Baťuv odkaz Evropě zazní ve Zlíně

Baťuv odkaz Evropě zazní ve Zlíně

Myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a k veřejnému životu pořád zůstává velkou inspirací. Tomáš Baťa řekl: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech. Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“ To platí i v dnešní době.

Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku. Nejen podnikatelské myšlenky Tomáše Bati, ale také jeho celoživotní filozofie nepřestávají fascinovat svou nadčasovostí. Ve své představě o ideálním městě dokázal Baťa propojit podnikání, školství, zdravotnictví, sociální oblast a veřejnou správu. Několikrát označil také za jeden ze základních prvků svého podnikání sdílení informací, poznatků a inovací.

Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici, pokaždé je zaměřena na jiné téma, které  ve společnosti aktuálně rezonuje. Koná se jednou za pět let, v letošním roce pracuje s tématem: „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“. Konference se uskuteční 18. září 2019 v prostorách Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“.  Tomáš Baťa řekl: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“

 Prof. Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomiky na adresu konference řekla: „Věřím, že konference bude inspirativní, motivační a opět se nám podaří na půdě univerzity spojit svět podnikání, vzdělávání i veřejného života. V tomto spojení, ve vzájemné konfrontaci i porozumění je možné najít nová, či alespoň lepší řešení otázek spojených s tím nejcennějším co máme – lidmi, hledáním a rozvíjením jejich talentu, schopností, dovedností, poznáním jejich potřeb a postojů. Podařilo se nám oslovit mnoho velmi zajímavých lidí, těším se na setkání s osobnostmi různých povolání, názorů a zkušeností.“ Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka z Nadace Tomáše Bati dodala: „V současné době velmi sílí zájem odborníků, manažerů a majitelů firem o odkaz Baťa, uvědomují si totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi, ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit. Dnes často zaznívá otázka, jak to firma Baťa dělala, že se lidé stávali její součástí a jejich profesní a osobní život splynul s vizí firmy, aniž by to bylo na úkor rodiny, přátel a vlastních zájmů. Slova Tomáše Bati: „Nejprve vybuduj sebe," získávají i dnes na intenzitě, protože více než kdy jindy si uvědomujeme, že všechny technologie a robotizace bez lidské energie a chtění nemají smysl. Probouzet lidské chtění bylo základem celé personální činnosti ve firmě Baťa. A o tom, jak tyto principy aplikovat i dnes se dozvíte na letošní konferenci Baťův odkaz Evropě.

Konference začne plenárním zasedáním v podobě moderované diskuse. Role moderátora se ujal prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – emeritní rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a bude zpovídat významné osobnosti podnikatelského a akademického světa. Mezi řečníky budou např.

Ing. Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa a.s.

Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., UTB ve Zlíně, bývalý viceguvernér ČNB

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin

Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel, Continental Barum spol. s r.o.

Mgr. Václav Novák, MBA, krizový manažer, vlastník M. L. Moran, a.s.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel Slováckých strojíren, a. s.

prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D., UTB ve Zlíně, Fordham University, NY, USA

Hlubší seznámení s problematikou a zapojení se do diskuse nabídne konference účastníkům v sekcích. Sekce jsou rozmanité, bude si z čeho vybrat. Zkušené osobnosti podnikatelského či akademického světa budou moderovat diskuse se zástupci firem, škol i veřejné správy o aktuálních otázkách a problémech ve vzdělávání, jak ve firmách nastavit systém, který napomůže sdílet znalosti, jak reagovat v turbulentním podnikatelském prostředí a jaké podnikatelské modely v rychle se měnícím světě jsou životaschopné. Jak na sdílení znalostí, kapacit a nových trendů se zaměří sekce pro rozvoj strojírenství. Řeč bude také o otázkách rozvoje kraje a města – vše v kontextu lidí, jejich talentu, rozvoje, uplatnění, moderních technologií.

Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností. Obohatí ji bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou. Podrobné informace o konferenci Baťův odkaz Evropě najdete na http://batuvodkazevrope.cz.

 

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz