Správná volba Ultraprobe

Správná volba Ultraprobe

Ultrazvukové detektory Ultraprobe se využívají na lokalizaci a kvantifikaci úniků tlakových médií, uplatňují se při kontrole ventilů a odváděčů kondenzátu, slouží k diagnostice valivých ložisek a používají se pro detekci výbojů v elektrických zařízeních. Detektory Ultraprobe představují ucelenou řadu přístrojů, které poskytují analogové nebo digitální údaje o ultrazvukových projevech tlakových, mechanických a elektrických zařízení. Pro vhodnou volbu detektoru Ultraprobe je nutné zohlednit předpokládané použití detektoru a zvážit jeho využití z hlediska zpracování výsledků diagnostiky. Uveďme tři základní aspekty, které určují, jaký typ detektoru Ultraprobe zvolit. 

Frekvence ultrazvuku

Při úniku tlakových médií, jako je vzduch, technické plyny a pára, vzniká ultrazvuk o frekvenci 40 kHz, stejně tak jako při elektrických výbojích typu koróna nebo oblouk. Při kontrole netěsností ventilů a posuzování funkčnosti odváděčů kondenzátu se využívá ultrazvuk o frekvenci 25 kHz. Diagnostika ložisek a souvisejících mechanických zařízení probíhá při frekvenci ultrazvuku 30 kHz.

Podle požadované aplikace ultrazvukového detektoru se potom volí model detektoru Ultraprobe buď s pevnou pracovní frekvencí, která je v pásmu kolem 40 kHz, nebo model s nastavitelnou frekvencí od 20 do 100 kHz.

Šíření ultrazvuku

Ultrazvukový signál, který vzniká při únicích z tlakových systémů nebo při elektrických výbojích, se šíří okolním prostředím, tedy převážně vzduchem. Pro jeho detekci se používají skenovací sondy se širokou směrovou charakteristikou nebo směrové sondy s úzkým směrovým diagramem pro přesnou lokalizaci zdroje úniku na větší vzdálenost.

Ultrazvukový signál vznikající ve ventilech nebo odváděčích kondenzátu a při chodu valivých ložisek se šíří jejich materiálem a navazujícími konstrukcemi, tedy převážně kovy. Pro detekci tohoto ultrazvuku se používají dotykové sondy v provedení s hrotem nebo s magnetickým upínačem.

Detektory Ultraprobe umožňují připojení všech druhů sond. Podle požadované aplikace se volí taková sada Ultraprobe, která obsahuje potřebné typy sond.

UP10000 upclose

Vyhodnocení ultrazvuku

Základními vlastnostmi diagnostického ultrazvuku jsou jeho směr a intenzita. Směr udává místo původu ultrazvuku a ukazuje na jeho zdroj, kterým je například netěsnost nebo porušení izolace. Směr zdroje ultrazvuku se posuzuje podle zaměření ultrazvukového detektoru na konkrétní technologický prvek. Intenzita je kvantitativní charakteristikou a souvisí s velikostí netěsnosti, s intenzitou výboje nebo mírou poškození ložiska. Intenzita ultrazvuku se udává v dB.

Analogové detektory Ultraprobe umožňují přibližné stanovení hodnoty dB. Digitální detektory Ultraprobe umožňují jednoznačné stanovení intenzity ultrazvuku v dB současně s jejím záznamem pro další zpracování.

Ultrazvukový signál lze také vyhodnotit kvalitativně, což má význam zejména u periodických dějů, jako je pracovní cyklus odváděče kondenzátu nebo chod valivého ložiska. Základní kvalitativní vyhodnocení je možné sluchem obsluhy a je založeno pouze na zkušenosti. Pokročilé detektory Ultraprobe mohou ultrazvukový signál digitálně zaznamenat i zpracovat a poskytnout tak objektivní posouzení stavu diagnostikovaného zařízení.

Máme-li posouzenu diagnostickou úlohu z hlediska frekvence, šíření a vyhodnocení ultrazvuku, můžeme přistoupit k volbě vhodného detektoru Ultraprobe podle uvedené tabulky a základního popisu.

tab 2

Ultraprobe 100 je nejjednodušší analogový model s pevnou frekvencí 40 kHz. Umožní detekci úniků a výbojů při použití skenovací sondy, kontaktní sonda dovolí základní diagnostiku ventilů a valivých ložisek. Poslouží jako běžný nástroj denní údržby.

Ultraprobe 3000 je základní digitální přístroj pracující na frekvenci 40 kHz. Ve spojení se skenovacími a kontaktními sondami umožní diagnostiku tlakových rozvodů, elektrických zařízení, ventilů a ložisek. V paměti uložené intenzity lze přenést do programu Ultratrend DMS pro další analýzu a archivaci.

Ultraprobe 9000 je vyšší model digitálního přístroje s nastavitelnou pracovní frekvencí a využívá citlivých skenovacích a kontaktních sond TriSonic. Přístroj je předurčen pro rozsáhlejší diagnostické úlohy, zejména pro kontrolu odváděčů kondenzátu a ve spojení s programem Ultratrend DMS pro trendovou analýzu stavu valivých ložisek.

Ultraprobe 10000 je pokročilý ultrazvukový detektor s nastavitelnou pracovní frekvencí, pamětí hodnot intenzity a s možností časového záznamu ultrazvuku. Pokryje celou šířku problematiky ultrazvukové diagnostiky. Naměřené hodnoty lze zpracovat programem Ultratrend DMS, který poskytuje odhady úniků tlakových médií a trendovou analýzu vývoje detekovaných poruch. Zaznamenané ultrazvukové signály lze podrobně analyzovat programem UE Spectralyzer.

Ultraprobe 15000 je nejvyspělejší model detektoru. Představuje komplexní diagnostický systém, který umožňuje metodicky podporovanou diagnostiku a detailní zpracování naměřených hodnot přímo v přístroji. Pokrývá celé spektrum diagnostického ultrazvuku a využívá citlivých skenovacích a kontaktních sond TriSonic. Navíc obsahuje laserový ukazatel směru ultrazvuku, bezkontaktní teploměr a digitální fotoaparát s bleskem, kterými lze každou diagnostickou prohlídku plně dokumentovat. Velký barevný dotykový displej umožňuje pohodlné ovládání a přehledné zobrazení nastavených parametrů. Přímo v přístroji lze provést harmonickou analýzu zaznamenaného ultrazvuku. Celková správa diagnostických pochůzek tras je zajištěna programem Ultratrend DMS.

K detektorům Ultraprobe je k dispozici celá řada speciálních skenovacích i kontaktních sond – směrové s laserovým zaměřováním, fokusované nablízko nebo kontaktní s prodlužovacími nástavci a magneticky upínané. Lze využít teleskopické držáky skenovacích i kontaktních sond pro diagnostiku špatně přístupných míst.

Vhodnou volbou ultrazvukového detektoru Ultraprobe i jeho příslušenství a optimálním využitím jeho vlastností pro požadované diagnostické úlohy je možné dosáhnout příznivé návratnosti vložené investice.

TSI System, s. r. o.
www.tsisystem.cz

TSI System

TSI System působí již léta jako obchodně technologická společnost zaměřená na široké spektrum moderních měřicích a zkušebních technologií. Spolupracuje s průmyslovými podniky, s jejich výrobními a vývojovými provozy, s organizacemi pro údržbu výrobních prostředků, výzkumnými laboratořemi a s univerzitními pracovišti.

www.tsisystem.cz