David Poláček, SKF David Poláček, SKF Matěj Slávik, ECONOMIA

Společnost SKF je známá především jako výrobce ložisek a dodavatel technických řešení pro rotační stroje. O tom, jak může přispět k zavádění Průmyslu 4.0, jsme si povídali s Davidem Poláčkem, generálním ředitelem české pobočky.

Jak se vás týká téma Průmysl 4.0?

Hodně se teď píše o tom, že SKF pracuje na lo­žiscích s integrovanými čidly, která ohlídají svůj stav a přes napojení na logistický kanál včas nahlásí, že je bude za tři měsíce nutné vyměnit a že by měla začít výroba náhrady. Mnozí si pak řeknou, že počkají, až budou taková ložiska k dostání. Jenže spolehlivost výrobních linek a produktů je na ložiscích závislá i dnes a je­jich případné selhání může způsobit problémy a často i zastavení výroby, což přináší nemalé ztráty. Já vnímám Průmysl 4.0 především jako digi­talizaci a práci s daty. Z našeho pohledu je tedy potřeba začít sbírat data ze zařízení už dnes. Je nutné s nimi pracovat a změnit i my­šlení zaměstnanců. Náš přístup je probrat situaci se zákazníky a definovat oblasti, ve kterých jejich výrobní závod nedosahuje úrovně, jaké by dosahovat mohl, co se týče produktivity, spolehlivosti apod. Do těchto oblastí je potřeba zasáhnout. To například znamená, že klient potřebuje mít přehled třeba i o ventilátoru, pokud na něm závisí, jestli linka poběží nebo ne, a nemůže si dovolit, aby se porouchal. My během několika dní dokážeme zabezpečit instalaci on‑line sys­tému, s jehož pomocí můžeme zákazníka infor­movat, co se s jeho zařízením děje. 

Takových klíčových míst však bývá ve výrobních zařízeních mnoho, investice do čidel a diagnostiky se tak může pořádně prodražit.

Zákazník se může rozhodnout, zda se mu vy­platí zainvestovat nebo zda si řešení pronajme formou služby. Nemusí tedy z investičních peněz zaplatit ani korunu a má možnost nám za služ­bu platit v měsíční či ve čtvrtletní frekvenci. A co víc, začínáme se přesouvat až do úrovně, kdy se zá­kazníkem nastavíme kontrakt tak, že mu zabez­pečujeme chod zařízení a on tedy do něj nemusí naše produkty (ložiska) nakupovat. SKF mu vlastně formou služby zajistí funkčnost jeho zařízení. Abychom toho byli schopni, při­nášíme řešení, která zákazníkovi umožní získat přehled o jeho výrobním závodu a identifikovat slabá místa.

Snažíme se tedy zákazníkům zprostředkovat náš produkt, třeba ložisko, a s ním i službu pro jeho sledování. Ložisko totiž není pouze kom­ponentem, který se někam nainstaluje a více se o něj nemusíte zajímat, je zapotřebí ho dobře vy­robit, skladovat, namon­tovat, zatěsnit, namazat a nově také monitorovat. Je dobré mít přehled o tom, co se v něm děje, protože když víte, co se děje v ložisku, pak víte, co se děje s ce­lým strojem. Ložisko je ve stroji ústředním dílem, takže vám zprostředkuje spoustu informací o funk­ci celého zařízení – jestli ho máte správně nastave­né, jestli se v něm neděje něco mimo jeho funkčnost atd. 

To se ale netýká jen výrobních prostředků…

Jistě, mluvili jsme přede­vším o výrobním podni­ku, ale současným tren­dem v mnoha oborech už není finální produkt prodávat, ale pronají­mat. V takovém případě pak výrobce u zákazníka daný produkt také provozuje a musí tak mít absolutní přehled o tom, co se se zařízením děje. V současné době tedy spolupracujeme i s prvovýrobci a umožňujeme jim buď využívat zabezpečené servery SKF pro sběr a analýzu dat kdekoli na světě, nebo jim poskytujeme pouze infrastrukturu a oni si pak analýzu provádějí sami. Umožňujeme jim získávat informace o je­jich zařízeních nejenom pro zaručení spolehlivého chodu, ale i pro procesy kontinu­álního vylepšování, které mohou být přidanou hodnotou a konkurenční výhodou a mohou vést např. i ke zlevňování výroby. Snažíme se zákazníkům pomáhat, aby zís­kali konkurenční výhodu a začali i v tomto du­chu využívat digitální technologie.

Říkáme jim: „Nebojte se, pojďte do toho třeba po malých krůčcích, ale pojďte je dělat.“
Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz