Na oznamování závažných či smrtelných úrazů rodině se nedá nikdy dost připravit

Jiří Michálek vystoupil jako řečník v rámci semináře Bezpečnost v průmyslu Jiří Michálek vystoupil jako řečník v rámci semináře Bezpečnost v průmyslu

Na stránkách našeho časopisu asi není skloňovanějšího slova než „bezpečnost“. Není divu, jedná se o obecný a nadčasový trend, řadu výrobních provozů lze totiž považovat za rizikové. Využili jsme příležitosti a k rozhovoru vyzvali Jiřího Michálka, ředitele pro bezpečnost a zdraví hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Jaké jsou podle vás hlavní zásady bezpečnosti na pracovišti?

V bezpečnosti musejí fungovat podobná pravidla jako ve výrobě. Ač se to nezdá, platí také cyklus PDCA – Plan – Do – Check – Act/Adjust. V praxi to znamená využití zavedených nástrojů; začíná se analýzou rizik, pokračuje zpracováním bezpečnostní dokumentace, zavedením do praxe a končí kontrolou jejího dodržování. Avšak tím nejdůležitějším, co platí jak v řízení strojů, tak v řízení lidí, je samozřejmě zpětná vazba. Právě ta slouží ke zlepšování systému a neměla by být získávána jen po úrazech. Cílem dobrého systému musí být získávání zpětné vazby v oblasti prevence. 

Je nejslabším článkem každé standardní situace vždy lidský faktor (sklon k riskování, přecenění vlastních schopností)?

Bohužel je to tak. I v případě jednoznačných porušení pravidel je pak potřeba položit si pár zásadních otázek: Jak působí zpětná vazba na chování zaměstnanců? Stalo se to poprvé? Jak na to reagují kolegové, nadřízení? Je chování, které vedlo i incidentu, akceptováno? apod.Také platí, že pokud dojde k incidentu, při němž je poškozen stroj či zařízení nebo nastane výpadek ve výrobě apod., nemají tyto stavy žádný „emotivní“ podtext. Jakmile se ale poškození týká i zdraví zaměstnance, pak už se objevují skutečnosti, které jsou do té doby přehlíženy a jež teprve úraz „zviditelní“. Daří se vám eliminovat nedostatek zkušených pracovníků ve výrobě, pokud u vás takovýto jev vůbec registrujete? Nesetkáváte se s laxním přístupem či postojem nově příchozích, méně zkušených nebo mladých zaměstnanců?

Bezpečnost je taková, jakou ji bude chtít a vyžadovat vedení. Pokud navíc dobře funguje systém při zpracování bezpečnostní dokumentace, pak tyto zkušenosti musejí být podchyceny a tzv. standardizovány. Určitě jsou dovednosti, které je potřeba získat časem, znalosti, jež lze jen obtížně zaznamenat do psané podoby, ale někdy právě tyto zkušenosti mohou představovat bezpečnostní riziko. Nemusejí totiž odpovídat dnešním požadavkům a standardům. Mladí zaměstnanci nejsou naopak zatíženi přístupem stylu „tak se to dělalo vždycky“. Mohou přinést nový pohled a být naopak přínosem. Jejich zapracování je o vedení a poskytování zpětné vazby. Může nastat i opačná situace, což je laxní přístup právě těch zkušených.

Jak už jsem sdělil dříve, je to o hledání rovnováhy a o poskytování zpětné vazby. Platí zde přísloví: Jenom hlupák se učí z vlastních chyb, moudrý člověk se poučí z chyb druhých, bez ohledu na to, jestli je mladý nebo starý. 

V přednášce jste zmínil i tzv. Rudé škorpiony. Mohl byste tuto skupinu v krátkosti představit i čtenářům, kteří se semináře o bezpečnosti neúčastnili?

Rudí škorpioni je projekt, v jehož rámci už několik let využíváme nedeformovaný pohled mladých studentů nebo absolventů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB. Ve firmě se realizují investiční nebo opravárenské projekty, kde je právě pro jejich povahu obtížné 100% uplatnit standardizované postupy, jak by bylo možné je nastavit pro opakovanou výrobní činnost. Pro tento případ je samozřejmě zpracována veškerá potřebná bezpečnostní dokumentace, ale musí se zajistit okamžité poskytování zpětné vazby pro dodavatele, s nimiž třeba dlouhodobě nespolupracujeme. Na to v rámci oddělení bezpečnosti práce nemáme kapacity. Proto máme skupinu tzv. Rudých škorpionů; ty jsme vyškolili, na která rizika a jaké chování se zaměřovat a která pravidla vyžadovat. Jsou přítomni na vybraných stavbách, kde fungují jako další stupeň prevence. Pro tyto studenty je to často první setkání s praxí. Mají možnost získat pracovní zkušenosti. Jak jsme si ověřili, pro jejich další uplatnění na trhu práce to mnohdy bývá jedna z hlavních výhod u pohovorů. Také pro nás je to přirozený „pool“ při přijímání nových zaměstnanců. Několik z nich u nás dnes pracuje v pozici bezpečnostních techniků. Je to pak výhodné pro obě strany. 

Co je pro vás v pracovní oblasti „nejhorší noční můrou“?

Oznámit rodině, že jejich blízký utrpěl závažný, nebo dokonce smrtelný úraz. Pro tyto případy sice využíváme i odbornou pomoc a asistenci Krizového centra, ale jsou to situace, na které se nedá nikdy dostatečně připravit. Hlavním smyslem práce a motivace v oblasti bezpečnosti je těmto situacím předejít. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme co nejméně krizových případů!

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz