IIoT v podniku: tři způsoby, jak z něj profitovat

IIoT v podniku: tři způsoby, jak z něj profitovat

Obchodní cíle a celá organizace se pro dosažení úspěchu musejí sjednotit. 

Módních slov se v souvislosti s technologií ve výrobě vyskytuje nespočet, ta nejfrekventovanější však jsou digitální transformace, Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí (IIoT). Bez ohledu na terminologii se výrobci důrazně zabývají novými způsoby využití technologií k dosažení obchodních cílů, jako je zvýšení produktivity a ziskovosti. Nedávná studie uvádí 72% zvýšení produktivity a 69% zvýšení ziskovosti při aplikaci procesů IIoT. Současně mnoho výrobců propásne příležitost zlepšit své podnikatelské výsledky jednoduše proto, že nevědí, odkud a jak začít.

Obrovské množství dat, které připojená výrobní zařízení již shromažďují, představuje jednu takovou příležitost, která může výrobcům rychle přispět ke zvýšení zisku. Tato data lze označit jako klíč k dosažení veškeré obchodní hodnoty. Přesto jej navzdory bezprecedentnímu přístupu k tomuto bohatství informací využívají pouze 3 % výrobců v USA, včetně dalších provozních dat.

Aby každá iniciativa IIoT uspěla, musejí se společnosti zaměřit na dvě důležité věci. Zaprvé musejí jasně identifikovat podnikatelské cíle, kterých se snaží dosáhnout, a zadruhé musejí určit týmové a organizační úpravy nezbytné k dosažení těchto cílů.

Nejefektivnější projekty IIoT začínají malými cíli, jež jsou měřitelné a zaměřují se na výsledky. Jedním příkladem je schopnost přesně předvídat selhání potenciálních zařízení ještě předtím, než způsobí zpomalení nebo zastavení výroby. Úspěch s menšími cílenými projekty může pomoci ospravedlnit investice do větších projektů a poskytnout potřebné znalosti pro škálování v širších případech využití, jako je optimalizace zařízení v rámci celého podniku.

Souběžně je nezbytně nutné zajistit vzájemnou spolupráci mezi IT oddělením, důvěryhodnými partnery, celopodnikovými organizacemi a lidmi, kteří pracují se zařízením každý den, což jsou inženýři, technici a provozní manažeři. Získání všech na svou stranu pomůže zajistit správné zdroje dat, které jsou k dispozici a spárovány se správnými sadami dovedností pro získání maximální hodnoty z dostupných informací. Přijetí změny ze strany managementu podniku představuje další nezbytný předpoklad pro zajištění podpory napříč celou společností.

 

Tři oblasti, v nichž může IIoT pomoci

Tři nejúčinnější způsoby, jak zapojit IIoT do práce a položit základ pro širší výhody, jsou prediktivní analýza, údržba založená na aktuálním stavu zařízení a optimalizace zařízení v reálném čase. Avšak pro to, aby některý z nich přinesl výsledky, je důležité zvážit projekt z pohledu životního cyklu aktiv.

Dobře naplánovaný systém IIoT využívá sofistikované analytické nástroje a strojové učení pro přesun obrovského množství dat generovaných připojenými podnikovými stroji. Pomocí digitálních modelů zařízení je systém schopen spustit scénáře, které mu pomohou rozpoznat potenciální poruchy a rychle zjistit příčinu vzniku poruchy. Navíc tyto modely mohou nabídnout jiný pohled na řadu otázek, které mohou přispět k optimalizaci výkonnosti aktiva po celou dobu životnosti. Existují tři klíčové oblasti, na něž je zapotřebí se zaměřit v této fázi vývoje IIoT.

1. Prediktivní analýza

Využívání prediktivních analytických nástrojů ke zvyšování kvality a předpovídání poptávky tvoří jádro výrobních organizací už léta. Ale nyní může hrát klíčovou roli při zlepšování širšího rozsahu obchodních metrik, jako je provozní doba a životnost stroje, prostřednictvím předpovídání poruch nebo selhání, dříve než k nim dojde.

Porovnáváním dat vycházejících ze snímačů zařízení a z historie poruch podobných strojů je systém IIoT schopen identifikovat vzorce nebo chování, které signalizují nadcházející změnu stavu stroje. Další zdroje informací, jako jsou podmínky prostředí nebo specifikace stroje, mohou přidat další souvislosti. To umožňuje provozním inženýrům nebo jiným specialistům používat výsledky, jež vedou k vytvoření nebo ke změně pravidel umožňujících realizaci preventivní akce za účelem řešení problému ještě před poruchou, která by mohla zapříčinit zpomalení nebo zastavení linky, v horším případě poškození daného zařízení.

Čím více dat systém shromažďuje, tím se stává inteligentnějším, což umožňuje rozšířené automatizaci, aby stále častěji nahrazovala manuální nápravná opatření určená k rychlejšímu vyřešení problémů. Například automaticky zpomaluje provoz stroje, aby se minimalizovalo poškození, dokud nedojde k opravě v čase, který má nejmenší dopad na výrobu. Dále tato rostoucí inteligence může poskytnout větší přesnost při zjišťování kořenových příčin problémů a významně zvýšit úspěšnost první opravy v řadě tím, že vytvoří podrobné plány oprav, jež budou přizpůsobené konkrétní situaci.

2. Údržba na základě aktuálního stavu stroje

Díky rozsáhlejšímu využití cenných strojových dat může systém IIoT analyzovat aktuální a minulé datové množiny, čímž napomáhá vytvoření programu údržby založeného na aktuálním stavu stroje, který doporučuje provedení údržby na základě skutečného používání a provozního stavu každého stroje. Typické plány údržby jsou založeny na standardizovaných intervalech, což jsou vyrobené kusy, provozované hodiny nebo uplynulý čas.

Protože však tyto intervaly neodrážejí skutečný stav každého zařízení, mohou vést k nákladné nadměrné nebo nedostatečně prováděné údržbě. Příliš dlouhé čekání na zásah údržby může vést k neočekávaným poruchám, které zastavují výrobu a vyžadují drahé nouzové opravy. Příliš často vykonávané údržbářské práce na druhou stranu způsobují finanční, materiálové a časové ztráty.

Systém se těmto problémům vyvaruje tím, že používá analýzu dat pro digitální modely zařízení, strojová data v reálném čase, historické záznamy a další kontextové informace. Výsledné informace umožňují zjistit změny ve stavu zařízení, blížící se problémy a možné příčiny, stejně jako formulovat servisní plány přizpůsobené na míru každému stroji.

Provozní manažeři a inženýři pak mohou naplánovat údržbářský zásah založený na skutečném stavu daného stroje v čase, který negativně neovlivní výrobní kapacitu. Díky tomu se prodlouží životnost intenzivně používaného zařízení a sníží náklady na údržbu a opravy. Optimální intervaly údržby rovněž přispívají k plynulejšímu provozu a snižují, ba dokonce eliminují neplánované prostoje.

3. Optimalizace zařízení v reálném čase

Konvenční moudrost tvrdí, že některé stroje fungují lépe než jiné, avšak s optimalizací zařízení v reálném čase nemusí toto tvrzení vůbec platit. Mnoho faktorů přispívá k odchylkám v efektivitě, kvalitě výstupu nebo výnosu – od podmínek okolního prostředí až po konfiguraci podniku, v němž se nachází konkrétní stroj.

Data ze snímačů poskytují informace o výkonu každého stroje, ale je zapotřebí mít k dispozici sofistikované analytické nástroje pro provedení rychlé a přesné analýzy daného výkonu, aby byla odhalena neefektivnost zařízení, posouzeny odchylky ve výrobní kapacitě a dosaženo optimálního provozního výkonu v reálném čase.

Systém IIoT je schopen mapovat chování a provozní parametry vysoce výkonného zařízení tím, že aplikuje strojové učení a pokročilou analýzu dat na digitálním modelu daného zařízení. Tato základna se skládá z nastavení zařízení, podmínek okolního prostředí, kalibrace, intervalů údržby, konfigurací a dalších proměnných.

Porovnáním tohoto optimalizovaného profilu s chováním stroje v reálném čase mohou provozní technici a operátoři stanovit nejlepší parametry nastavení daného zařízení, které zvýší výrobní kapacitu a efektivitu. Operátoři mohou také provádět úpravy výkonu na dálku nebo je systém může provádět automaticky. Například lze dočasně snížit výstupní rychlosti, pokud provozní teplota stroje přesahuje stanovenou hranici nebo je nutno se přizpůsobit změnám parametrů vlhkosti daného prostředí.

Použití takového druhu optimalizovaného profilu má potenciál pro zvýšení výkonnosti celé populace zařízení, ať už v jediném podniku, nebo globálně na více místech. Jak se systém z průběžného procesu optimalizace učí, jeho inteligence v průběhu času vzrůstá, díky čemuž je schopen ještě efektivněji extrahovat špičkový výkon ze všech připojených podnikových strojů.

Pohyb kupředu s IIoT

Po identifikaci obchodního případu, který přinese měřitelné výsledky, je pro úspěšnou realizaci zapotřebí získat zainteresované subjekty v rámci celé organizace, aby podpořily iniciativu a spolupracovaly s příslušnými pracovníky IT, provozy, důvěryhodnými partnery IIoT a dalšími organizačními skupinami. Přijetí IIoT je známkou progrese a vyzrálosti, což začíná připojeným zařízením a pohybuje se od jednoduchého monitorování strojových dat až po použití digitálních modelů, výkonných nástrojů pro analýzu dat a strojového učení; to vše umožňuje využití případů, jako je prediktivní analýza, údržba na základě aktuálního stavu a optimalizace zařízení.

Automatizace pomocí dynamické logiky založené na pravidlech je schopna provádět komplexní akce, např. ve spojení se systémy inventarizace dílů, pro zjednodušení a urychlení procesů údržby a oprav. Další výhody mohou být získány tím, že se daná logika a automatizace aplikují přímo na zařízení nebo v jeho blízkosti, což umožňuje okamžité reakce, jako je vypnutí zařízení, aby se zabránilo problémům s bezpečností práce a ušetřila se šířka pásma sítě a místo v úložišti.

Výrobci po celém světě prokázali, že IIoT zvyšuje jejich produktivitu a ziskovost. Jedná se o přímý způsob, jak využít bohatství dat, které už propojené zařízení generuje, a zvýšit tak výkonnost v rámci výrobní organizace. 

Dave McCarthy je zaměstnán ve společnosti Bsquare Corp. jako senior director of products.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz