Budoucnost bude jistě řešit otázku zodpovědnosti za provoz zařízení v průmyslové výrobě

Budoucnost bude jistě řešit otázku zodpovědnosti za provoz zařízení v průmyslové výrobě

Hned v úvodu letošního veletrhu AMPER jsme dostali možnost krátce pohovořit s Martinem Červinkou, ředitelem divize Průmyslová automatizace ABB Česká republika. V prostorách veletržní expozice jsme probrali nejen novinky, které v Brně představili, ale především aktuální potřeby a očekávání českého průmyslu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pokud se podíváme na segment, kterému se v rámci ABB věnujete (Industrial Automation, pozn. red.), můžete blíže specifikovat okruhy činností, na něž je tento segment zaměřen?

Mou rolí je vést a rozvíjet obchodní aktivity v segmentech, které můžeme nazvat process industries, v češtině lze říci těžký průmysl. Do toho patří například oblast metalurgie, papírenský průmysl, dobývání surovin a řada dalších. Jedná se o segmenty, ve kterých mají automatizace a pokročilé procesy řízení velký význam.

Je z té široké škály výrobních oborů nějaký, který využívá automatizaci více než ostatní?

Nejedná se pouze o automatizaci. Všechny tyto segmenty a jejich koncoví uživatelé si význam automatizace uvědomují. Rozdíly však můžeme najít v potřebě inovovat nebo implementovat digitalizaci do výrobních procesů. Střední Evropa je stále na vzestupu uvědomění, že existují prediktivní a diagnostické nástroje, jimiž lze zajistit provozuschopnost instalovaných zařízení. Stále je tady však rozdíl mezi západní a střední Evropou. V západní Evropě téměř neexistuje koncový uživatel, který by nevyžadoval po svých dodavatelích servisní smlouvu na pravidelnou údržbu nebo jiné zajištění provozuschopnosti. V Česku, zejména v těžkém průmyslu, se k tomuto trendu přibližujeme, ale samozřejmě tento segment netvoří 100 %.

Čím je tedy náš trh specifický?

Specifické je především to, jak se český průmysl mění. Dříve byl založen více na strojírenství, dnes česká ekonomika stojí převážně na výrobě pro automobilový průmysl. To samo o sobě přináší potřebu zvýšení produktivity výrobních závodů, což mimo jiné otevírá větší možnosti například pro robotiku. Myslím si však, že potřeby koncových uživatelů, ale i jejich přemýšlení o inovacích jsou si velice podobné i ve srovnání s již zmiňovaným těžkým průmyslem.

Jedním ze segmentů, kterému se věnujete, je ochrana dat. Jak je fenomén kybernetické bezpečnosti vnímán českými zákazníky?

Více a více. Osobně si však myslím, že je zde obrovský prostor pro zlepšení. Tak jak se vyvíjí technologie a roste potřeba zpracování více dat a nových informací, roste i nutnost zajistit ochranu těchto informací. Kybernetická bezpečnost však není pouze o datech. Je to i o operátorech, kteří s těmito daty pracují, o fyzickém zabezpečení, o tom, jak se k datům dostat, a o mnohém dalším. Za vlastní ochranou dat přes IT systémy je spousta dalších věcí, které je třeba zohlednit. To lze přesněji identifikovat prostřednictvím důsledných kybernetických auditů a následných zabezpečení. Toto nelze přehlížet a je nutné to řešit již dnes.

Co konkrétního v otázce ochrany dat řešíte ve velkých strojírenských firmách nejčastěji? Jaké jsou potřeby zákazníků? Co chtějí, co by měli mít, ale ještě to nemají?

Samozřejmě je požadované, aby investice vynaložené do nákupu určitého zařízení byly maximálně využité. Tam se nabízí možnosti diagnostiky a prediktivních systémů, které umějí identifikovat jakékoli provozní anomálie. A v každém případě je nutný dobrý servis. Budoucnost však může přinést otázku, kdo bude zodpovídat za funkčnost daného zařízení přímo ve výrobním procesu. Zda to bude vlastní uživatel, jeho týmy a vlastní údržba nebo dodavatel daného zařízení s využitím všech možných diagnostických nástrojů. Pokud bychom se bavili čistě o vlastním zařízení, pak existuje několik specifických důvodů, proč by měl uživatel delegovat tuto zodpovědnost na svého dodavatele. Avšak pokud toto téma rozšíříme právě o otázku kybernetické bezpečnosti, jsem přesvědčen, že budoucnost bude mnohem otevřenější pro změnu těchto obchodních, resp. servisních modelů.

Existují reálné hrozby v segmentu ochrany dat? Hodně se o nich mluví v rámci teorie, ale zaznamenali jste i nějaké případy v praxi?

Nemohu říci, že bychom měli konkrétní případ hrozby v průmyslu, ten byl doposud veškerými kybernetickými útoky přehlížen, nebyl hlavním cílem těchto útoků. To se však může rychle změnit. Pokud ale existuje reálná hrozba, pak jistě nespočívá ve ztrátě nebo zneužití dat. Hrozba pro průmyslovou výrobu spočívá v rizicích odstavení části provozu, v následných ztrátách z důvodu pozastavení výroby a v navýšení nákladů nutných pro odstranění příčin. Zjednodušeně to znamená, že průmyslový podnik nemůže vyrábět. Pokud uživatel absolvuje bezpečnostní audity, pak dokáže mnoho rizik eliminovat a tím si zajistit maximální ochranu. Díky kybernetickému zabezpečení lze nastavit specifické postupy, procesy, odpovědnosti a jiné faktory, díky nimž lze zajistit rychlé znovu zprovoznění výrobního procesu

Můžeme v tomto segmentu vůbec mluvit o nějaké návratnosti investice?

Zde je těžké bavit se o návratnosti, protože ona to není investice jako taková. Jedná se spíše o servisní záležitost. Toto bych nechtěl vyhodnocovat obecně, má však smysl bavit se s každým uživatelem zvlášť. On sám si musí vyhodnotit možná rizika a s tím spojené náklady.  To jsou ty důvody, které rozhodují, zda implementovat kybernetickou bezpečnost a zajistit si vhodný servis anebo je přehlížet. Možná je to ale jen odkládání problému do budoucna.

Jsme na veletrhu AMPER, kde většina firem prezentuje své novinky. Co nového přivezla vaše divize? Jaké zajímavé realizace jsou před vámi?

Shrnu to do tří oblastí. V první existuje více produktů z oblasti měření nebo instrumentace. Například bezkontaktní měření teploty NiTemp umožňuje současné měření více veličin bez nutného zásahu do technologie. Jednoduchá instalace a flexibilita měření přinášejí více možností generovat data použitelná pro zlepšení výrobního procesu.

Druhá oblast je zaměřena na otevřené softwarové systémy, které jsou na úrovni řízení podniku. Jejich cílem je lépe optimalizovat výrobní proces, popřípadě lépe spravovat instalovanou bázi. Když už jednou zákazník investoval do nákupu technologie, cílem je její provoz optimalizovat s ohledem na výkon i životnost. A právě takové systémy mohou být zaměřeny na asset management. Naše řešení se jmenuje Ellipse, pro lepší řízení výrobního procesu pak Manufacturing Operations Management.

Třetí kategorií jsou samozřejmě služby. Služby a servis jsou stejně důležitým tématem pro všechny oblasti. Mohou sem patřit audity, prediktivní diagnostika nebo kybernetická bezpečnost. Aniž by zákazník musel odstavovat své procesy, dokážeme mu prostřednictvím těchto služeb diagnostikovat, v jakém stavu je jeho zařízení, a následně doporučit opatření nebo přímo nastavit servisní program, který mu zajistí plnou provozuschopnost.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz