Elektrodokumentace dostupná na monitoru řídicího systému

Elektrodokumentace dostupná na monitoru řídicího systému

Pamatujete ještě dobu tzv. reléové logiky? Tehdy bylo možné vyčíst funkci jednotlivých obvodů přímo z dostupných schémat zapojení. Takováto diagnostika závad měla své kouzlo. Po nástupu programovatelných automatů (PLC) a řídicích systémů se funkční logika přesunula do PLC automatů a elektrotechnická schémata se výrazně zjednodušila. Začalo se tak hovořit o softwarové a hardwarové dokumentaci.

Elektro a MaR

K řízení provozních stavů potřebují PLC automaty řadu vstupních informací vyjadřujících aktuální stav řízené technologie. Hovoříme zde o tzv. vstupních/výstupníchMaR(měření a regulace)obvodech.Obecnou elektrotechniku tak rozdělujeme na problematiku silových obvodů (elektro) a MaR (někdy také obvody SKŘ). U menších zařízení se hovoří jen v rovině obecné elektrotechniky a obvody elektro a MaRjsou dokumentovány společně.U rozsáhlejších technologií, kde se jedná o stovky až tisíce měřicích obvodů, je již výhodnékreslit a strukturovat jednotlivé měřicí obvody na samostatné výkresy. Takovéto výkresy obsahují zapojení jednotlivých čidel, sdružovací skříňky, kabeláž pro svorky řídicího systému a atributy vstupní karty.

Objektový přístup

Projekční nástroj Engineering Base dokáže díky své nové SQL koncepci automatizovat jak vytváření, tak i provozní přístup do elektro- a MaR dokumentace. Jedná se o objektově orientovaný databázový nástroj, jenž pracuje on-line s obsahem jednotlivých výkresů a tabulek. Například po zadání označovacího kódu přístroje nad projektem nabídne systém seznam výkresů a dokumentů, kde se hledaný přístroj nachází. Po jejich otevření dojde dále k barevnému zvýraznění zástupce hledaného přístroje. Odkazy mezi výkresy jsou „živé“, takže po kliknutí na odkaz se otevře výkres s navazujícími obvody, obdobně jak to známe z internetu. Rovněž přechod z jednopólového zapojení nebo P&I sestav do detailního schématu je otázkou kliknutí na daný přístroj, což zabere jen několik vteřin.

Přímá navigace do dokumentace z monitoru vizualizace procesu

Pro potřeby velkých technologií, jako jsou elektrárny, teplárny, chemický průmysl, VVN rozvodnyatd., jsou nově u moderních řídicích systémů k dispozici navigační funkce, kterédatově spolupracují s nástrojem Engineering Base a které jsou pro pracovníky obsluhy technologií i servisu významným přínosem. Nová funkce umožňuje operátorovi technologie pouhým kliknutím na zvolené měření, a to ve vizualizačnímprostředí řídicích monitorů, přímé vyvolání schématu zapojení daného obvodu s detailními informacemi k danému měření.  Odpadá tak předávání požadavku na vyhledání dokumentace do archivu a mnohdy těžkopádné vyhledávání odpovídajících schémat a podkladů. Diagnostika změn a komunikace mezi operátory řízení a techniky údržby se tak výrazně zjednodušuje, zpřesňuje a značně zrychluje.

Strojově přesné projektování

Další významný přínos datového propojení mezi řídicími systémy a platformou Engineering Base uvítají samotní projektanti a programátoři technologií.  Nová funkcionalita přenosu vstupních a výstupních dat z PLC programu do vytvářeného projektu značně redukuje čas, který byl doposud potřebný k přepisování dat mezi SW a HW dokumentací. Engineering Basejiž nyní disponuje datovou vazbou pro systémy výrobců ŘS Emerson, ABB a Siemens.

Ohlídání dodatečných změn

Při dlouhodobém provozu technologií často dochází k dodatečným úpravám a ke změnám, a to jak ze SW strany řídicího systému, tak i ze strany HW dokumentace.  Dalším významným přínosem uvedeného datového propojení je automatizované porovnání dat mezi SW a HW dokumentací. Na případné nesoulady je technik systémem upozorněn a v následném kroku je tak nucen tento nesoulad v Engineering Basi nebo v ŘS korigovat.

Vyhledávání podle referenčního značení

Z přínosů, jež datové propojení mezi řídicími systémy a platformou Engineering Base poskytuje, vyplývá, že objektové vytváření a následná správa elektro- a MaR dokumentace má oproti dosavadním souborovým archivním systémům (DMS)generační výhody. V těchto archivních systémech je nutné při vyhledávání potřebných elektroinformací pracovat minimálně se dvěma označovacími řetězci.  První řetězec vyjadřuje označování výkresů a druhý je samotné referenční označení přístrojů. Vzhledem k tomu, že oba řetězce ve většině případů vzájemně nesouvisejí, je vyhledávání mezivýkresových souvislostí těžkopádné. Vyhledávání a sledování revizí jen podle referenčního značení je výrazně jednodušší. 

Nasazením objektové platformy Engineering Base dochází jak v projektování, tak i v následném provozním využití datového modelu k natolik významné změně, že je nyní považována za novou generaci inženýrských prací. Tento přechod je tak výrazný, že je na místě hovořit o revolučním přechodu v inženýrských pracích, a to na úroveň Průmyslu 4.0.

Autor: Ing. Zdeněk Potměšil

TECHNODAT - Engineering Base

S více jak 25lety zkušeností v oblasti návrhu a vývoje produktů je TECHNODAT vedoucím dodavatelem při prodeji a implementaci řešení v nejvýznamnějších firmách v České republice a na Slovensku. Know-how společnosti Technodat garantuje bezproblémový proces idenfikace problémů a jejich předcházení právě ve vaší firmě pomocí implementace komplexních SW řešení.

www.technodat.cz