Co byste měli vědět o cloudovém systému ERP

Výrobci přesouvají své nejdůležitější obchodní a technologické aplikace do cloudového prostředí. Obrázky publikovány se svolením společnosti Global Shop Solutions Výrobci přesouvají své nejdůležitější obchodní a technologické aplikace do cloudového prostředí. Obrázky publikovány se svolením společnosti Global Shop Solutions

Proč a jakým způsobem se spousta výrobců rozhoduje pro tento krok.

Ve výrobním průmyslu dochází k migraci, která mění způsob, jakým stále více výrobců spravuje nejdůležitější nástroj svého podnikání – systém plánování podnikových zdrojů (ERP). Migrace znamená přenesení řízení systému ERP z prostředí podniku do prostředí cloudu.

Cloudový systém ERP zahrnuje přístup ke správě dat a dalším výpočetním službám prostřednictvím internetu namísto používání serverů a dalšího hardwaru fyzicky v podniku. Tyto služby mohou představovat ukládání dat, tvorbu databází, networking, přístup k softwaru, analytické služby, business intelligenci, zabezpečení a další. Cloud ERP umožňuje managementu podniku stabilizovat a snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat podnikání podle toho, jak se mění potřeby zákazníků nebo celého průmyslového odvětví.

Proč výrobci migrují své systémy

Důvody přechodu na cloud se liší v závislosti na velikosti podniku a obsluhovaných trzích.

Menší výrobci často nemají rozpočet ani zdroje na vlastní správu informačních technologií (IT). Cloudový ERP systém se vyhne výdajům na nákup a údržbu hardwaru a softwaru a nákladům na zaměstnance IT nebo externí IT konzultanty. Odpadá také nutnost aktualizovat hardware podle vývoje moderních technologií nebo instalovat nové verze softwaru, protože o tyto a další úkoly údržby systému se stará poskytovatel cloudových služeb.

Cloudový systém ERP poskytuje vysokou míru flexibility, což je v dnešním rychle se vyvíjejícím výrobním průmyslu skutečná výhoda. Když pandemie covidu-19 způsobila, že zaměstnanci museli pracovat na dálku, podniky se snažily přizpůsobit své počítačové infrastruktury tak, aby lidé mohli dělat svou práci z domova. Cloudový systém ERP poskytuje přístup k podnikovým datům kdekoli, kde je k dispozici přístup k internetu. Data jsou také v bezpečí, protože se nacházejí v cloudu, a nikoli na počítačích zaměstnanců.

Výrobci v obranném a leteckém průmyslu i v dalších odvětvích, která se podílejí na zadávání veřejných zakázek, musejí často udržovat své systémy ERP prostřednictvím cloudu. V mnoha případech je nutno splňovat vládní požadavky na programy financování, jako jsou Federální program řízení rizik a autorizace (FedRAMP) a předpisy o mezinárodním obchodu se zbraněmi (ITAR).

Někteří výrobci migrují do cloudu, protože nechtějí mít starosti se správou svých systémů ERP. Provozování systému ERP on premise (přímo v podniku) totiž vyžaduje, aby měli zaměstnanci vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti IT nebo v opačném případě najímání konzultantů, kteří budou zajišťovat zdroje hardwaru, údržbu sítě, instalaci aktualizací, integraci se softwarovými aplikacemi třetích stran a další.

Cloudový systém hostuje všechna data ERP na serverech poskytovatele, včetně zálohování dat, a spolupracuje s dodavatelem ERP při instalaci aktualizací verzí, nových funkcí a vlastností i dalších změn softwaru. Outsourcing těchto a dalších funkcí správy ERP dává výrobcům více času na řešení klíčových strategických otázek týkajících se produktů, zákazníků a růstu podniku.

PLE2104 MAG Global shop floor solutions photo 2Cloudový systém ERP hostuje veškerá data na serverech poskytovatele, včetně zálohování dat, a spolupracuje s dodavatelem při instalaci aktualizací verzí, nových funkcí a vlastností.

Výhody cloudového systému ERP

Cloudový systém ERP nabízí dnešním výrobcům, kteří jsou v časové tísni, řadu výhod. Uživatelé platí pouze za využívané cloudové služby, což pomáhá snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat firemní infrastrukturu a škálovat ji podle měnících se obchodních potřeb. Mezi další výhody patří:

  • Předvídatelné náklady. Díky cloud computingu odpadají běžné problémy se správou ERP, jako jsou recyklace hardwaru a odstávky systému, které zvyšují náklady a snižují efektivitu v dílnách. Když víte, kolik budete každý měsíc za službu platit, je pro vás snazší sestavit rozpočet.
  • Rychlejší výkon systému. Cloudové služby běží na velmi rychlé optické technologii, která uživatelům ERP přináší rychlejší zpracování dat a transakcí. Zákazníci Global Shop Solutions uvádějí nárůst výkonu v rozmezí 40 až 200 % v závislosti na typu hardwaru a infrastruktury, kterou používali před migrací do cloudu.
  • Škálovatelnost. Při přidání nového podniku nevyžaduje cloudový systém ERP upgrade sítě, profilování a instalaci hardwaru ani další nákladné činnosti v oblasti IT, které jsou nutné pro zprovoznění závodu. Zvětšení nebo zmenšení podniku je rychlé a snadné.
  • Zabezpečení. Cloud ERP vytváří bezstarostný systém tím, že snižuje riziko ztráty dat, výpadků v důsledku selhání hardwaru a útoků malwaru. Data jsou ukládána a zpřístupňována pomocí nejvyšších standardů šifrování v oboru.
  • Vysoká dostupnost. Poskytovatelé cloudových služeb ukládají data klientů na několika geograficky vzdálených místech a používají redundantní zálohování dat, aby se data neztratila. V kombinaci s vysoce účinnými mechanismy správy incidentů a hlášení má cloudový ERP 99,9998% míru provozuschopnosti.

Díky outsourcingu ERP jakožto služby se výrobci těší menší složitosti a mizivému riziku ztráty dat v důsledku selhání hardwaru, přírodní katastrofy, nezálohování dat nebo jejich napadení počítačovými hackery.

Přechod do prostředí cloudu

Doba potřebná k migraci správy ERP do cloudu závisí na řadě faktorů, počínaje typem používaného systému ERP a konče množstvím dat, která je třeba přenést. Některé menší balíčky ERP spravují pouze několik klíčových výrobních činností, jako je třeba sestavování časových harmonogramů, sběr pracovní doby, kalkulace nákladů a inventarizace. Komplexní systémy ERP nabízejí kompletní balíček, který zvládá vše – od řízení výroby přes správu zásob, nákup, účetnictví až po řízení vztahů se zákazníky, kontrolu kvality atd.

Doba potřebná k otestování systému ERP, která zahrnuje souběžné spuštění lokálního a cloudového systému, aby byla zajištěna úspěšná migrace, se také může lišit. Větší a složitější systémy obvykle obsahují více dat, jejichž nahrání a testování vyžaduje více času. Používání velkého množství softwarových rozhraní třetích stran, jako je CAD/CAM, EDI nebo Nesting, se systémem ERP také prodlouží dobu potřebnou pro komplexní testování.

Čas zabere také průzkum a vytvoření rozpočtu cloudu. Cloudový systém ERP vyžaduje vysoce spolehlivé připojení k internetu. Doporučuje se mít redundantní internetové služby, například satelitní. Cloudoví odborníci také doporučují zajistit pro místní síť firewall, který podporuje šifrování IPSEC a AES. V závislosti na výši rozpočtu může být nutné přerozdělit finanční prostředky nebo znovu vyjednat smlouvy s externími IT společnostmi.

Přechod na cloud trvá v průměru čtyři až šest týdnů. Společnosti s menším počtem modulů a integrací mohou přejít do ostrého provozu již za dva týdny. Firmám s větším množstvím dat a plným využitím ERP to může trvat až tři měsíce. Migrace ERP do cloudu nevyžaduje příliš mnoho učení, protože systém vypadá a funguje stejně jako v původním místním úložišti. I obrazovky vypadají stejně. Příkazy jsou stejné. Možnosti nabídek zůstávají stejné. Pro mnoho výrobců se jediné školení, které potřebují, týká toho, jak propojit nebo nahrát soubory do cloudu.

Povinné vybavení cloudových služeb

Poskytovatelé cloudových služeb mají různou podobu a velikost, přičemž někteří nabízejí mnohem více funkcí a vlastností než jiní. Před výběrem poskytovatele se ujistěte, že nabízí následující možnosti:

  • Možnosti integrace. Schopnost integrace s jakýmkoli místním úložištěm dat, které udržujete, stejně jako s nástroji pro pracovní spolupráci, jako je SharePoint, s obráběcími stroji a elektronickým obchodováním je pro efektivní využití cloudu zásadní.
  • Automatické sledování výkonu a jeho zaznamenávání. To vám umožní sledovat aplikace, reagovat na změny výkonu celého systému, optimalizovat využití zdrojů a získat celkový přehled o stavu provozu. Programy, jako je například CloudWatch od společnosti Amazon, identifikují anomální chování systému a řeší problémy, aby vaše aplikace fungovaly bezproblémově.
  • Bezpečný přístup k důležitým datům pro řízení podniku. Jednou ze skutečných předností softwaru ERP jsou přizpůsobitelné ovládací panely, které na vysoké úrovni poskytují přehledy o exekutivě, managementu, rozpracovaných projektech, stavu expedice a dalších kategoriích dat pro rychlou analýzu. Přístup k těmto řídicím panelům by měl být snadno dostupný a zabezpečený prostřednictvím cloudového připojení.
  • Technologie a postupy zabezpečení na vysoké úrovni přímo od poskytovatele cloudu. Ty by měly zahrnovat multifaktorovou autentizaci, pravidelné kontroly provozu a průběžné skenování pokusů o útoky malwaru. Dodavatel cloudových služeb by měl poskytovat nástroje, které vám pomohou kontrolovat implementaci do cloudu a upozorňovat na případné nevhodné nastavení.

Se zabezpečením by měl pomoci i váš systém ERP. Například software ERP Global Shop Solutions může omezit přístup ke cloudovým datům pouze prostřednictvím zařízení vaší společnosti. Pokud má firma zaměstnance, kteří pracují z domova, může náš systém vypnout firewall na počítači každého zaměstnance a povolit spuštění programu pouze z firemní IP.

Kdo by měl zvážit přechod na cloud?

Cloudový systém ERP je bezpochyby vhodný pro mezinárodní společnosti s pobočkami po celém světě, které mají problémy se správou centrálního systému kvůli různým časovým pásmům. Díky tomu, že jsou všechna data uložena na jednom centrálním místě prostřednictvím cloudu, již na časových pásmech tolik nezáleží.

Cloud také představuje efektivní možnost pro společnosti, které se rychle rozšiřují prostřednictvím akvizic nebo budují nové provozy. Nové pobočky mohou rychle zahájit provoz, jelikož díky cloudu odpadá potřeba shánět a nastavovat novou hardwarovou infrastrukturu. Cloud poskytuje také nákladově efektivní možnost pro malé výrobce, kteří si nemohou dovolit vlastní IT odborníky, a pro ty, kteří mají kvalitní systém ERP, jenž běží stále pomalu.

Cloud ERP může využít každý výrobce, který potřebuje maximální zabezpečení dat anebo musí splňovat požadavky na shodu s předpisy. Koncové šifrování dat, vícenásobné redundantní zálohování a obnova po poruše – to vše je s cloudovým řešením jednodušší a méně nákladné. Hostování systému ERP v podniku může být překážkou při podávání nabídek na státní zakázky kvůli nedostatečnému dodržování příslušných předpisů. A pokud jde o snížení času a nákladů na správu systému ERP, cloud computing se určitě osvědčí.

Rychle se rozvíjející internet věcí (IoT) mění výrobu způsobem, který jsme si před 10 nebo 15 lety nedokázali vůbec představit. V souvislosti s tím, jak spolu stroje stále lépe komunikují a technologie se stávají složitější, dramaticky roste potřeba služeb, jako je cloudový ERP, které usnadňují a řídí vztahy mezi stroji.

Pro mnohé se rozhodnutí nakonec zúží na celkové náklady na vlastnictví. Při hodnocení služeb cloud ERP nesrovnávejte pouze své současné výdaje na IT s náklady na službu. Místo toho se podívejte na svůj rozpočet na IT na příštích 10 let. Vezměte v úvahu náklady na častou recyklaci hardwaru a softwaru, prostoje v důsledku selhání hardwaru, průběžné změny v bezpečnostních technologiích, ztrátu dat a další faktory, které mohou nastat při místní správě systému ERP u vás v podniku.

Cloudový systém ERP umožňuje snížit náklady, zlepšit výkonnost systému ERP, usnadnit a zabezpečit práci na dálku, zajistit lepší zabezpečení dat a mnoho dalšího. Nabízí také výhodu, kterou lze jen těžko vyčíslit – klid na duši.

George Thuo je ředitel pro cloud a technologie ve společnosti Global Shop Solutions. Má rozsáhlé zkušenosti s implementací cloudových systémů ERP, s aktualizacemi softwaru a technickou podporou pro výrobce. Jako ředitel pro cloud a technologie ve společnosti Global Shop Solutions vedl proces budování hardwarové a softwarové infrastruktury potřebné pro integraci softwaru ERP jejich společnosti s cloudem.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz