Článek popisuje obecné možnosti využití termografických systémů a termokamer pro oblast průmyslových automatizací s bližším popisem technického vybavení. Součástí je rovněž vysvětlení nutnosti vytvoření vlastních individuálních softwarových řešení pro danou problematiku, včetně zohlednění zákonitostí bezkontaktního měření a vyhodnocování.

V současnosti se neustále zvyšuje tlak na nakládání se skleníkovými plyny. Tlak je způsoben jak technickými, tak legislativními požadavky a přehlédnout nelze ani bezpečnostní aspekty. Mezi tyto plyny patří nejenom uhlovodíkové sloučeniny a mediálně popularizované CO a CO2, ale například i plyny používané v chladírenství či energetice, jako například SF6. Hexafluorid sírový – SF6 – je stále ve větší míře využíván jako izolační médium na úrovni zvláště vysokého napění (ZVN) a velmi vysokého napětí (VVN), ale i na hladině vysokého napětí (VN). Při značném množství aplikací není jednoduché odhalit místo úniku pouze použitím tzv. „čichaček“. Tato indikace není dostatečně efektivní vzhledem k rozlehlosti objektu. V některých případech ani není možná, neboť se například jedná o prvek na úrovni VVN a vyšší, který je pod napětím. Řešením se (nejen) pro tyto případy jeví použití vizualizace úniku pomocí speciálních infračervených kamer. Součástí článku je nejen popis koncepce, ale i konkrétní příklady vizualizace. Článek doplňují i příklady vizualizace dalších plynů s vazbami na bezpečnostní a technologické aspekty, společně s návazností na legislativní aspekty a trendy v této oblasti. 

V praxi bývá bohužel velmi často zanedbána potřeba kvalitního ustavení a vyvážení strojních zařízení. Následující článek si klade za úkol demonstrovat projevy špatného ustavení a možnosti jejich detekce za pomoci standardních metod.

Problematika preventivní údržby (PM) se může zdát něčím, o čem není zapotřebí nijak zvlášť dumat a přemýšlet, ale pokud sestavujete prognózy, aniž byste měli pádné podklady, a dané činnosti spíše odbýváte, pak vaše výsledky nebudou odpovídat vynaloženému úsilí. Postupujte podle následujících šesti kroků a vytvoříte pro vaše zařízení účinné, efektivní a udržitelné programy preventivní údržby. 

Manažeři podniků mohou získat více z koncového stavu procesu, když se zaměří na výkon komplexního zařízení, nikoli na jednotlivé komponenty.

Strana 1 z 2