Výrobní systém mění pohled na průmyslovou automatizaci

Výrobní systém mění pohled na průmyslovou automatizaci

Sachin Mathur, ředitel oblasti EMEA pro portfolio softwaru a řízení ve společnosti Rockwell Automation vysvětluje, jak lídři výrobního odvětví mohou změnit své uvažování o automatizaci a zavést více holistický přístup podporující jednoduchou a efektivní spolupráci.

Těžiště moderní výroby se mění v důsledku toho, že rychle vstupujeme do éry Průmyslu 4.0. Kombinace inovací a dostupnosti technologií spolu s turbulentními a nejistými globálními podmínkami nutí pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v průmyslových odvětvích přehodnotit své obchodní modely a přístupy při uvádění produktů na trh. Kromě dlouhodobého posunu v očekáváních zákazníků se firmy snaží inovovat výrobní řešení, která jsou specificky navržena tak, aby naplňovala potřeby koncových uživatelů a přinášela jejich organizaci definovatelnou hodnotu.

Pokud chtějí výrobci v tomto měnícím se prostředí uspět, musí dosáhnout vyšší úrovně flexibility a dokázat rychle reagovat na změny. Tradiční izolovanější přístupy ve výrobě nedokáží zajistit potřebný propojený přístup založený na poznatcích. V technické činnosti je namísto toho zapotřebí přístup založený na holistickém systému, který umožňuje rozhodování na základě dat v celé výrobě. Tento přístup zahrnuje celou řadu oblastí, včetně výzkumu a vývoje, integrace s obchodními systémy, vývoje produktů a výrobních provozů.

Pokud chtějí výrobci úspěšně uskutečnit tento přechod, je načase, aby změnili své uvažování o průmyslové automatizaci.

Přijetí nové digitální identity 

Digitalizace se netýká jen systémů používaných ve výrobě, ale také identity, kterou organizace přijme. Podobně jako se software stal charakteristickým prvkem mnoha digitálně zaměřených odvětví, stává se nyní také přirozenou součástí výrobního odvětví. Výrobní podniky proto musí přijmout tuto identitu a začít uvažovat jako softwarové společnosti.

To má dopady na mnoha úrovních, mezi něž patří:

  • jak podnik shromažďuje výrobní data, čistí je, analyzuje a na jejich základě jedná, přičemž předpokladem je jasné pochopení toho, které zdroje dat přispívají k definování konkurenční výhody;
  • jak podnik umožňuje svým pracovníkům být ve spojení s využitím digitálních funkcí, které pomáhají zvyšovat efektivitu všech činností, ať už ve výrobních halách nebo v hraniční architektuře a vzdálených lokalitách;
  • jak podnik umožňuje užší a produktivnější spolupráci mezi interními divizemi i v rámci sítě partnerů s využitím otevřených standardů, které eliminují tradiční třecí plochy a napomáhají rychlejší integraci;
  • jak podnik podporuje kulturu vývoje s využitím softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, která umožňuje rychle nacházet řešení nově vznikajících obchodních problémů a snižuje zátěž vývojářů.

Přirozenější začlenění digitálních řešení do výrobních postupů umožňuje podnikům přistupovat ke svým cílům z nové, flexibilnější a dynamičtější pozice. Díky tomu se podnik dostává do situace, ve které má větší kontrolu nad všemi aspekty zákaznických zkušeností, od továrny až po spotřebitele, což v podstatě znamená, že se ve své výrobní kategorii řadí mezi nativně digitální průkopníky nebo inovátory. 

Zavádění nových procesů 

Tato identita se na úrovni výroby projevuje ve dvou osách platformy digitální výroby:

  1. Správa životního cyklu výroby (konstrukce, provoz a údržba)

Správa životního cyklu výroby se týká procesů zaváděných pro vybavení závodu, od uvedení do provozu až po konec jeho životnosti. V rámci moderního pohledu na konstrukci rozdělujeme tento životní cyklus na dvě úrovně.

Zaprvé, úroveň konstrukce digitální platformy zahrnuje vytvoření výchozích stavů digitálních dvojčat a vylepšení možností simulace a emulace výrobních systémů. Tyto výrobní systémy kombinují softwarovou analýzu a aplikace využívající rozhraní API, analýzu dat, strojové učení a digitální dvojčata s návrhem mechanických a elektrických systémů, procesů a řídicích prvků.

Zadruhé, úroveň provozu a údržby vytváří překlenutím informačních a provozních technologií kategorii podnikového softwaru, ve které se v mnohem větší míře uplatňují přístupy vycházející z poznatků, co se týče řízení provozu, kontrolních mechanismů, výrobních dat a inteligentních zařízení.

Důležitým aspektem je holistický způsob správy tohoto životního cyklu, který pro daný projekt zajišťuje požadovanou funkčnost tím, že s využitím základní automatizace koordinuje a integruje požadavky, schopnosti a technologie továrny.

  1. Průmyslový internet věcí

Druhou osu tvoří vývoj průmyslového internetu věcí (IIoT), který umožňuje vzájemné propojení senzorů, přístrojů a zařízení propojených prostřednictvím sítě s průmyslovými aplikacemi. Zavedení platformy pro digitální výrobu umožňuje hladší tok dat ze systémů k pracovníkům a přináší do výrobních postupů celou řadu nových schopností.

To zahrnuje následující výkonné možnosti:

  • rozšiřování, obohacování a zpřístupňování průmyslových dat, včetně správy dat a instrukcí pro stroje nebo pracovníky;
  • digitalizace informací v rámci stroje přinášející obrovskou hodnotu koncovému uživateli;
  • propojení dříve izolovaných aplikací včetně služeb, procesů, nástrojů pro provozní data a aplikací;
  • možnost spravovat a analyzovat data v hraniční architektuře.

To společně vytváří výrobní systém založený na platformě The Connected Enterprise (Connected Enterprise production system, CEPS) – holistický, digitálně orientovaný přístup k výrobě. Podniky tak mohou umožnit jednoduchou a cílenější spolupráci tím, že zkombinují všestranné schopnosti specialistů, jako jsou datoví vědci, strojní inženýři a softwaroví vývojáři. 

Uskutečňování vize platformy The Connected Enterprise

Řešení CEPS poskytuje logické vrstvy systémů, které jsou vzájemně propojené ve všech fázích životního cyklu výroby. Organizace mohou od zavedení takového moderního návrhu výrobního systému očekávat několik výsledků.

Zaprvé, mohou těžit ze škálovatelnosti výrobních postupů využívajících řešení typu software jako služba nebo řešení s nativní podporou cloudu. To společnosti umožňuje migrovat data a aplikační úlohy do cloudových umístění, ze kterých je mohou snáze zpřístupňovat v celé své síti továren a vzdálených lokalitách a podporovat tak spolupráci a posilovat obchodní růst.

Zadruhé, mohou získávat hodnotu z nových zdrojů tím, že budou zkoumat příležitosti v oblastech průmyslové analýzy, aplikací s nízkými nároky na psaní kódu a propojených prostředí pro pracovníky. To pomáhá vylepšovat měření výroby a podněcovat kulturu soustavného zlepšování. Demokratizace procesu vývoje softwaru také pomáhá různým továrnám a týmům přizpůsobovat si aplikace podle svých vlastních potřeb.

V neposlední řadě pomáhá tento krok podnikům vybudovat portfolio pro simulaci konstrukce s využitím nástrojů a technik vývoje digitálních dvojčat, aby mohly rychle přecházet od nápadů k výrobě. To povzbuzuje kulturu experimentování a podnikavosti a posiluje inovační potenciál organizace.

Řešení CEPS mění způsob uvažování podniků o průmyslové automatizaci. Otevírá dveře novým způsobům práce a poskytuje větší přehled o všech procesech. To umožňuje podnikům zúročit hodnotu dat a analýzy a díky tomu vylepšit a urychlit rozhodování, které nabízí bezproblémové propojení podněcující spolupráci.

Návrh a přizpůsobení platformy překlenující zavedené obchodní divize sice vyžaduje širokou škálu rozličných schopností a odborných znalostí, společnost Rockwell Automation spolu s partnery v programu PartnerNetworkTM jsou ale dokonale připraveni poskytovat řešení The Connected Enterprise zákazníkům jako integrovanou holistickou platformu, která zákazníkům pomůže naplnit jejich potřeby.

Řešení The Connected Enterprise bude klíčovým tématem na letošní akci ROKLive EMEA 2022, která se v říjnu koná ve švédském Göteborgu. Na této akci vám předvede společnost Rockwell Automation svá celopodniková řešení, která dosud nebývalým způsobem propojují provozní a informační technologie. Ve vzájemné spolupráci tak propojili podniky s poznatky založenými na datech. Výsledek? Informované rozhodování v reálném čase, které přináší lepší výsledky a pozvedá podnikání zákazníků na novou úroveň.

Další informace o obsahu akce a procesu registrace získáte na stránce zde

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ