CartonWrap – automatizace balení zásilek v distribučním skladu Euromedia Group

CartonWrap – automatizace balení zásilek v distribučním skladu Euromedia Group

Zvyšující se počet vydaných titulů a především razantní nárůst on-line prodeje postavily společnost Euromedia Group před otázku, jak přizpůsobit logistiku jejího distribučního skladu v Novém Strašecí tak, aby zvládal časově i materiálově náročnější přípravu distribuce zásilek. Po důkladné analýze padlo rozhodnutí automatizovat proces balení. Najít a především uspokojivě realizovat proces automatizace nebylo jednoduché. Výsledkem je v Česku celkem unikátní technologie balicí linky CartonWrap, která již funguje na plné obrátky při kapacitě 25 milionů knih za rok.

Balicí linka CartonWrap vyrábí obal přesně podle velikosti baleného zboží. Díky tomu je v současnosti balení menších zásilek rychlejší a uspoří se materiál i pracovní síly. Od prvotního rozhodnutí optimalizovat logistický proces přesto uběhly více než dva roky. Jedním z důvodů byl především fakt, že u automatizovaných balicích technologií se zpravidla jedná o natolik komplexní, sofistikované a složité řešení, že jejich prezentace není ve své podstatě na veletrzích možná. Před ředitelem logistiky Kamilem Kidoňem a jeho týmem tak stál nelehký úkol. S jeho řešením nakonec pomohla společnost Xertec, která v Česku dodává vybavení od italského výrobce CMC Machinery.

Jaké bylo strojní a technologické vybavení ve vašem distribučním skladu v Novém Strašecí před instalací nové linky CartonWrap?

V podstatě se jednalo o dvě základní technologie na balení zásilek. První byl kartonážní stroj, který s výměnou výsekové hlavy připravoval (lepil) kartonové krabičky z přednakoupených (tzv. klopových) výseků. Principiálně technologie fungovala tak, že při příkazu k vychystání poptávky zákazníka ERP systém HeG definoval, do které příslušné krabice se tato objednávka bude balit. Po hromadném vychystání objednávek jedné finální velikosti se spustil kartonážní stroj, jenž dávkově vyráběl klopové krabice jedné velikosti. Dávkově znamená v cyklu cca 15 krabic. Po vyrobení vyjížděla krabice z kartonážního stroje na dopravníkovou linku. Dále pak proběhlo vložení objednávky do každé jedné krabice. Následovala pracná ruční fixace zboží v krabičce pomocí kloboukového papíru nebo bublinkové fólie, uzavření klopové krabice a odsun k zařízení, kde se částečně automaticky lepil adresní štítek odběratele. Finální proces pak končil uzavřením krabice na křížovém vázacím stroji a selekce zásilek dle příslušného dopravce.  Z výše popsaného je zřejmé, že podíl ruční práce byl enormní. Tento proces expedice se s pořízením technologie CartonWrap zcela odstranil.

Druhá technologie, která je používána dodnes, je technologie společnosti Sealed Air a jmenuje se PriorityPak. Tato technologie se v procesu balení B2C zásilek používala v naší logistice od roku 2013.  Principiálně se jedná o technologii, která po vložení zboží příslušné jedné objednávky na dopravník posune zásilku do prostoru, kdy shora a zespodu dojde k jejímu obalení do speciálního, kaučukem potaženého kartonu; následuje uzavření zásilky a nalepení adresního štítku. Průchodnost technologie se pohybuje v rozmezí 200–300 zásilek za hodinu. I tato technologie má však spoustu nedostatků.

IMG 20200409 151406

V první řadě jde o objem pracnosti, tedy podíl lidské práce na zabalení zásilky, kdy obsluha musí každou zásilku vybavit tištěným dodacím listem, případně vložit propagační materiál. Další zátěží je rovněž relativně vysoká pořizovací cena obalového WRAP materiálu (průměrná cena činí 8,50 Kč na zásilku) a v neposlední řadě pak režim objednávání materiálu, neboť výrobce sídlí v USA a doprava materiálu se tedy objednává v tříměsíčním předstihu. Značně komplikovaná je i samotná výměna obalového materiálu, ke které dochází v průměru po 350 zásilkách a jež zkušenému pracovníkovi trvá kolem 15 minut. V segmentu B2C, v němž tuto technologii používáme, pak roste podíl dopravy k příjemci formou výdejen a dnes značně převyšuje objem 50 % veškeré přepravy. Uskladnění těchto „obálek“ a následné dohledání konkrétní zásilky na výdejně je také značně nekomfortní proces. Nicméně se jedná o technologii, která proces balení usnadnila a výrazně zrychlila.  

Co bylo impulzem k pořízení nové technologie? Můžete přidat nějaká kapacitní čísla před instalací a po ní?

Základní aspekty pro pořízení nové technologie by se daly shrnout následovně:

  • Výraznou roli hrál rostoucí objem počtu poptávaných a následně odbavených B2C zásilek v souvislosti se změnou chování zákazníků na trhu a současně v souvislosti s výrazným nárůstem počtu nabízených produktů. Pro představu… začátkem roku 2019 jsme skladovali a nabízeli celkem cca 60 tisíc produktů (kdy výrazně převládala skladba tištěných knih). V letošním lednu pak skladovaný objem produktů vzrostl o 1/3 na celkem 90 tisíc nabízených produktů. Tento nárůst byl očekávaný a je tvořen jednak akviziční činností majitelů a současně rozšířením portfolia nabízených produktů o neknižní zboží, zejména pak o papírenské zboží a vybavení pro školy jakožto součásti celkové koncepce v zásobování škol učebnicemi a pomůckami pro vyučování. Pro letošní rok je plánován další nárůst nabízeného sortimentu přibližně o dalších 30 tisíc artiklů.
  • Dalším hlediskem je nedostatek kvalifikované pracovní síly a současně neustále se zvyšující mzda, což je všeobecným problémem dnešní logistiky napříč obory.
  • Co se kapacit týče, ve 4. kvartálu, tj. v období pro logistiku dosti krizovém, expedujeme až
    12 000 zásilek denně. Takový objem jsme už nebyli schopni zabalit „ručně“ a automatizace byla nutným aspektem pro zachování, resp. navýšení našeho podílu na trhu. S ohledem na známý nedostatek pracovní síly došlo k tomu, že dnes jsme schopni podobný objem nejen včas vyexpedovat, ale současně i ušetřit devět pracovníků na expedici B2C na každé ze tří směn. A to se projevilo i ve výpočtu návratnosti investice a reálný provoz tato čísla potvrzuje.

IMG 20200409 151416

Předpokládám, že jste realizovali i screening starého provozu, který ukázal, že zrychlit a ušetřit by bylo možné právě v oblasti balicí technologie. Existovala i jiná místa, která si říkala o modernizaci v podobě automatizace?

Nejen logistika samotná, ale všechny její procesy jsou dynamické a neustále se vyvíjejí. My v tomto okamžiku známe, detekujeme a vyhodnocujeme naše slabá místa. Pokud lze cokoli reálně zlepšit nebo zefektivnit, pak to konzultuji s vedením společnosti s tím, že management má zájem našim problémům naslouchat a nebrání se dalším inovativním investicím. Které konkrétní to jsou, by bylo na dlouhé povídání.

S jakými komplikacemi nebo dilematy jste se setkali při výběru technologie a dodavatele?

Vlastně jsme se setkali pouze s jedním dilematem. Tím byla jedinečnost vhodné technologie, která je schopna poskytnout produkt v naprosto automatické míře během celého procesu balení. Existuje sice řada technologií, které by částečně splňovaly naše požadavky, nicméně vždy jsme se setkali s dílčími nedostatky, které by se v praxi musely řešit změnami hned v několika procesech, a to jak v organizačních, tak i v softwarových. My jsme od začátku hledali technologii, jež by nám umožnila proces balení zjednodušit už ve vazbě na předcházející proces vychystání zboží konkrétní poptávky. Mám tím na mysli to, že lze konsolidovat vychystávací proces tak, že připravujete zboží z více poptávek současně bez ohledu na to, jak velká samotná poptávka je.  A protože v segmentu B2C je každá poptávka skutečně jedinečná, pak z toho logicky plyne, že i objem – tedy rozměr každé poptávky – je jiný. V praxi se tento problém v procesu expedice obecně řeší různě, zpravidla však jde téměř vždy o to, že se poptávka balí do unifikované krabice a fixuje proti poškození při přepravě zákazníkovi výplňovým materiálem. Toto jednak vyžaduje různý výplňový materiál, jenž je drahý, a dává expedientovi prostor pro improvizaci, která je občas brzdou průchodnosti expedice. Současně tento proces vyžaduje specialisty – zaučený personál, který je v případě nemoci či dovolené těžko nahraditelný.

IMG 20200409 151539

Můžete popsat, z jakých komponent se balicí linka CartonWrap skládá, na jakém principu pracuje a jaké jsou její kapacitní parametry?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Podrobnější popis je uveden dále, ale obecně pro pochopení je nutné uvést následující: Výrobcem technologie je italská společnost CMC Machinery. Ta vyvinula balicí, plně automatickou technologii, která zjednodušeně řečeno vyrábí v on-line režimu přepravní obal – kartonovou krabici na míru – tedy na základě rozměru baleného zboží z poptávky. Technologie si změří objem zásilky, vyrobí krabici, zásilku do krabice vloží, případně přiloží dodací list, fakturu apod., současně je schopna identifikovat poptávku tak, aby vložila propagační materiály (katalog, objednací lístek), pokud je to datově požadováno, poté krabici uzavře a vybaví adresním štítkem. Celý tento proces pak dle identifikace CMC trvá v laboratorním prostředí cca 3,5 vteřiny, což představuje výrobní a balicí kapacitu 1 050 zásilek za hodinu. Reálně dosahovaná kapacita v praxi v našem provozu je pak na úrovni 700 zásilek za hodinu. S touto kapacitou jsme počítali i při výpočtu návratnosti investice.

Celá technologie se skládá z několika propojených „kabinetů“. Vstupní část obsahuje skener QR kódů – tedy kódů, které identifikují příjemce zásilky, obsah zásilky, typ přepravy a další nutné informace a které vznikají na třídicích stanovištích expedice. Dále pak tento vstupní kabinet obsahuje dopravník a 3D skener, který zásilku změří. V tomto okamžiku dojde k vyhodnocení vhodnosti šíře podavače kartonu (využíváme verzi XL, jež umí současně pracovat se dvěma různými šířemi vstupního kartonu) a k natažení kartonu do kabinetu; tam poté dochází k výseku a rylování kartonu.

Poté je zboží po dalším dopravníku posunuto do kabinetu, kde dochází k vložení zboží do připraveného vyseknutého a rylovaného kartonu (případně vložení expedičních dokladů a propagačních materiálů) a k uzavření – zalepení kartonu. Následuje doprava krabice k aplikátoru dopravních etiket. Samotný aplikátor umístí přepravní etiketu na krabici a dopravník posune zásilku ke skeneru, který zkontroluje správnost vytištěné přepravní etikety a zapíše tento údaj do datové struktury expedice.

Jakým způsobem je zajištěna údržba zařízení? Využíváte rovněž prvky prediktivní údržby?

Údržba technologie je zajištěna na základě servisní smlouvy, kterou naše společnost uzavřela s dodavatelem technologie a jež řeší základní logické problémy – náhradní díly, závazný reakční čas pro příjezd technika, čas pro odstranění závady od okamžiku předání objednávky pro servisní zásah. V našem případě se jedná o společnost Xertec, která má pro ČR (a další země) výhradní zastoupení výrobce CMC Machinery. Samozřejmě zajistit základní údržbu a vyřešit denní jednoduché závady si umíme sami, případně s využitím konferenčního hovoru se servisním oddělením firmy Xertec.  Součástí vstupní dohody s dodavatelem bylo i to, že nám Xertec zprostředkoval před finálním dodáním technologie základní školení obsluhy ve výrobním závodě v Itálii. Toto proběhlo při akceptačních testech vloni v létě a bylo součástí procesu objednání a dodání technologie.

Zajímavý bude určitě údaj o návratnosti investice a úsporách? Můžete je vyčíslit?

Před samotným dodáním technologie s ohledem na její relativně vysokou pořizovací cenu (přesahující částku 1 mil. eur) proběhly dva výpočty návratnosti. Jeden výpočet jsem si dělal sám na základě vstupních informací a měření; obsahoval čas na zabalení jedné zásilky propočtený na hodinovou mzdu, očekávaný meziroční nárůst expedice a produkce, cenu za spotřební materiál a řadu dalších parametrů. Současně s tímto propočtem jsme si objednali nezávislou studii návratnosti investice, která potvrdila náš výpočet s odchylkou cca 3 měsíce. Velmi zjednodušeně – návratnost investice je spočítána asi na 4,5 roku.

Celý proces výběru technologie, výpočty, diskuse a schválení pak trvaly celkem devět měsíců a začaly tedy někdy v květnu 2018. Na přelomu ledna a února 2019 pak došlo k podpisu smlouvy se společností Xertec.  

Do celkové návratnosti se pak samozřejmě započítávaly i náklady vedlejší, tedy takové, jež nesouvisely se samotnou pořizovací cenou technologie; patřily k nim softwarová příprava nových expedičních pracovišť, vybavení těchto pracovišť, výkonnější vzduchový kompresor, úprava prostor, kde byla linka umístěna, datové linky atd.

IMG 20200409 151556

Plánujete v současné době i další investice do automatizace a digitalizace? Kde to bude?

V tomto okamžiku se přednostně soustředíme na optimalizaci všech stávajících procesů. Samozřejmě existují technologie, které zajišťují zvýšení efektivity skladování a expedice, a my se neustále snažíme tyto inovace on-line sledovat. Jedná se nejen o „velké“ technologie typu shuttle boxů, SmartBooks warehouse, ale i o „menší“ technologie; tím mám na mysli využití chytrých hodinek pro optimalizaci a měření výkonů pracovníků. Dle mých zkušeností a odhadů k nasazení podobných technologií dříve nebo později dojde. Nicméně bavíme se v tomto okamžiku v rovině teoretické.

Co je ale aktuálně na pořadu dne, je navýšení skladové kapacity výstavbou dalších skladovacích prostor. Máme nezanedbatelnou výhodu v tom, že provozujeme logistiku ve vlastních prostorách na vlastních pozemcích a ty nám podobný rozvoj umožňují. Nejsme tak závislí na externích dodavatelích podobných služeb.

Jak se vám daří vypořádat se současnou situací způsobenou pandemií koronaviru? Jak jsou na tom poptávka, dodávky a logistika ve vašem segmentu?

Na tuto otázku odpovím ve dvou rovinách.

První rovina zohledňuje dodávku CartonWrapu samotného, kdy jsme velice rádi, že k realizaci došlo loni. Opozdit objednávku nebo dodávku o několik měsíců (my jsme náš CW instalovali v září 2019) by znamenalo s největší pravděpodobností odložit celou realizaci o více než rok až dva. Loni v tomto období jsme již měli podepsanou kupní smlouvu, stroj se vyráběl, na červen 2019 se plánovaly akceptační testy ve výrobním závodě v Itálii, harmonogram instalace ve vazbě na dopravu byl daný a italští servisní technici měli pevně stanovený termín pro montáž linky u nás v Novém Strašecí. To vše by s ohledem na současné okolnosti nebylo možné realizovat.

Druhá rovina je pak obecná a zahrnuje samotný provoz. Z médií je dnes všem známo, že knižní obchod zažívá obrovský útlum. V souvislosti s uzavřením kamenných obchodů došlo de facto k okamžitému zastavení prodeje knih v segmentu B2B, vyjma zásobování internetových obchodů. Co reálně stále funguje, je strana B2C a tu se snažíme zajistit. V logistice samotné došlo k tomu, že jsme přešli z třísměnného a v podstatě nepřetržitého provozu na režim dvou směn a zajistili, aby se pracovníci těchto dvou směn na pracovišti nepotkávali. Pozastavili jsme spolupráci se všemi personálními agenturami, s nimiž běžně spolupracujeme. Pozastavili jsme spolupráci s externími dopravci, které jsme využívali pro dodávky zboží do kamenných obchodů v Praze. Restriktivních parametrů je vskutku spousta. To všechno ale tak, aby veškerá opatření brala ohled na zdraví našich pracovníků, chránila je. Současně pak nechceme zaměstnance v hlavním pracovním poměru propouštět. To se naštěstí neděje.

Přijmete nějaká opatření ve smyslu zavádění nových technologií, jako například vzdálené správy nebo zvýšení objemu robotické práce, kterými budete reagovat na situaci po odeznění pandemie?

Upřímně řečeno pandemie samotná v rozsahu, v jakém se s ní setkáváme v tomto období, ve světě asi ještě nebyla. Určitě pak ne s takovým dopadem na Evropu, jaký zřejmě brzy zaregistrujeme. V každém případě nás situace učí, jak se chovat a pracovat v prostředí a podmínkách, jež neznáme. Učí nás výrazně více improvizovat, reagovat on-line na vzniklé situace, řešit problémy jinak než dříve a v časech, které jsou kratší, než na jaké jsme byli doposud zvyklí. V tomto okamžiku zatím není čas přijímat případná opatření a připravovat se na podobnou situaci, pokud by se měla opakovat. Což neznamená, že v blízké budoucnosti, tedy po skončení pandemie, nebudeme analyzovat naše chování, přijatá opatření  a jejich dopad na procesy v samotné logistice, včetně komunikace směrem k zaměstnancům. To, co se děje kolem, nás samozřejmě mnohému naučilo. V řadě případů nám to otevřelo oči a současně ukázalo, že naše postupy při řešení problémů či zvyky jsou v řadě případů vlastně řešitelné i jinak, mnohdy možná levněji.  Nemyslím si však, že diskuse na téma navýšení podílu nových technologií robotické práce by se měla vztahovat k současné situaci. Navyšování podílu automatizace je proces plánovaný s ohledem na ekonomiku a záměry firmy, je dlouhodobý, nesmírně drahý atd. Maximálně se může stát, že rozhodnutí a samotnou případnou implementaci stávající zkušenost urychlí.

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz