Mějte program údržby připraven tak, aby byl schopen propojení s IIoT

Mějte program údržby připraven tak, aby byl schopen propojení s IIoT

Jaké jsou potenciální výhody používání průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) v rámci údržby vašeho podniku?

Zastánci mnohdy uvádějí časové, pracovní a materiálové úspory, včetně:

 • interakce s výrobními systémy a anticipovanými ztrátami produktu zapříčiněnými poruchou zařízení nebo neplánovanými prostoji;
 • propojení se systémem počítačového řízení údržby (CMMS) k vyřazení zakázek na základě aktuálního stavu;
 • zařízení, jako jsou čerpadla, jež mohou být naprogramována tak, aby přecházela na záložní systémy a rezervy na základě aktuálního požadavku;
 • propojení s inventarizací údržby za účelem vyvolání dílů potřebných pro zajištění požadavků údržby dle aktuálního stavu zařízení;
 • zobrazení v reálném čase pomocí přenosných zařízení, což zefektivňuje využití času stráveného na prohlídkách;
 • podrobnější zpětné vazby pro provozovatele a operátory;
 • poskytování dalších podrobností ohledně údržbářských činností k ověření, že byla dokončena správně a podle plánu;
 • zrychlení odstraňování závad a identifikace finančních zisků plynoucích z náležitě prováděné údržby zařízení. 

Manažeři podniků potřebují spolupracovat s odděleními výroby, konstrukce a kvality. Účel je prostý – posouzení požadavků na technické vybavení a připojení, kalkulace nákladů na implementaci a opatření týkající se zabezpečení dat. Budete muset řešit integraci a komunikaci s existujícím zařízením. Dobrá zpráva je, že pravděpodobně budete používat většinu čidel a technologií připojení, kterými dosud disponujete.

Pokud jste připraveni naplánovat program údržby propojený s IIoT, je lepší o následujících záležitostech pouvažovat než vrhnout se do toho hlava nehlava. 

Co je IIoT schopen vykonávat a jakým způsobem?

Důležitá koncepce spočívá v tom, že IIoT není zase až tolik o automatizovaných podnicích jako spíše o dodávání celé řady služeb, pro něž byla zařízení v podnicích navržena, aby poskytovala konzistentní a vysoce kvalitní výstup s předvídatelnou rychlostí. Totéž lze říci o údržbě zaměřené na spolehlivost/bezporuchovost (Reliability Centered Maintenance – RCM) a zejména o údržbě podle technického stavu zařízení (Condition Based Maintenance – CBM).

IIoT představuje skvělý způsob, jak urychlit zvýšení produktivity a finanční návratnost, kterou může RCM poskytnout. Lze dokonce říci, že IIoT umožňuje něco, co se podobá údržbě just-in-time (JIT), protože nyní je více technologicky a ekonomicky možné poskytnout širší škálu dat pro CBM v reálném čase. Tím se eliminuje čekání na výsledky inspekcí nebo v horším případě na telefonát od operátora, že se snížila úroveň kvality výrobku na výstupu nebo že došlo k poruše na zařízení. Máme-li program údržby propojený s IIoT, pracovníci mohou okamžitě začít s řešením vznikajícího problému, ještě než dojde k poruše, a díky hlášení čidla včas zjistit, že se stav daného zařízení dostal mimo přijatelné meze.

IIoT je schopen pomoct CBM dosáhnout plného přínosu pro údržbu aktiv, jenž byl poprvé akceptován, když se tato forma údržby stala v osmdesátých letech minulého století populární. Jedná se o nižší výrobní náklady, menší využití zdrojů a vyšší spolehlivost systému. Program CBM propojený s IIoT může výrazně snížit počet hodin potřebných pro údržbu v porovnání s jinými strategiemi údržby. Manažeři podniků potřebují zásah údržby pouze tehdy, když stav daného zařízení naznačuje, že je nutné provést určité úkony pro udržení jeho optimálního výkonu.

Abyste se vyhnuli tomu, že z „just-in-time“ údržby se stane údržba „just-too-late“ (příliš pozdě), je neustále vyžadováno provádění průběžné preventivní a prediktivní formy údržby (Preventive Maintenance – PM; Predictive Maintenance – PdM). Pomocí IIoT jste schopni vytvořit spolehlivější záznamy o historii zařízení, což povede k lepší informovanosti a dokonalejšímu způsobu provádění PM a PdM. Avšak IIoT nikdy nemůže nahradit základní péči o vaše zařízení. 

Buďte v čele s RCM

Chcete-li získat výhodu pomocí údržby propojené s IIoT, vytvořte nejprve robustní program RCM. Jedním z vedlejších produktů implementace RCM je zvýšené povědomí o potřebách vašeho zařízení. Tyto poznatky vám mohou pomoci využít potenciál IIoT.

Výrobci, kteří nemají zavedený program RCM, to budou mít mnohem náročnější než ti, kteří jej mají, a hrozí jim, že zaostanou ještě mnohem více. Zde jsou uvedeny důvody, proč tomu tak je:

Zaprvé dobrý program RCM zahrnuje posouzení kritičnosti jednotlivých zařízení, aby bylo dosaženo konsenzu ohledně toho, která zařízení jsou skutečně kritická (zásadní) a do jaké míry, včetně určení, jakým způsobem může selhání zařízení ovlivnit produkci, kvalitu, bezpečnost, životní prostředí, poruchovost, prostoje a objem odpadu. Chcete-li se v rámci programu údržby posunout směrem k přijetí IIoT, ale dosud jste neprovedli posouzení kritičnosti jednotlivých zařízení, začněte hned teď. Určete prioritu každého zařízení na základě jeho kritické hodnoty pro vaši organizaci. Posouzení kritičnosti bude rovněž vodítkem k umístění čidel tam, kde odvedou nejlepší práci.

Zadruhé programy RCM provádějí analýzy rizik, způsobů selhání, vlivů, kořenových příčin poruch a další. Toto úsilí poskytuje informace potřebné ke zmírnění rizika selhání (teplota, vibrace, počet cyklů, doba chodu atd.). Informace rovněž uvádějí typ čidla, které se má nainstalovat pro každé připojené zařízení, a to na základě toho, jak zmírnit jeho specifické riziko selhání. Takto získáte největší účinek z vaší instalace a investice do IIoT, tedy tím, že jej využijete k řízení efektivity vašeho programu RCM.

Další výhodou při vytváření programu RCM je, že budete také vycházet z preventivních a prediktivních postupů údržby, eliminovat úkoly bez přidané hodnoty a zvyšovat návratnost vloženého úsilí do prováděné údržby. 

Zhodnoťte, kde jste (anebo nejste)

Schopnost manažera podniku efektivně využívat IIoT v programu údržby bude záviset na tom, do jaké míry se organizace rozvinula v rámci provádění RCM. Záleží rovněž na zásadách plánování, postupů, školení a na dobré komunikaci. Tři otázky, které je zapotřebí si ve vaší organizaci položit, jsou tyto:

 • Máme kvalifikované lidi nebo externí pracovníky, kteří jsou schopni pracovat v rámci nových požadavků, jež přináší IIoT?
 • Máme jasnou představu o koncovém stavu prostředí IIoT, čeho všeho bude dosaženo a jak se bude příští stav lišit od současnosti?
 • Jsme připraveni přizpůsobit naše skladové zásoby pro údržbu, opravy a provozní operace požadavkům naší RCM, abychom udrželi zařízení v provozu? 


Nejdříve se naučte chodit a teprve pak běhat

Kde se asi tak nacházíte na stupnici vyzrálosti v oblasti údržby? Už jste se přesunuli z reaktivních do proaktivních a prediktivních strategií údržby? Pokud teprve začínáte vnášet disciplínu a řád do pracovních objednávek, nemáte k dispozici seznam zařízení nebo aktualizované postupy preventivní údržby za posledních několik let, přijetím IIoT se pouze zahrabete hluboko v datech, která stejně nedokážete správně využít.

Nejprve usilujte o zavedení pevného programu RCM, prokažte, že u vás funguje, a až poté začněte plánovat záležitosti kolem IIoT.

Při budování fotbalového mužstva musí tým důkladně chápat základy hry, než bude schopen uspět. Staré moudro „Nejdříve se naučte chodit a teprve pak běhat“ platí také pro údržbu v rámci přijímání IIoT.  

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz