Přehodnoťte procedury LOTO a zvyšte tak úroveň bezpečnosti a produktivity

Přehodnoťte procedury LOTO a zvyšte tak úroveň bezpečnosti a produktivity

Po celá desetiletí výrobci provozovali svá zařízení s tou představou, že pokud chtějí na daném stroji provádět údržbu a nějaké další procedury, musejí ho odpojit od zdroje elektrické energie. V současné době jsou však k dispozici alternativní technologie a metody, které jsou schopny udržet dobu provozuschopnosti a produktivitu a zároveň přispět ke zvýšení bezpečnosti pracovníků.

Tradiční LOTO procedury (Lockout = uzamknout, zamezit / Tagout = označit, informovat) vyžadují po zaměstnancích odpojení zdroje elektrické energie od stroje před zahájením údržbářských prací, aby se zabránilo nečekanému restartu a potenciální újmě na zdraví zaměstnanců, což je časově i procesně velmi náročný a někdy i neuskutečnitelný požadavek. Doba potřebná k vypnutí stroje může vyvolat tak silný stimul, v některých případech dokonce i požadavek, abychom kvůli provádění jistých údržbářských úkolů proceduru LOTO obešli.

Představte si například farmaceutický závod na výrobu statisíců malých pilulek za hodinu. Při pohybu linkou mohou pilulky uvíznout a způsobit ucpání. K ucpávání dochází docela často, což pro údržbu znamená pokaždé odstavit dané zařízení či linku. Jak to asi ovlivňuje splnění limitů výrobního plánu, si umíte docela dobře představit.

Aby toho nebylo málo, některé typy diagnostických a seřizovacích prací není možno provádět, aniž by některé zdroje elektrické energie nebyly aktivní.

To v praxi znamená, že někteří odborníci na údržbu jsou nuceni vyhnout se proceduře LOTO, aby mohli splnit zadané pracovní úkoly. Bohužel tímto jednáním ohrožují sebe i další spolupracovníky a jejich počínání je v rozporu s průmyslovými předpisy. Není divu, že procedury LOTO se každoročně řadí mezi 10 nejčastějších přestupků, které eviduje Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA). 

Zaveďte alternativní bezpečnostní opatření

Dobrá zpráva je, že modernější aplikace konfigurovatelných bezpečnostních metod jsou povoleny za určitých okolností jako alternativa k LOTO procedurám. V rámci těchto alternativních opatření, jež jsou nastíněna v normě OSHA 29 CFR 1910.147, dochází k zajištění strojů a zařízení, aniž by bylo nutné je zcela odpojit od zdroje elektrické energie, což umožňuje oprávněným pracovníkům bezpečně provést předepsané práce. Předpis ANSI/ASSE Z244.1-2003 rovněž popisuje použití alternativních opatření pro provádění pracovních úkolů, které jsou považovány za „rutinní, opakující se a integrační“ vzhledem k provozování zařízení během výroby.

Vzhledem k tomu, že jak agentura OSHA, tak i Americký národní standardizační institut ANSI/ASSE poskytují vodítko ohledně alternativních opatření, ačkoli mezi těmito dvěma předpisy jsou některé rozdíly, jsou výrobci často zmateni, kterými ustanoveními se mají v praxi vlastně řídit. Například v normě ANSI je dovoleno používat alternativní metody v některých případech, kdy norma OSHA jasně vyžaduje proceduru LOTO, zatímco postoj OSHA je takový, že ustanovení normy ANSI nemusí poskytovat v těchto situacích dostatečnou úroveň ochrany zaměstnanců.

Nejlepší způsob, jak se vyznat v těchto nesrovnalostech, spočívá ve vyhledání požadavků obou norem při provádění jakéhokoli alternativního opatření. Zaprvé bychom měli přezkoumat požadavky normy ANSI/ASSE a identifikovat případné konflikty s minimálními požadavky daného federálního státu nebo příslušnými státními předpisy, jak uvádí norma OSHA.

I když mnoho hlavních úkolů vyžaduje proceduru LOTO, existuje řada servisních činností, v jejichž rámci by bylo možno pominout samotnou proceduru LOTO prostřednictvím alternativních opatření, a to pouze v případě, že alternativní opatření poskytuje účinnou ochranu. Tyto úkoly a činnosti jsou uvedeny v normě OSHA v kapitole pod názvem „Výjimky v rámci menších servisních činností“, kde je zahrnuto např. čištění, nastavování, seřizování a odstraňování uvízlých předmětů. 

Stejná nebo větší ochrana

Nejdůležitějším kritériem při určování přípustných alternativních opatření je, zda budou poskytovat stejnou nebo vyšší úroveň ochrany ve srovnání s procedurou LOTO, tak aby se vyhovělo požadavkům předpisu CFR 1910.147. Všechna alternativní opatření je nutno pečlivě posoudit, co se týče jejich účinnosti v rámci uspořádání stroje, spolehlivosti bezpečnostních opatření, školení zaměstnanců a dalších faktorů. V případě, že alternativní procedura nenabízí stejnou úroveň ochrany jako procedura LOTO, není tím pádem vyhovující a její použití je trestné.

Pro správné rozlišení mezi aplikacemi, jež vyžadují proceduru LOTO, a těmi, které umožňují alternativní bezpečnostní opatření, je nutno provést pečlivé přezkoumání a seskupení požadovaných úkolů. Rovněž různé metody posouzení rizik mohou technikům pomoci navrhnout nový nebo repasovaný stroj s ohledem na možnost použití alternativních opatření v návaznosti na bezpečný životní cyklus, jak je definováno v normách IEC 62061 a ISO 13849.

V počáteční fázi konstrukčního návrhu by konstruktéři měli zvážit provozní režimy daného stroje a způsoby vzájemné komunikace mezi člověkem a strojem. Pak by měli vyhodnotit, zda jsou alternativní opatření schopna během provádění specifických úkolů údržby a servisu nabídnout stejnou ochranu jako LOTO. Je-li stroj součástí klíčového procesu v podniku, aplikace alternativních opatření umožní zařízení zůstat v produktivním stavu v maximálně možné míře.

Například ohraňovací lis ve výrobním závodě na zpracování tabulového plechu mívá více míst, která je zapotřebí uzamknout a označit, a to pokaždé, když je nutné provést servisní zásah. Tento postup výrazným způsobem snižuje produktivitu stroje. Místo toho existují alternativní ochranná opatření, např. blokovací zařízení, nouzová zastavení a další bezpečnostní technologie integrované do komplexního systému návrhu, díky čemuž se sníží prostoje spojené s údržbou daného zařízení na zlomek toho, co musí být provedeno v rámci procedury LOTO.

Některá akceptovatelná alternativní opatření zahrnují speciálně konstruované nástroje, dálková zařízení, zabezpečené ochranné kryty strojů, místní vypínače nebo ovládací spínače, které ovládají zaměstnanci provádějící údržbové práce. 

Konfigurovatelné bezpečnostní systémy

Aby byli technici schopni provádět různé servisní zásahy na složitějších strojích, z nichž každý může vyžadovat odlišné alternativní opatření, mohou v praxi použít konfigurovatelné bezpečnostní systémy. Tyto systémy poskytují flexibilitu, aby bylo možno provádět různé servisní zásahy s různými alternativními opatřeními – to vše na stejném stroji.

Například připojení konfigurovatelného bezpečnostního relé k ochrannému spínači umožňuje částečný přístup ke střeženému prostoru, aby bylo možno provést servisní zásah. Nicméně v případě, kdy je blokovací brána otevřená, zatímco motor stroje stále běží, dokáže konfigurovatelné bezpečnostní relé vypnout napájení motoru, aby nedošlo k žádnému nebezpečnému pohybu.

Dalším příkladem je monitorování bezpečných otáček, což je umožněno prostřednictvím některých střídavých pohonů. Monitorování bezpečných otáček umožňuje operátorům a personálu údržby přístup ke stroji, který je stále ještě v provozu, ale se sníženými otáčkami.

I když je možné mnoho servisních činností a zásahů uskutečnit s využitím náležitě navržených bezpečnostních postupů a hardwaru o vysokém výkonu, společnost Rockwell Automation doporučuje, aby se uživatelé během provádění servisních zásahů na zařízeních, u nichž výrobce neschválil žádné bezpečné alternativní opatření, vždy řídili procedurami LOTO. Je zapotřebí znovu zdůraznit, že uživatelé jsou povinni ujistit se, že všechny postupy údržby a servisu jsou bezpečné, účinné a řádně odzkoušené podle osvědčených postupů a předpisů.

Jimi Michalscheck je ředitel pro rozvoj trhu a George Schuster je TÜV certifikovaný odborník v oblasti funkční bezpečnosti (FSExp) a certifikovaný inženýr v oblasti funkční bezpečnosti (CFSE). Oba jsou zaměstnáni u společnosti Rockwell Automation.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz