Digitalizací ušetřeno 30 % nákladů

Digitalizací ušetřeno 30 % nákladů

Stovky ušetřených kroků, okamžité zvýšení efektivity všech pracovišť, snížení skladových zásob, zlepšení interní komunikace a rychlejší změnová řízení. To je jen několik příkladů, které mají velký vliv na produktivitu a celkovou nákladovost zakázky. V době COVID-19 krize se vyplatí více než jindy investovat do snížení nákladovosti pomocí automatizace procesů a postupů.

Okamžité zvýšení spokojenosti zaměstnanců lze dosáhnout nejen finančními benefity, ale také zlepšením pracovních podmínek. Na příkladu z výrobní společnosti si ukážeme, jak je prospěšné se zaměřit na optimalizaci výrobního procesu a jaké výhodydigitální transformace na cenu produktu.

Pro případovou studii jsme vybrali Švýcarskou společnost s výrobním závodem v České republice. Cílem mělo být minimalizovat prostoje na určitém oddělení montážních operací o 20 %. (Po detailním zmapování procesů a návrhu řešení, byly odhady na úsporu vyšší než 30 %! Jak jsme toho dosáhli? Dozvíte se dále.)

Zadání projektu

Společnost DAIOT s.r.o. dostala za úkol navrhnout řešení, které by zlepšilo pracovní podmínky, zvýšilo efektivitu a minimalizovalo prostoje u montáže finálních produktů. Jak tomu velmi často bývá, finální pracoviště jsou velmi ovlivněna předchozím procesy.

Prvním krokem našeho týmu bylo zmapování pracovním prostředím a interních předpisů. Během několika dnů jsme zmapovali současnou situaci a navrhli řešení, jak zvýšit produktivitu a zlepšit průchodnost zakázky.

Současný stav

Z hlediska dokumentace odvedené práce a předávání zakázek názorným příkladem, který je obvyklý pro většinu výrobních společností.

Zakázky se interně plánovaly na základě odvolávek zákazníků, poté se zpracovávaly v informačním systému SAP a přidělovaly se jim interní čísla zakázek. Tyto zakázky se podle montážních pracovišť rozdělovaly na jednotlivé procesní a výrobní plány, na základě kterých se prováděla dílčí výroba a finální montáž. Způsob předávání zakázek a úkolů byl koordinován vedoucím daného úseku, který vždy na začátku směny rozděloval práci dle výrobního plánu. Pokud byla zakázka plánována na více směn, probíhala její realizace na jednom nebo více pracovištích. Způsob předávání zakázek byl ve formě papírové dokumentace s výrobními plány, výkresovou dokumentací a pracovním postupem. Proto bylo nutné před rozdělováním práce vytisknout veškeré podklady pro každou zakázku zvlášť. Pokud se v průběhu směny vyskytly nesrovnalosti s dokumentací nebo chyběl materiál, pracovník jednoduše opustil pracoviště a šel za mistrem nebo do skladu. Tímto postupem mohl být pracovník i několik desítek minut mimo své pracoviště, zakázka stála a nikdo nevěděl, kdy se zrovna pracovník nachází a proč.

Všechna montážní pracoviště měla k dispozici určitou před zásobu dílů určenou pro více zakázek. Proto pokud si pracovník fyzicky nezkontroloval materiál před směnou, mohlo dojít k tomu, že neměl dostatek dílů a docházelo k prostojům. Toto se negativně promítalo do zásob materiálu, produktivity a také chyběla evidence důvodů prostojů.

Návrh řešení

Na základě těchto i jiných zjištění jsme připravili jednoduché postupy, jak okamžitě zvýšit produktivitu, snížit prostoje (a evidovat je) a jak přinést maximální užitek s minimálními náklady.

Instalací našich chytrých monitorů SMBOX na montážní pracoviště je veškerá dokumentace a plánované zakázky místo papírové formy v elektronické podobě – tím se sníží náklady na distribuci, minimalizuje se chybovost a zvýší se produktivita.

sm boxSMBOX s poloautomatickým zápisem kusů (lze vybavit např. průletovým čidlem pro bezdotykový zápis dat nebo kamerou)

S ohledem na využívání digitální dokumentace, online odvádění práce a přizpůsobení procesů novému stavu se okamžitě zvýšila informovanost a spokojenost pracovníků.

Další výhodou je i zvýšení kvality výroby a její přímá evidence spojená s danou zakázkou (pomocí RFID čipů se operátor přihlásí na testovacím pracovišti a výsledky testů jsou automaticky evidovány pod danou zakázkou a výrobkem).

DAIOT Testing workplaceObr. 2 – Testovací pracoviště s přímým zápisem výsledků do databáze

Výhodou evidence použitého nářadí na zakázce je možné přesně určit jaké nástroje a nářadí bylo použito, v jakém stavu (platnou kalibraci hlídá systém automaticky), kde, kdy a kým. Tímto způsobem je zajištěno použití vždy správného nářadí a jeho evidence.

Díky online sledování stavu zakázek je možné znát přesnou polohu daných přípravků nebo nářadí a pokud jsou sdíleny na více pracovištích, dostává pracovník informaci o tom, kde se nachází.

Vyhodnocení

Takto nastaveným procesem s přímým sběrem dat se dosáhne okamžitého zvýšení produktivity, snížení prostojů a snížení výrobních nákladů až o 30 %. Díky digitalizaci byla vypočítána návratnost investice (údaje z roku 2019) na pouhých 11 měsíců, bez započítání pozitivní zpětné vazby zaměstnanců s novou technologií a zvýšení informovanosti napříč všemi odděleními.

Přechodem z papírové dokumentace do elektronické obecně dochází k výraznému zvýšení produktivity, protože odpadají ruční evidence práce, procesy jsou mnohem pružnější a eliminují se prostoje v celém výrobním procesu.

Digitální transformace má smysl hlavně tam, kde se pro evidenci práce nepoužívá online evidence zakázek, rozdělování práce probíhá formou ranní diskuze a používá se papírová dokumentace jako podklad pro výrobu.

Digitalizace má velké přínos nejen v oblasti sériové výroby, ale také u diskrétní výroby, protože je výroba pružnější na změny nebo odchylky. Díky neustále evidenci každého kroku je možné velmi snadno odhalit úzká místa, která se jiným sledováním odhalit nedokážou (například opakující se chyby v dokumentaci, nebo neefektivně vytížený pracovník přípravy výroby, nebo naopak přetížené pracoviště). Dokážeme sledovat i váhové limity na daných pracovištích a vyhnout se tak zdravotním potížím pracovníků.

Určitě stojí za to zlepšit pracovní prostředí zaměstnancům a minimalizovat úzká místa v procesu. V dnešní době je nutné snížit výrobní náklady na minimum a pokud jste malé nebo střední společnost, můžete využít dotační podpory ve výši 35–45 % vynaložených nákladů.

Udělejte krok, který pomůže zajistit konkurenceschopnost. Není na co čekat, rok 2020 bude náročný a pouze připravení přežijí. 

Více na www.daiot.cz.

Můžete využít i naši vzdělávací akademii zaměřenou na zvýšení produktivity a použití nejnovější technologie z průmyslu 4.0 www.daiot.cz/akademie. Informace o akademii naleznete ke stažení níže zde.