Žádný software nedokáže plnohodnotně nahradit člověka s dokonalou znalostí provozu a s léty zkušeností ve výrobě

Žádný software nedokáže plnohodnotně nahradit člověka s dokonalou znalostí provozu a s léty zkušeností ve výrobě

Proniká digitalizace i do údržby v těžkém průmyslu, nebo platí, že se jedná spíše o konzervativní a méně pružný obor? Bude někdy v provozu klasický údržbář nahrazen přístroji? O současnosti i budoucnosti oboru jsme si povídali s Marianem Czyžem, vedoucím odboru zabezpečení údržeb v Třineckých železárnách. 

Zavádí některý z provozů Třineckých železáren (dále TŽ) principy prediktivní údržby? Pokud ano, jaké jsou hlavní přínosy?

Prediktivní údržbu vnímáme v TŽ jako další krok pro zefektivnění  preventivní údržby s využitím dostupných diagnostických metod. V TŽ jsou například používány metody, jako je analýza vibrací, analýza kvality oleje, využití měření pomocí ultrazvuku nebo termokamer.

Tato měření jsou prováděna v pravidelných intervalech a následně vyhodnocována. Dalším podpůrným elementem je systém on-line monitoringu důležitých agregátů, včetně konkrétních částí jednotlivých strojů.

Přínosem neustálého zlepšování diagnostiky stavu zařízení a následného vyhodnocování je provádění údržby v termínu, kdy to zařízení skutečně potřebuje, a s ohledem na zachování efektivity výroby. Přesně plánované a méně časté odstávky zařízení zvyšují korektnost v plnění požadavků zákazníků. 

Sledují TŽ nějaký obecný koncept údržby?

Je možné říct, že v TŽ používáme vlastní koncepci, která je zaměřena na optimalizaci efektivnosti výrobního zařízení. Maximalizaci výkonů jednotlivých agregátů v TŽ zajišťujeme vzájemnou spoluprací několika oddělení a koordinací provádění údržby dle aktuálního vývoje. 

Pronikají do údržby TŽ aktuální trendy obecně platné pro průmysl, např. digitalizace, vzdálené monitorování, moderní postupy?

Třinecké železárny mají vyvinutý vlastní výrobní informační systém, který stále zdokonalují a který koresponduje s myšlenkou Průmyslu 4.0 ve smyslu propojení informačních toků od čidel ve výrobním provoze až po ERP systém (podnikový informační systém – Enterprise Resource Planning). V této oblasti vidíme potenciál dalšího rozvoje, kdy nám vhodný software může pomoci s vyhodnocováním ohromného množství dat v reálném čase a s predikcí budoucích stavů. 

Vidíte v digitalizaci nějaké hrozby, které by mohly bránit jejímu většímu uplatnění?

Digitalizace obecně by měla přinést zkvalitnění lidské práce, zejména při odstraňování rutinních činností a provádění analýz, nicméně nepřeceňoval bych ji. Žádný software nedokáže plnohodnotně nahradit člověka s dokonalou znalostí provozu a s léty zkušeností ve výrobě. Digitalizaci ovšem bereme jako nedílnou součást vývoje a v maximální míře ji podporujeme. 

Potýkají se jednotlivé provozy údržby s akutním nedostatkem zkušených údržbářů? Z jiných provozů máme potvrzeno, že zatímco zámečníků je v tuto chvíli poměrně dost, chybějí zejména kvalifikovaní elektro údržbáři. Pozorujete podobný problém?

Samozřejmě se v tomto ohledu odráží trend nedostatku technicky vzdělaných kádrů, s čímž se potýkají firmy napříč obory nejen v České republice. Částečně se nám tuto potřebu daří pokrýt absolventy střední odborné školy, kterou Třinecké železárny provozují, a rovněž díky spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Stále však hledáme kvalitní zaměstnance i na trhu práce. 

Jak se úseky údržby vyrovnávají se „stárnutím“ zaměstnanců? Daří se jim nahrazovat odcházející pracovníky mladými, kteří mají zájem, nápady a chuť pracovat v poměrně „špinavém“ oboru?

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, částečně se nám to daří díky vlastní škole. Jsme si vědomi toho, že nová generace má odlišné potřeby a požadavky, že ne vždy jsou jejich představy o zaměstnání reálné a že se fabrice přizpůsobí hůře, než to dokázali jejich dědové či tátové. I proto je nutné továrnu přizpůsobovat moderním trendům. Pro nové zaměstnance, kteří mají chuť pracovat, se snažíme zvyšovat atraktivitu pracovních míst a nabízíme jim možnost dalšího kariérního růstu. Ale pochopitelně se obrovská poptávka pracovního trhu po schopných údržbářích promítá i do našich personálních potřeb. 

Jaké jsou proměny ve vnímání údržby v posledních letech? Je úsek údržby jednotlivých provozů spíše trpěný, nebo se výrazně podílí na chodu výroby?

Údržba je nedílnou součástí výroby a její efektivita přímo ovlivňuje nejen kvalitu vyráběných produktů, ale i celkovou efektivitu výroby. Ve vyspělých firmách je i takto postupně vnímána, tedy jako podpůrný proces pro zajištění konkurenceschopnosti. V TŽ se na údržbu pohlíží stejným způsobem. Vedení firmy vnímá oblast údržby jako důležitou součást procesů strategického rozhodování. Také pohled na samotného údržbáře se již změnil, není to již ten „špinavý údržbář“, ale odborník řekněme na multioborové úrovni, který svými schopnostmi předčí řadové zaměstnance.

Děkujeme za rozhovor!

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz