Cesta k digitalizované firmě prostřednictvím SKF Smart Rotation

Cesta k digitalizované firmě prostřednictvím SKF Smart Rotation

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou témata, která silně rezonují českým průmyslovým prostředím, ať už se jedná o jakékoli odvětví. Co se však pod těmito pojmy skrývá, nebývá vždy pro firmy jasné. Právě proto připravila společnost SKF balíček řešení pro spolehlivý chod rotačních celků Smart Rotation, který principy Průmyslu 4.0 konkrétně aplikuje.

Pro přechod k Průmyslu 4.0 je naprosto zásadní spojení technických kompetencí a produktů. V tomto odvětví nabízí SKF v rámci Smart Rotation v základu vysoce kvalitní ložiska, těsnění, maziva, výrobky pro přenos výkonu a profesionální nástroje a přístroje pro údržbu. Všechny tyto produkty obsahují kompetence získané léty působení v průmyslu a předávají se tak zákazníkům SKF.

Dalším krokem je zlepšit údržbu strojů tak, aby bylo možné co nejefektivněji předcházet odstávkám a poruchám strojů. Právě zde nastupují nástroje digitalizace, jež umožní včas podchytit problém, který se třeba na stroji ještě neprojevil, ale mohl by při svém rozšíření způsobit neplánovanou odstávku a výrazně narušit výrobní procesy. Jedná se o přesun k takzvané prediktivní údržbě, kdy jsou prostřednictvím přístroje připojeného ke sledovanému stroji sbírána data určitých parametrů, na jejichž základě jsou odborní analytici z Centra vzdálené diagnostiky schopni vyhodnotit, zda je se strojem vše v pořádku, či nikoli. Jedním z nástrojů určeným ke sběru dat je SKF IMx-8, který je trvale připojen ke stroji a odesílá data například o vibracích na SKF cloud, odkud je získávají analytici a pravidelně zákazníkovi podávají reporty.

Tento proces byl nastaven ve spalovně, kde docházelo až k pěti neplánovaným odstávkám ročně; takovéto prostoje znamenaly ztrátu tisíce výrobních hodin a s tím byly spojeny i finanční ztráty. SKF zde začalo pomocí IMx-8 monitorovat 40 strojů a analyzovat získaná data, díky čemuž byly naprosto odstraněny neplánované odstávky a místo toho docházelo ke dvěma plánovaným odstávkám, kdy se případné poruchy strojů řešily. Nikoli však reaktivně, ale preventivně, proto nedocházelo ke ztrátám jak výrobních hodin, tak financí.

Dalším nástrojem pro prediktivní údržbu je SKF QuickCollect, který slouží k pochůzkovému monitoringu, kdy pracovník údržby přikládá senzor ke stroji a na tabletu zjišťuje, zda hodnoty odpovídají normě. Významnou výhodou SKF QuickCollect je přiblížení digitalizovaného průmyslu běžnému pracovníkovi, který se pak nemusí transformací průmyslu cítit ohrožen, ale naopak se stane aktivní součástí této přeměny.

SKF nabízí několik možností, jak přistoupit k digitalizované výrobě. Jednou z nich jsou programy SKF Premium a SKF Rotation for Life, které fungují na „odběratelském“ principu, kdy je nastaven určitý měsíční poplatek, v rámci kterého pak SKF zajišťuje dodávku ložisek, mazání a dalších produktů, ale také opravy strojů a jejich monitorování a následnou analýzu dat.

Další možností je SKF Smart Supplier 4.0, což je program, který zajišťují autorizovaní distributoři SKF. Přímo oni pak zákazníkům pomohou s prvními kroky procesu digitalizace, zajistí školení zaměstnanců a zapůjčí produkty na vyzkoušení.

SKF

Zákazníci SKF požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k firemní vizi světa spolehlivých rotačních strojů. SKF toho dosahuje spojením  zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. 

www.skf.cz