Bezpečná investice

Firemní závazek zvyšovat úroveň bezpečnosti zaměstnanců posiluje produktivitu a výnosy.

 Nezdá se, že by na současných pracovištích panovala nějaká neshoda ohledně faktu, že bezpečnost je jistou investicí, ale určitě existuje spousta rozdílů v tom, jak nákladné je zavedení fungujících bezpečnostních řešení:

 • Výroba nemá zájem utrácet peníze, pokud se přijatá opatření neodrazí v nárůstu produktivity.
 • Údržba chce zkrátit dobu odstávek.
 • Personální oddělení chce zajistit, aby se jakákoli investice do zabezpečení a výcviku vyplatila při dosažení nižší fluktuace zaměstnanců. 

Když je vše řečeno a uděláno, ne mnoho z nich se domnívá, že pokud investujeme více peněz do programů bezpečnosti, bude to mít za následek splnění těchto potřeb nebo dosažení cílů. Pravdou však je, že investice do oblasti bezpečnosti je klíčovým prvkem při naplňování těchto potřeb.

Správně nakonfigurované programy bezpečnosti jsou nejen dobrou investicí, ale přísná hodnocení o návratnosti investic prokazují, že se jedná o jednu z nejlepších investic, kterou daná společnost může uskutečnit, jelikož díky tomu dosahuje zvýšení produktivity, snížení nákladů na údržbu (méně úrazů při provádění údržby) a menší fluktuace zaměstnanců.

Mnozí si jistě vzpomenou na projev Paula O’Neilla z roku 1987, tehdy nově zvoleného generálního ředitele společnosti Alcoa, jenž svůj proslov zahájil slovy: „Chci s vámi hovořit o bezpečnosti práce.“ V daném období měla společnost Alcoa velké problémy a investoři byli kvůli tomu docela nervózní. Jakmile se firma zaměřila na problematiku bezpečnosti práce, počet dnů strávených na nemocenské kvůli následkům pracovního úrazu klesl z 1,86 na 0,2 (na 100 pracovníků). Do roku 2012 tato míra poklesla až na 0,125. Ještě důležitější je však skutečnost, že o rok později se dané společnosti podařilo dosáhnout rekordních zisků. Když Paul O’Neill odcházel po 13 letech do důchodu, roční čistý příjem společnosti Alcoa byl pětkrát vyšší než v začátcích jeho působení.

Není pochyb o tom, že snížení počtu ušlých pracovních dnů kvůli pracovním úrazům vede k významnému zlepšení produktivity. Když se navíc stane úraz související s výrobním strojem, jsou náklady na produktivitu ohromující.

Podívejme se na jeden z nejkonzervativnějších příkladů, který se týká nákladů na pracovní úraz dle propočtů programu $afety Pays agentury OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Zaprvé musíme určit a klasifikovat druh vzniklého pracovního úrazu, např. amputace, rozdrcení nebo řezná rána. Zvolíme-li rozdrcení, což je typické poškození způsobené nezabezpečeným strojem, zjistíme, že program OSHA odhaduje, že přímé náklady na tento druh pracovního úrazu se budou pohybovat ve výši 56 557 dolarů. Data z Národní rady pro pojistné plnění Inc. (NCCI) odrážejí průměrné náklady na vyrovnání pojistných událostí za ušlý čas pracovníků, které jsou odvozené ze statistických výkazů předkládaných radě NCCI za pojistné roky 2009 až 2011. 

Celkové náklady na vzniklý pracovní úraz

Přímé náklady tvoří pouze část celkových nákladů na vzniklý pracovní úraz. V našem případě odhaduje program OSHA další částku 62 212 dolarů ve formě nepřímých nákladů. Nepřímé odhady nákladů uvedené v tomto programu jsou založeny na studii, kterou provedla katedra pozemního stavitelství Stanfordské univerzity. Tyto nepřímé náklady pak zahrnují:

 • jakoukoli mzdu vyplacenou zraněným zaměstnancům za absenci, na kterou se nevztahuje odškodné pro dané pracovníky;
 • mzdové náklady spojené se ztrátovým časem z důvodu zastavení prací v souvislosti se zraněním pracovníků;
 • náklady na práci přesčas vynucené vzniklým pracovním úrazem;
 • administrativní čas strávený nadřízenými, bezpečnostními a administrativními pracovníky po vzniklém pracovním úrazu;
 • náklady na školení a zácvik náhradního pracovníka;
 • výrobní ztráty vyplývající ze změny časového plánu práce, ze zaučovací doby nového zaměstnance a náklady na adaptaci zraněných zaměstnanců;
 • úklid, opravy a náklady na výměnu poškozeného materiálu, strojů a majetku. 

Celkové náklady spojené s tímto jedním incidentem, který vyústí v pracovní úraz, se tak pohybují kolem 118 769 dolarů, avšak tento odhad nezahrnuje další související náklady, k nimž patří např.:

 • pokuty OSHA (124 709 dolarů za úmyslné porušení) a všechny související právní úkony;
 • odpovědnost třetích stran a soudní výlohy;
 • bolest a utrpení, které prožívá daný pracovník;
 • ztráta dobrého jména kvůli negativní reklamě. 

Program OSHA zde nekončí, pokračuje dále  odhadem, o kolik by se měl zvýšit prodej, aby byla daná společnost schopna pokrýt tyto náklady. Jestliže OSHA počítá s nominální 3procentní marží, dostáváme se k navýšení obratu na 3 958 966 dolarů, abychom byli schopni plně hradit náklady na tento jediný pracovní úraz. To dá rozum, že investice do opatření, aby k úrazu vůbec nedošlo, se vyplatí, jelikož mít zisk nebo ztrátu v hodnotě 118 000 dolarů je velký rozdíl.

Takže každá investice do bezpečnosti práce se projeví ve formě zisku? Možná ne. Ve studii zpracované Michelle Kaminskou z roku 2001, jež byla zaměřena na 86 malých výrobních firem, se ukázalo, že investice do navýšení výcvikových hodin měly negativní dopad na následnou úrazovost, avšak ze studie zveřejněné v témže roce Williamem Bunnem a kolektivem autorů vyplývá, že komplexní firemní program bezpečnosti práce a ochrany zdraví měl výrazný efekt a přispěl ke snížení nákladů na zdravotní péči a ke zvýšení produktivity práce.

Výsledky výzkumné práce vydané v roce 2008, na které se podílel kolektiv autorů ve složení Tushyati Maudgalya, Ash Genaidy a Richard Shell a jež nesla označení „Produktivita – kvalita – nákladovost – bezpečnost: Trvalý přístup ke konkurenční výhodě, systematický přehled případových studií Národní bezpečnostní rady v oblasti bezpečnosti a produktivity“, podporují vztah mezi důraznými iniciativami v oblasti bezpečnosti a produktivitou.

V rámci této zprávy týkající se 17 případových studií, které byly zveřejněny Národní radou pro bezpečnost (NSC), bylo zjištěno, že následné iniciativy v oblasti bezpečnosti na pracovištích vedly k průměrnému navýšení produktivity o 66 % (u 2 % až o 104 %), k 82% poklesu hlášených pracovních úrazů (u 52 % až ke 100%) a o 71 % nižším výdajům (u 38 % až o 100 %). V několika hlášených případech bylo třeba jen osmi měsíců k získání návratnosti z hlediska investic do těchto iniciativ v oblasti bezpečnosti práce. I když to není definitivní, existují prokazatelné důkazy, které naznačují, že zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly přijaty jako obchodní cíle, mohou pomoci společnostem při dosahování dlouhodobého přínosu v rámci provozní udržitelnosti.

Při přezkoumávání dostupných pramenů ohledně iniciativ v oblasti bezpečnosti práce na pracovištích a v proaktivitě se téměř vždy můžeme setkat s odkazem na snížení fluktuace pracovníků. Je však obtížné definitivně prokázat, jak velký dopad to může mít při hodnocení stavu, jak problematika bezpečnosti skutečně přispívá k ziskovosti organizace. Statistiky shromážděné ministerstvem práce a sociálních věcí v Oklahomě pro Americký statistický úřad ukazují, že u pracovníků, kteří jsou zaměstnáni po dobu kratší než jeden rok, existuje dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu pracovního úrazu než u zaměstnanců, kteří jsou u téhož zaměstnavatele více než pět let. Tyto statistiky dokládají přímou příčinnou souvislost mezi pracovními úrazy a časovým obdobím, během kterého zaměstnanec pracoval pro stejného zaměstnavatele. 

Další propočty

Rozumí se samo sebou, že člověk, u kterého došlo k pracovnímu úrazu a je neschopen výkonu své práce, vyžaduje náhradu. I když tato náhrada nemusí nutně vést k přijetí nového zaměstnance, bylo odhadnuto, že výměna obsluhy stroje se promítá až ve 30% ztrátě produktivity, do čehož musíme započítat dodatečné zaškolení obsluhy atd. Z různých výpočetních metod používaných v průmyslových prostředích vyplývá, že náklady na náhradu pracovníka (bez ohledu na důvod náhrady) se pohybují v rozmezí dalších 30 až 40 % jeho aktuální mzdy.

Pochopit výhody investic do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které tvoří pevný základ podnikání,  znamená porozumět reálným nákladům na vzniklý pracovní úraz. Rada pro národní bezpečnost (NSC) spolu s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyvinuly modely, které se pokoušejí odhadnout průměrné náklady, avšak je zapotřebí konstatovat, že se tyto různé modely mohou značně lišit. Například z odhadu vypracovaného CDC vyplývá, že náklady na smrtelný úraz se průměrně pohybují ve výši 991 027 dolarů. Tato průměrná částka zahrnuje pouze náklady za nemocniční péči. Na rozdíl od tohoto odhadu model NSC stanovil průměrné náklady společnosti na smrtelný úraz na 1 420 000 dolarů.

Tato čísla, ačkoli se mohou zdát vysoká, budou pravděpodobně nižší, než jaké jsou skutečné výdaje na jedno smrtelné zranění, protože oba modely odrážejí pouze přímé náklady. Přímé náklady zahrnují náhradu pracovníků, výdaje na zdravotní péči, pojištění odpovědnosti za škody nebo náklady na soudní spory a v důsledku ztráty dobrého jména.

Nepřímé náklady mohou vyjít na mnohem vyšší částky. Podle NSC se na každý dolar v přímých nákladech mohou nepřímé náklady vyšplhat až k částce 2,12 dolaru, i když v modelu dle OSHA se poměr blíží 1 : 1. Jak již bylo uvedeno, nepřímé náklady zahrnují narušení pracoviště, ztrátu produktivity, náhradu pracovníků, zaškolení, zvýšení poplatků za pojištění a právní ochranu.

Při použití těchto poměrů a výpočtů se náklady na jeden smrtelný úraz na pracovišti pohybují v průměru od 1 420 000 až do 4 000 000 dolarů.

Zda je tento poměr 1 : 1 nebo 17 : 1, úspora nákladů díky zvýšené úrovni bezpečnosti práce je skutečná a neoddiskutovatelná. Prevence jediného úrazu, o nic menšího než smrtelný úraz, může mít zásadní vliv na hospodaření dané společnosti a časem významný dopad na celkový zdravotní stav organizace. 

John Peabody zastává pozici hlavního account manažera ve společnosti Omron STI. 

Čtyři otázky, které pomáhají zajistit kladnou návratnost investic vložených do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
 1. Byly vaše stroje, výrobní zařízení a provozní činnosti posouzeny kvalifikovaným hodnotitelem, zda jsou ve shodě s platnými zákony a předpisy?
 2. Byla zavedena opatření ke snížení rizik?
 3. Byla opatření ke snížení rizik řádně zavedena a ověřena kvalifikovaným nebo certifikovaným bezpečnostním technikem?
 4. Existuje periodický prověřovací program, v rámci kterého probíhá kontrola, zda jsou k dispozici ochranné osobní pomůcky, zda jsou správně používány a podle potřeby modernizovány?
Pokud jste odpověděli „ano“ na všechny čtyři otázky, jste na tom, co se týče bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docela dobře!
Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz