personálu IT a techniků údržby je nezbytný pro vzájemnou spolupráci a získávání znalostí v průběhu celého procesu.

S tímto typem projektu se člověk může setkat jen jednou za celou svou profesní kariéru. Bez ohledu na zkušenosti, které by tým mohl mít ve vlastním podniku, je nepravděpodobné, že se jim kdy předtím podařilo realizovat projekt takového rozsahu. Proto je velmi důležité pečlivě zkontrolovat všechny dostupné možnosti, včetně konzultace s odborníkem třetí strany.

Pokud jsou zapotřebí kvalifikované praktické zkušenosti, poskytovatel řešení pro automatizaci nezávislý na platformě může pro projekt přinést nesmírnou hodnotu. Mohou pomoci při informovaném, nestranném rozhodování o tom, které platformy používají na základě svých zkušeností s použitím mnoha typů produktů, systémů a platforem. Pokud podnik využívá kombinaci různých technologií, zkušenost třetí strany je obzvláště přínosná.

Komplexní poskytovatel řešení přináší k jednacímu stolu obrovskou výhodu, jež vychází z mnoha vlastních zkušeností získaných na různých platformách. Spolupracuje s týmem zadavatele a využívá svých znalostí a nástrojů, které pomáhají snižovat riziko během procesu migrace. Tato odbornost je také potřebná, když se sdružují různé platformy řídicích systémů a když přichází na řadu plánování, do kterého jsou zapojena rozhraní třetích stran. 

Plánování a sestavování rozpočtu

Úspěšný projekt migrace začíná podrobným plánováním a sestavováním rozpočtu. Bez této skutečnosti může být později projekt migrace předmětem významných projektových změn. Čím později jsou v projektu zjištěny nezbytné změny, tím nákladněji je lze implementovat, je tedy méně pravděpodobné, že budou zapracovány bez negativních dopadů na plán. V důsledku toho není podrobné předběžné plánování a sestavování rozpočtu ničím nadstandardním. Jedná se o nejlepší postup dosažení úspěšných projektů migrace.

Předběžná analýza/studie proveditelnosti (FEL) je opakovatelná metodika, která řídí úspěšné plánování a sestavování rozpočtu. Veškeré dokumenty jsou průběžně upravovány a vylepšovány v rámci probíhajícího projektu, což celkově snižuje náklady na projekt.

Během FEL procesu plánování migrace může správný poskytovatel řešení automatizace pomoci při plánování, zabrání tak riziku. Během této rané fáze plánování projektu by měl poskytovatel řešení zaujmout poradní přístup. Zvažte následující tři fáze FEL: 

  • FEL 1: Ztotožněte možnosti automatizace s obchodními potřebami a cíli.
  • FEL 2: Určete preferovanou možnost projektu/programu a získejte zdroj financování.
  • FEL 3: Definitivně dokončete rozsah, kalkulaci nákladů a časový harmonogram pro projekty automatizace.

migrace ridici system 2Úsilí vynaložené na samém začátku projektu se později mnohonásobně vyplatí.
 

V rámci fáze FEL 1 pracují řídicí tým a poradce společně a vytyčují vzájemně přijatelnou cestu migrace, která zohledňuje potřeby podniku. To zajistí, že veškeré stávající znalosti v oblasti duševního vlastnictví a procesů budou začleněny do nového řešení automatizace. Tímto způsobem je zajištěno snížení nákladů na vývoj a současně jsou doplňovány všechny provozní a bezpečnostní prvky nového systému.

V průběhu fáze FEL 2 bude manažerský tým kontrolovat a vyhodnocovat několik možností projektu. V tomto stadiu je poskytovatel řešení automatizace neocenitelný, protože může sestavit celkový plán projektu, vytvořit srovnání dodavatelů, připravit časový rozvrh, rozepsat odhad nákladů a porovnat možnosti pomocí výpočtu celkových nákladů na vlastnění. Zohlední také mnoho dalších prvků, jakož i možný dopad těchto prvků na migraci ze starých na nové systémy. Pokud má být projekt automatizace implementován postupně, poskytovatel řešení automatizace je rovněž nápomocen při definování posloupnosti fází, která nejlépe odpovídá potřebám a požadavkům podniku.

Ve fázi FEL 3 pomůže poskytovatel řešení s fází plánování a implementace a bude podporovat postupné zavádění a zároveň pomáhat identifikovat a spravovat náklady. Je pravděpodobné, že postupné zavádění může stát o něco více, než kdyby byl řídicí systém instalován najednou, ale náklady jsou tím pádem rozloženy na delší dobu. Toto postupné zavádění je také podstatně méně riskantní a umožňuje méně prostojů než nahrazení celého řídicího systému jakožto jediného projektu na klíč.

Během všech fází FEL nabídne poskytovatel řešení řídicím systémům vysokou hodnotu pomocí inovativních technik a technologií. Tím se zvyšuje celková hodnota projektu migrace. Novější technologie mohou prodloužit to, co váš řídicí systém dokáže, a zvýšit tak hodnotu investice. Koneckonců pokud se chystáte migrovat, je nejlepší, abyste to udělali úspěšně hned napoprvé. 

Výběr platformy

Nová platforma řídicího systému se řadí mezi velmi důležité investice a pro provozní činnosti má klíčový význam. Pracovníci, kteří nesou zodpovědnost za výběr dodavatele a systému, nastaví kurz pro celý podnik či jednotku na mnoho dalších let. Správná volba bude mít pozitivní vliv na schopnost podniku vyrábět s maximální účinností a ziskem. Pro operátory bude systém uživatelsky přívětivý a bude zde prostor pro zlepšení a optimalizaci procesu. Špatná volba může mít opačné účinky.

Proces výběru dodavatele by měl začít tím, že se provede identifikace klíčových kritérií kvality (CTQ) nového řídicího systému. Vstupy včetně spolupráce s provozem, inženýringem a údržbou jsou rozhodující pro výběr dalšího systému řízení procesů. Získat pro danou věc všechny zaměstnance je klíčem k podpoře migrace a úspěchu projektu. Při identifikaci klíčových kritérií kvality by se všem projektům automatizace mělo dostat stejné pozornosti a zájmu. Poskytovatel řešení nezávislý na platformě může spolupracovat se zainteresovanými subjekty, aby nastínil klíčová kritéria kvality a provedení. 

Buďte správcem svého úspěchu

Plánování předem a konzultace s poskytovatelem automatizačních řešení jsou základem úspěšné migrace. S náležitým vedením budete schopni předem identifikovat potenciální problémové oblasti a zvážit takové záležitosti, jako jsou rizika, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prostoje, přidělování zdrojů, úroveň provozu v síti, integrita dat, kybernetická bezpečnost a další.

Skutečná týmová spolupráce zajišťuje efektivní komunikaci a vysokou úroveň úspěchu. Správný poskytovatel automatizačních řešení vám může pomoci definovat cíle vašeho týmu a bude vám nablízku v každé fázi projektu. Díky vzájemné spolupráci vytvoříte vlastní plán projektu založený na procesu FEL a zajistíte, že vaše rozhodnutí bude mít pozitivní vliv na fungování vašeho podniku po mnoho dalších let.  

Lynn Njaa zastává pozici senior konzultanta ve společnosti MAVERICK Technologies. Společnost MAVERICK Technologies je obsahový partner společnosti CFE Media. 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz