Neprofesionálně instalovaná tepelná izolace může poškodit zařízení a způsobit obsluhujícímu personálu zranění

Neprofesionálně instalovaná tepelná izolace může poškodit zařízení a způsobit obsluhujícímu personálu zranění

Věnujeme-li dané problematice náležitou pozornost, ušetříme na energiích, snížíme počet provozních poruch a eliminujeme hrozbu pracovních úrazů.

 Pro optimální provoz potřebují průmyslové objekty, jako jsou např. elektrárny, tepelnou izolaci na potrubích, nádržích a zařízeních. Tepelná izolace v elektrárnách reguluje změny teplot, což přispívá k omezení přírůstků nebo ztrát tepla na plochách pracujících při teplotách nad nebo pod teplotou okolí. Zkušený zhotovitel si obvykle řídí instalaci tepelné izolace v průmyslových prostředích a dohlíží na ni. 

Výběr typu tepelné izolace začíná položením základních otázek a stanovením rozsahu práce. Tepelná izolace je rozdělena do tří různých kategorií na základě výše tepla, kterému je schopna odolat. Zhotovitelé tepelných izolací musejí znát rozsah provozních teplot systému zařízení ještě před samotnou instalací izolace. Informace o tom, kde se systém nachází, zda venku či uvnitř (anebo obojí varianta), určuje typ ochrany, jež je potřebná, aby zabránila škodám, které způsobuje počasí, korozní atmosféra, přítomnost vody nebo chemikálií a další okolní vlivy. 


Nesprávně zvolený typ tepelné izolace

Mechanické izolační systémy vyžadují různé tloušťky vrstev v závislosti na teplotě prostředí. Při instalaci správného typu tepelné izolace se zařízení stává energeticky účinnějším, což snižuje provozní náklady. Pokud zhotovitel tepelné izolace nezná důkladně výrobní normy pro instalaci výrobku, zvyšuje se riziko poškození a nedostatečné provozní účinnosti systému. Nesprávně zvolená tepelná izolace může vést k nadměrnému přenosu tepla a tyto tepelné ztráty poté ovlivňují spotřebu energie a nakonec i celkové náklady na provoz zařízení. 


Poškozená tepelná izolace

V rámci mechanických izolačních systémů může dojít k poškození několika způsoby. Bohužel použití nesprávného typu tepelné izolace nebo nesprávná instalace izolace patří mezi běžné příčiny poškození. Faktory prostředí, jako je např. počasí, poškodí izolaci, pokud není dostatečně chráněna. Potrubí a zařízení, která jsou provozována za nižších teplot, než je teplota okolí, způsobují nebezpečí kondenzace nebo zamrzání na povrchu izolace. Je-li tloušťka izolace menší, než je požadováno, může izolace navlhat a vyvolat korozi.

Kromě negativních vlivů okolního prostředí se často stává, že neopatrní pracovníci údržby poškozují tepelné izolační systémy, jelikož šlapou po zaizolovaných trubkách nebo neodborně demontují část tepelné izolace, aby se dostali k porouchanému dílu při opravách a odstávkách zařízení.

Tepelná izolace se po letech používání opotřebovává a chřadne. Pokud zhotovitel narazí na tepelnou izolaci, která je stará nebo je nainstalována neodborným způsobem, je důležité, aby taková izolace byla zcela odstraněna a vyměněna. Při odstraňování stávající izolace je třeba dbát na minimalizaci poškození příslušného mechanického systému.

Pro přilehlou izolaci může být vyžadována dočasná ochrana, aby nedošlo k jejímu poškození během oprav. Stárnoucí tepelná izolace by již nikdy neměla být znovu použita. Použití staré, znehodnocené izolace negativně ovlivňuje energetickou účinnost zařízení. 


Poškození potrubí/spalinovodů

Potrubí a spalinovody jsou běžně znehodnocovány korozí, která je často vyvolána kondenzací. Nesprávná izolace postrádá efektivní řízení kondenzace, což způsobuje, že se vodní pára dostává k povrchu potrubí. Nejlepším způsobem, jak zabránit kondenzaci v chladnějších prostředích, je správně provedená instalace vhodně zvolené izolace.

Teplo je hlavní příčinou poškozování potrubí a spalinovodů. Pokud izolace potrubí není určena pro vysokoteplotní prostředí, může se začít tavit či oprýskávat a potrubí je tím pádem vystaveno vlivům okolního prostředí. Pokud izolace opadne nebo chybí, hrozí personálu nebezpečí popálení. 


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pokud není tepelná izolace správně nainstalována nebo je poškozena, je riziko zranění personálu větší kvůli extrémně horkému zařízení, ostrým hranám a popílku, jimž jsou zaměstnanci vystaveni. Popílek je vedlejším produktem hořícího uhlí a nebezpečné je jeho vdechování. Manažeři podniku by měli najmout profesionální posádku, která řádně vyčistí a odstraní veškerý popílek, ještě než zhotovitel tepelné izolace nainstaluje novou izolaci.

Při instalaci nebo demontáži izolace v průmyslovém objektu musejí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomůckami (OOP). OOP v daném případě rozumíme ochrannou přilbu, boty s ocelovou špičkou, ochranné brýle s bočními štíty, odolné rukavice, dlouhé rukávy a respirátory. OOP chrání personál před zraněním, včetně popálenin, říznutí a vdechnutí popílku.

Přístup k místu instalování izolace je v každém průmyslovém podniku nebo zařízení vždy náročným úkolem, co se týče bezpečnosti práce, ale existují i jiné alternativy, které mohou přístupnost zlepšit. Stavební lešení, zdvihadla a závěsné plošiny se uplatňují ve vysoce rizikových prostředích, k nimž patří např. průmyslové podniky. Poskytnutí vhodných prostředků pro přístup k tepelným izolačním systémům zvyšuje produktivitu a snižuje riziko zranění pracovníků provádějících instalaci. 


Termíny ukončení prací

Odstávka průmyslových zařízení vede zpravidla k exponenciálně vyšším nákladům na opravy a ke ztrátě provozních hodin. Manažeři zařízení by měli dodržovat přísný harmonogram údržby během odstávek zařízení. Zhotovitelé musejí vytvořit účinný plán údržby, aby zajistili, že zařízení bude v plném provozu včas.

Zhotovitelé izolačních prací jsou v některých případech nuceni najmout si dodatečné pracovníky, aby splnili plán údržby provozovatele zařízení. Proto pochopit plný rozsah práce v rámci daného projektu umožní zhotoviteli správně si naplánovat počet potřebných pracovníků, aby nebyl ohrožen termín ukončení prací. Kromě toho se může stát, že po zahájení prací je zjištěno další poškození, čímž se zvyšuje rozsah požadované údržby.

K dokončení projektu podle harmonogramu může zhotovitel potřebovat více pracovníků anebo bude muset zaplatit práci přesčas. Zhotovitel by proto měl do plánů oprav a údržby zahrnout všechny prvky a proměnné. 


Údržba

Systémy HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a tepelná izolace vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. Komplexní kontroly systému, včetně hodnocení stavu izolace, by měly být prováděny každých šest měsíců. Za kontrolu a údržbu systému odpovídá provozovatel podniku. Pokud není dodrženo provádění inspekcí v doporučeném časovém rámci, vystavujeme se riziku, které pravděpodobně způsobí problémy, jež se budou projevovat postupně.

Správci zařízení mají k dispozici kontrolní seznamy sloužící k ověření stavu tepelné izolace v rámci běžné údržby. Kontrolní seznamy poskytují jednoduchý návod k vizuální kontrole stavu izolačních systémů, avšak nemělo by se výlučně spoléhat jen na ně. Interní inspektoři se budou chtít zaměřit na chybějící, uvolněnou nebo propadlou izolaci a na běžné problémy způsobené netěsným potrubím nebo poškozeným zařízením. 

Znalecký průzkum stavu tepelné izolace je prospěšný a provádí se jako doplněk k vizuální kontrole. Průzkumy jsou podrobnější a zahrnují dokumentaci každého typu izolace a seznam poškozených nebo chybějících izolací.

Jakmile manažer zařízení zjistí, že izolace je poškozená či zcela chybí, měl by být vypracován akční plán zahrnující stupeň poškození, včetně rozsahu oprav, aby nedošlo k další závadě a ke zvýšení rizika úrazu. Profesionální zhotovitel tepelných izolací má dovednosti a zkušenosti nezbytné pro posouzení stavu systému podle výše uvedených doporučení.


Záruční doba

Dle průmyslových norem poskytují instalatéři HVAC a tepelných izolací roční záruku na instalaci výrobků, avšak záruka na jednotlivé produkty se liší podle výrobce. Je-li izolace nainstalována nesprávně, je instalátor zodpovědný za odstranění problému, pokud k němu dojde v záruční době.

Je-li systém tepelné izolace správně nainstalován, řádně kontrolován a udržován, je schopen fungovat 20 i více let. Tepelná izolace je významným přínosem pro udržení energetické účinnosti a pro snížení provozních nákladů, což potvrzuje skutečnost, že investice do správné instalace a údržby je na pováženou.

Nejdůležitějším úkolem zhotovitele tepelné izolace je efektivní analýza prostředí, ve kterém bude izolace instalována, včetně specifikace správného typu izolace, jež bude odolná vůči jakýmkoli drsným podmínkám nebo potenciálně škodlivým jevům. Udělejte si čas na tento proces ještě před samotnou instalací, abyste zabránili budoucímu poškození a ušetřili podnik od nepohodlných a nákladných oprav a nutnosti výměny náhradních dílů.

Je naprosto nezbytné, aby zhotovitelé tepelných izolací a správci podniku byli znalí problematiky instalace izolací, dodržovali doporučené plány údržby a byli obeznámeni s jakýmikoli příčinami poškození. Je důležité použít pro projekt správnou tepelnou izolaci, ale pro úspěšné fungování zařízení je klíčem profesionální zhotovitel průmyslové tepelné izolace, který zná správné a účinné techniky instalace a výměny izolace.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz