Digitalizace se postupně stává nenahraditelnou

František Podzimek František Podzimek

Nad tradičními přístupy ke zvyšování efektivity v průmyslu pomocí optimalizace procesů a štíhlé výroby začíná dominovat digitalizace. Nové technologie umožňují dosahovat řádově vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti při vývoji a výrobě stále komplexnějších produktů. O přínosech digitalizace je přesvědčen i František Podzimek, vedoucí oddělení pro digitální podnik společnosti Siemens, kterého jsme v rámci konference Digitální výroba 2020 požádali o krátký rozhovor.

Když se řekne Siemens, v řadě podniků si představí technologický gigant, jehož produkty či řešení si mohou dovolit jen velké korporace. Přesto bylo z prezentací Siemensu na letošní konferenci patrné, že po vašich produktech stále častěji sahají i firmy, které zrovna miliardové obraty nemají. Čím to je?
Pomáháme našim zákazníkům zvyšovat konkurenceschopnost pomocí smysluplných investic do pokročilých technologií. Každá investice musí mít návratnost v řádu několika málo let, jinak se nerealizuje. Toto platí stejně jak pro velké korporace, tak i pro malé a střední podniky. Právě menší firmy jsou často nuceny inovovat z důvodu udržení své konkurenceschopnosti anebo na základě technických požadavků odběratelů. Příkladem mohou být automobilky, které při dodávkách nových či úpravách stávajících linek chtějí stále častěji využívat virtuální zprovoznění. Dodavatel musí prokázat funkčnost a bezpečnost navrženého řešení před realizací pomocí digitálního dvojčete. Pro dodavatele linek je to na jednu stranu organizační a technologická výzva, ale zároveň zdroj konkurenční výhody a příležitost, jak nabízet produkty a služby s vyšší přidanou hodnotou. 

Současná situace ukázala, jak důležité je být připravený a pružně reagovat na požadavky trhu. Vnímají to výrobci také?
Většinu podniků bohužel aktuální situace zastihla absolutně nepřipravenou. Schopnost vyrovnat se s výkyvy v poptávce, výpadky v dodavatelském řetězci, výpadky v pracovní síle z důvodů nemoci či karantény, požadavek na vzdálený přístup do interních IT i automatizačních systémů, on‑line jednání, potřeba vzdáleně zaškolit zahraniční partnery, rychlá změna výrobního programu – řešením všech těchto a celé řady dalších problémů je právě digitalizace, automatizace a využití vybraných pokročilých technologií. Teprve teď začíná podnikům docházet, jak důležitá je flexibilita, a hledají cesty, jak ji zvýšit.

Co od potenciálních zákazníků nejčastěji slýcháváte? Mají jasno v tom, jakým způsobem a proč by chtěli digitalizovat svou výrobu?
Posláním mého týmu je podporovat zákazníky při hledání optimální strategie digitální transformace ve vazbě na celkovou strategii. Jednoduše řečeno hledáme společně odpověď na to proč, co a jak má podnik v oblasti digitalizace realizovat, aby maximalizoval svou konkurenční výhodu. Pro každý podnik je vhodný jiný přístup k digitalizaci a volba správné strategie je klíčovým faktorem pro úspěch všech investic. Zároveň jsou omezeny finanční i lidské zdroje, takže je potřeba soustředit se na klíčové priority a netříštit síly.

Na co se tedy mají ve výrobních podnicích připravit, když chtějí digitalizovat?
Digitalizace pro podnik znamená propojení celého hodnotového řetězce firmy. Návrh, inženýring, výroba, služby… Dnes toto řeší oddělené týmy, každý má své vlastní procesy a softwarové nástroje, které spolu navzájem nejsou kompatibilní. Výměna dat probíhá pomocí e‑mailů a sdílených složek, dokumentace je řízena pouze formálně. Vzniká tak prostor pro chyby a spolupráce je neefektivní. Toto lze řešit pomocí vytvoření digitální páteře podniku a implementace
vhodné kolaborativní platformy. Podniky tedy čeká výrazná změna organizace práce a nutnost osvojit si nové nástroje a postupy. Další dimenze digitalizace je pak vertikální integrace, tj. datové propojení od úrovně čidel, strojů přes systémy na řízení a pokročilé plánování výroby až po podnikové informační systémy na manažerské úrovni. V efektivním výrobním podniku probíhá neustálý sběr, analýza a reakce na velké množství dat. V dnešní době je vhodné využívat k plánování výroby
pokročilý plánovací software. Ten ale vytvoří optimální plán pouze tehdy, když dostane přesné vstupní informace relevantní pro plánování (dostupnost materiálu, pracovníků, výrobních zařízení, prioritní zakázky atd.).

Které technologie se podle vás stanou klíčovými?
Osobně očekávám velký rozmach v oblasti průmyslového internetu věcí s kombinovanou edge‑cloud architekturou či využití systémů s prvky AI (umělé inteligence) a digitálních dvojčat. V digitálním podniku vzniká s využitím těchto technologií propojení reálného a digitálního světa, chcete‑li kyberneticko‑fyzický systém. A ten lze efektivně využít jako základ pro kontinuální zlepšování rychlosti, flexibility, kvality a efektivity podniku.

Simulace využití a provozu AGV vozítek mě ve vaší přednášce velmi zaujala, přesto si myslím, že řada firem sáhne nejdříve po základním monitoringu výroby ve formě sběru dat…
Simulaci a optimalizaci výrobních a logistických systémů umíme dodat našim zákazníkům jako službu. Úspory investičních a provozních nákladů, kterých jsme schopni dosáhnout, jsou běžně v řádech desítek procent a zákazníkům se rozhodně vyplatí. Zmiňovaný základní monitoring výroby, včetně sledování celkové efektivity výroby (OEE), je dalším příkladem využití digitalizace, který má běžně velmi rychlou návratnost. Zde je však již potřeba být s implementací opatrný a zvolit správnou a dlouhodobě udržitelnou platformu pro sběr a vyhodnocení dat. Existuje celá řada vazeb na standardizaci, kybernetickou bezpečnost, spolehlivost, vzdálenou správu, propojení s dalšími podnikovými systémy atd. Zdánlivě jednoduchá a levná řešení se tak mohou snadno stát brzdou pro dlouhodobý rozvoj digitalizace podniku.

Předpokládám, že společnost Siemens v této oblasti může pomoci?
Našim zákazníkům můžeme pomoci jak s návrhem optimální architektury a standardů, tak i s postupnou implementací a integrací jednotlivých řešení. Je to proces, v rámci něhož nejdříve propojujeme jednotlivé vrstvy, sbíráme a vyhodnocujeme data s cílem zvýšit transparentnost a efektivitu výroby pomocí jednodušších metod. Následně pak začneme využívat pokročilých analytických a predikčních metod. Postupně se můžeme propracovat třeba až ke zmíněnému kyberneticko‑fyzickému systému a plně integrovat vnitropodnikovou logistiku, řízení kvality i energetický management do jednoho celku. Vše stavíme na robustních platformách s vysokou úrovní spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti.

 

Vítězslav Fejfar

Vítězslav Fejfar je editor ve společnosti Trade Media International (vydavatel časopisů Contorl Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku). Zaměřuje se na rozhovory, reportáže a příběhy z průmyslových firem. 

www.trademedia.cz