Jste připraveni na Průmysl 4.0?

O modernizaci výroby s využitím prvků tzv. Průmyslu 4.0 pro automatizaci a optimalizaci uvažuje mnoho firem. Jedná se přitom o zásadní investici, s plánovaným využitím po mnoho let (neobvyklá nejsou očekávaní životnosti 15 až 20 let).

V principu by samozřejmě bylo nejjednodušší pořídit si zcela nové výrobní technologie – plně automatizované stroje, roboty, dopravníky a software, který je bude řídit a výrobu optimalizovat – a nemuset se ohlížet na omezení stávajícího, často již zastaralého, vybavení.Takovou investici si ale mnoho podniků dovolit nemůže. Ptají se nás tedy, zdali i pro ně máme nějaké řešení, které by jejich podnikání posunulo blíže k tomu, co jsme si zvykli označovat jako Průmysl 4.0. Vhodné možnosti ve většině případů existují, ale dříve, než začne management firmy uvažovat o konkrétním řešení, musí si projít podobným procesem úvah, jako při investici do zcela nového strojního a softwarového vybavení a odpovědět si na řadu dalších klíčových otázek.

Srovnejte očekávání s realitou

Jako u každého jiného projektu je nutné na počátku zvážit, jaké přínosy by nám měla automatizace výroby přinést. Chceme například získat lepší přehled o průběhu a klíčových ukazatelích výroby (KPI)? Chceme za běhu optimalizovat výrobní proces, vyrábět více nebo zvýšit kvalitu? Máme v plánu plnou, nebo jen částečnou automatizaci? Častou motivací k větší automatizaci je také kritický nedostatek pracovních sil, kdy firma potřebuje vyrábět stejný, nebo větší objem produkce, s využitím menšího počtu zaměstnanců.

Výše uvedené otázky pomohu managementu ujasnit si, jaké řešení automatizace výroby vlastně potřebují.  Pokud firma nemá vlastní experty z oblasti automatizace, tak již v této úvodní části je vhodné přizvat externí odborníky a konzultanty. Očekávání a požadavky managementu je nutné vždy srovnat s objektivní realitou a možnostmi.

Navíc již ve fázi úvah o modernizaci výroby je třeba začít řešit další aspekty, které s sebou automatizace přináší, a na které se často zapomíná. Typicky jde opět o lidské zdroje. Při větší automatizaci se totiž sice obejdeme s menším množstvím zaměstnanců ve výrobě, ale potřebujeme od nich zcela jiné schopnosti a dovednosti než při běžné manuální obsluze strojů. Pokud si firma není jistá, že takový personál má, nebo si ho bude schopna zajistit, je nutné společně s automatizací výroby řešit také přeškolení či nábor nových pracovníků, případně začít uvažovat o zajištění některých úkonů subdodavatelsky či outsourcingem. Typické je například zajištění údržby a oprav externí specializovanou firmou.

Je vaše firma připravena?

Po vyřešení základních otázek souvisejících s modernizací a automatizací výroby z manažerského hlediska a před zahájením vlastní realizace, je také nutné zjistit, zda jsou, a v budoucnu budou, splněny základní technické požadavky na realizaci a provoz. Máte například k dispozici dostatečný příkon elektrické energie, máte dostatečně dimenzovanou a zabezpečenou síťovou infrastrukturu, nebo bude nutné i do ní investovat? Máte ve vašich výrobních prostorách dostatek vhodného místa pro nové technologie? A především – bude nová realizace splňovat veškeré standardy a požadavky kladené na bezpečnost výroby a zabezpečení provozu? Jak jsem již naznačil dříve, často je vhodné po celou dobu přípravy a realizace takového projektu spolupracovat s odborníky, kteří mají s podobnými projekty zkušenost. Doporučujeme také zvážit možnost vytvoření přiměřeně podrobného modelu výrobního zařízení a jeho provozu. Pomocí takového modelu lze předem vyřešit mnoho otázek a předejít mnoha problémům, na které byste mohli narazit až během realizace projektu či během vlastního provozu.

Investice do moderní automatizované výroby, ať již v podobě zcela nových, či modernizovaných výrobních kapacit, a jejich následný provoz je zásadním a nezbytným krokem, který na dlouhou dobu určí směřování a konkurenceschopnost dané firmy. Proto je třeba k takovýmto projektům přistupovat se zvážením všech aspektů a řešit je v plné šíři, protože jen samotné pořízení nových technologií nic neřeší.

Autor Jan Bezdicek, Director of Research & Development, Prague, Rockwell Automation

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ