Strojírenství je v dobré kondici díky kvalitě a inovacím, shodují se zástupci firem

Strojírenství je v dobré kondici díky kvalitě a inovacím, shodují se zástupci firem

Aktuální stav tuzemského strojírenství považují za poměrně pozitivní nejen zástupci vlády a oborových organizací, ale také firem. Více už napoví odpovědi Michala Kadery, vedoucího vnějších vztahů největší tuzemské automobilky Škoda Auto, a Jany Skopalové z marketingového oddělení společnosti Toshulin, která patří mezi přední české výrobce obráběcích strojů.

Jak se jeví současný celkový stav českého strojírenství z pohledu vaší společnosti?
Kadera: České strojírenství jako celek se aktuálně nachází v poměrně dobré kondici. Firmy mohou navazovat na dlouholetou tradici průmyslové výroby a zároveň těžit z aktuálního příznivého ekonomického vývoje. Je však důležité neustále pružně reagovat na aktuální trendy, které s sebou přináší takzvaný Průmysl 4.0, aby byla zajištěna konkurenceschopnost celého odvětví i v budoucnu.

Skopalová: České strojírenství je v dobré kondici. Stojí na pevných základech díky tradičním strojírenským firmám. A ty jsou nedílnou součástí světových nejnáročnějších trhů díky kvalitě a inovacím.

V čem spočívá obecná devíza českého strojírenství ve srovnání se světovou konkurencí?
Kadera: Strojírenství má v českých zemích dlouhou tradici a má tak na co navazovat. Navíc se může spolehnout na um a vynalézavost mnoha odborníků i talentů. Pokud se podaří přivést dostatek mladých lidí k technickému vzdělávání, má české strojírenství velmi slušnou šanci obstát i ve světové konkurenci.

Skopalová: Strojírenství má u nás dlouhou a slavnou tradici i úspěšnou současnost. Ve světové konkurenci má své pevné místo. Trhy se však velmi progresivně proměňují a firmy na změny musí být připraveny.  Nutnou podmínkou udržení se na trhu bude schopnost konkurenci čelit a držet s ní krok.

Co je podle vás klíčové pro budoucí rozvoj celého odvětví?
Kadera: Pro budoucnost odvětví bude v nejbližší budoucnosti důležitý kromě aktuálních trendů globalizace a stále větší automatizace výroby především fenomén digitalizace, která zcela zásadně promění průmyslové prostředí jako celek. Dalším fenoménem, který jsem již zmínil, je takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. Nová epocha industriální éry je reakcí na současný demografický a technologický vývoj. Díky inovacím mohou firmy získat lepší schopnost pružně reagovat na stále rychlejší změny v poptávce a rovněž v možnostech výrobních kapacit.

Skopalová: Nutnost naučit se rychle reagovat na měnící se podmínky na světovém strojírenském trhu jako jsou například politické a měnové aspekty, cena ropy a od toho se odvíjející odkládající investice, dále také levná ale technologicky čím dál vyspělejší asijská produkce, náročné zákaznické požadavky, tlak na ceny a dodací termíny.

Můžete prosím zmínit i konkrétní inovativní kroky, které vaše společnost chystá?
Kadera: Propojení všech výrobních strojů, robotů, jednotlivých úseků či celých závodů nadobro změní pojetí procesu výroby tak, jak jej dnes známe. Všechny kroky, které jako Škoda v rámci výrobních inovací činíme, vedou především k zefektivnění vynaložených prostředků. S tím úzce souvisí virtuální plánování výroby, díky kterému můžeme simulovat výrobní procesy a optimalizovat je v reálném čase. V budoucnu plánujeme transformaci na koncept chytrých továren, ve kterých jednotlivé díly budou vybaveny čipy s možností vlastního určování logistického alokování.

Skopalová:
 Již v současné době jsou obráběcí stroje z produkce Toshulin vybaveny senzory a vlastním diagnostickým systémem. Stroje je možno vybavit komunikačním rozhraním pro začlenění do automatizovaných výrobních systémů. K silným stránkám patří také poprodejní služby zákazníkům. Jedním z velmi účinných a hojně využívaných nástrojů je možnost vzdáleného přístupu do řídicího systému stroje bez ohledu na jeho umístění kdekoli na světě. Uživateli stroje je pak nápomocen přímo specialista výrobce a výrazně tak urychlí řešení případné poruchy. Naši vývojáři neustále sledují trendy v tématech Průmyslu 4.0 a aplikují je do nových produktů firmy.

Kde naopak vidíte možné hrozby, které mohou rozvoj strojírenství limitovat?
Kadera: Stejně jako celé odvětví se i my dlouhodobě potýkáme s nedostatkem technicky kvalifikovaných zaměstnanců a ne příliš velkým zájmem studentů o technické obory a následnou práci v průmyslu. Přitom dnes jde o čisté, moderní a inovativní odvětví. Velké výzvy na nás klade i samotný Průmysl 4.0, protože rozvoj spolupráce člověka a robota, digitalizace a automatizace výrazně ovlivní to, jak bude práce ve výrobních podnicích ale i kancelářích v budoucnu vypadat. Jako největší průmyslový podnik v regionu cítíme velkou odpovědnost, a proto se snažíme spolupracovat se státní správou, řadou vysokých škol a aktivně se snažíme hledat řešení, jak na tyto trendy reagovat a změnit strukturu oborů i způsob výuky technických oborů.

Skopalová
: Pokud firmy nebudou ochotny investovat do nových technologií a rozvoje. A pokud se nebudou orientovat na celkové zvýšení kvality procesu tak, aby byl průchod zakázky firmou co nejoptimálnější.

Jaké jsou úvahy vaší společnosti směrem k praktické aplikaci v tuzemsku zatím spíše teoretického konceptu Průmysl 4.0?
Kadera: Škoda aktuálně pracuje na finalizaci a implementaci nové Strategie 2025, která reaguje na aktuální výzvy, které před odvětvím automobilového průmyslu stojí. Strategie klade důraz na elektromobilitu, digitalizaci, inovace, globální přítomnost značky a též udržitelný rozvoj. Průmysl 4.0 v naší společnosti vnímáme jako klíčový nástroj, který nám pomůže dosáhnout cílů, které naše strategie definuje. Jsme rádi, že i česká vláda pracuje na národní iniciativě Průmysl 4.0 a prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR ji plně podporujeme.
Skopalová: Dlouhodobou strategií Toshulin je vývoj a produkce moderních obráběcích strojů, které jsou na nejvyšší technické úrovni a snesou srovnání s produkty ostatních předních světových výrobců.  Témata, která jsou zastřešována pod pojmem Průmysl 4.0, vnímáme jako směry, kterými se budou ubírat požadavky náročných zákazníků v příštích letech a je nutno jim tedy věnovat patřičnou pozornost hlavně v úvahách o inovacích produktů.

Které téma vedle již zmiňovaných je pro váš obor nejaktuálnější?
Kadera: Vedle zmiňovaných výzev souvisejících se čtvrtou průmyslovou revolucí je velkým tématem digitalizace a konektivita. Svět internetu a dat už zdaleka není jen doménou IT sektoru, ale dotýká se prakticky všech oblastí lidského života včetně automobilového průmyslu. Již nyní jsou naše vozy vybaveny možnostmi propojení s chytrými telefony. Vývoj však směřuje velmi rychle kupředu a předpokládáme, že ve velmi blízké budoucnosti pro nás bude aktuální i téma autonomního řízení. Dalším aktuálním tématem, kterým se zabýváme, je elektromobilita. První vůz s hybridním pohonem plánujeme představit již v roce 2019. Z hlediska našich vztahů s veřejným sektorem usilujeme o lepší dopravní infrastrukturu v regionech našich závodů i mimo ně nebo o zjednodušení pracovního práva.

Skopalová
: Společnosti Toshulin dlouhodobě patří pozice významného exportéra. Vyvážíme přes 80 % naší produkce. Snažíme se tedy pružně reagovat na současnou stagnaci tradičních odběratelů dodávkami strojů na aktuálně rostoucí trhy a odvětví. V současnosti je pro nás takovým odvětvím především dopravní průmysl, konkrétně letectví a železnice.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz