Inteligentní snímače od OEM Automatic

Inteligentní snímače od OEM Automatic

Snímač je funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce. Je v přímém styku s měřeným prostředím a snímá fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu, kterou dle určitého typu, transformuje na veličinu elektrickou. Snímače jsou nedílnou součástí automatizace každého pracoviště. Slouží nejen jako komponenty bezpečnostních zařízení, ale také ulehčují a urychlují výrobu pomocí samotné detekce stavů jednotlivých procesů pomocí signálů získaných z jednotlivých typů senzorů.

Inteligentní snímače

Díky rozvoji elektroniky a elektronických obvodů pro zpracování signálů došlo k vývoji inteligentních snímačů. Vycházejí z technologie spojení snímačů s navazujícími integrovanými analogovými obvody na křemíkovém čipu. Zpravidla v sobě zahrnují snímač měřené veličiny, obvody pro úpravu signálu, A/D převodník, mikroprocesor, obvody pro obousměrnou komunikaci atd. 

Nejčastěji používané snímače

Jsou snímače polohy. Celá řada automatizovaných systémů závisí na přesném určení polohy při rotačním nebo posuvném pohybu. Typ senzoru volíme podle druhu materiálu sledovaného objektu, podle podmínek prostředí a způsobu detekce (dotykové nebo bezdotykové).

Funkční princip a základní typy bezdotykových snímačů polohy

Nejdůležitějším krokem při výběru snímače zůstává volba správného funkčního principu, u něhož jsou kritickými faktory:

  • materiál snímaného předmětu
  • spínací vzdálenost
  • elektrické připojení
  • cena

U bezdotykových snímačů je důležitým parametrem spínací vzdálenost.
Spínací vzdálenost udává, při jaké vzdálenosti snímaného předmětu od aktivní plochy snímač změní svůj klidový stav.

Základní typy bezdotykových snímačů polohy

  • indukční
  • ultrazvukové
  • magnetické
  • odporové
  • kapacitní
  • optické

Indukční snímače

Indukční snímač obecně slouží pro vyhodnocování přítomnosti kovového materiálu. Snímač lze použít jako bezdotykový koncový spínač na strojích, automatických linkách apod. Je možné ho použít v prostředí prašném i venkovním.

Ultrazvukové snímače

Pracují na principu vyhodnocení doby návratu ultrazvukového paprsku. Ultrazvukové vlny se v reálném prostředí odrážejí od předmětů a tato skutečnost je využita k detekci předmětu nebo vzdálenosti předmětu umístěného v ultrazvukovém poli.

Magnetické snímače

Reagují na vnější magnetické pole, ke své činnosti využívají magnetodiodu, magnetotranzistor, magnetorezistor.

Odporové snímače

Teplotní změna odporu představuje fyzikální princip odporových snímačů teploty. Používají se i kovy a polovodiče. Hovoříme tak o kovových odporových snímačích teplot resp. o polovodičových odporových snímačů teploty - termistorů.

Kapacitní snímače

Detekuje přítomnost (výšku materiálu v nádrži) v nekovových nádobách na základě změny kapacity materiálu. Při přiblížení předmětu k aktivní části snímače, dojde ke změně kapacity kondenzátoru a tím i ke změně kmitočtu oscilátoru.

Optické snímače

Pro zachycení objektu v akční zóně používají světelný paprsek a detekují všechny předměty z libovolného materiálu (v určité vzdálenosti). Reagují, jestliže dojde k přerušení paprsku, popř. k odražení generovaného paprsku.

OEM Automatic, spol. s r.o.
Tel.: +420 241 484 940

www.oem-automatic.cz

OEM Automatic, spol. s r.o.

OEM Automatic CZ je jedním z předních evropských dodavatelů komponent pro průmyslovou automatizaci. Zastupuje a úzce spolupracuje s více než 30 specializovanými výrobci komponent pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku, nabízí širokou škálu komponent v oblasti elektrických strojů, elektrických rozvaděčů, bezpečnostních prvků, tlaku a průtoku a prvků pro elektroniku.

www.oem-automatic.cz

Nejnovější články od autora: