Zlepšování procesů je úzce spjato s digitalizací

Zlepšování procesů je úzce spjato s digitalizací

Letošní mezinárodní strojírenský veletrh opět vyzdvihl téma Průmysl 4.0. Jedním z podniků, který se nebál hrdě postavit za připravenost na nové pojetí výroby, byla také firma Renishaw. V čem spatřuje prvky digitalizace a automatizace přímo ve své nabídce strojírenských technologií, zejména pak pro měření, nám pomohl objasnit Viktor Fiala, obchodní ředitel společnosti. 

Co vás vedlo k tomu, že jste pojali svou prezentaci v duchu Průmyslu 4.0 a veřejně předvedli vaše řešení pro tuto oblast?
Myslím, že tento směr prezentace logicky vychází z historického vývoje společnosti. Renishaw je po celou dobu své 45leté existence metrologická společnost. Již od jejího vzniku se zabýváme zlepšováním a sledováním procesů v oboru  metrologie. Dnes je zlepšování procesů úzce spjato s digitalizací, tedy s prací s daty, která lze získat z průběhu procesů. Snažíme se ukázat, k čemu všemu můžeme data získaná z průmyslového procesu využít.

Jak sami vnímáte Průmysl 4.0? Je to pro vás pouhá nálepka, která zvyšuje atraktivitu výrobku, nebo opravdu vidíte Průmysl 4.0 jako cestu, kterou chcete sdílet se svými zákazníky?

Průmysl 4.0 je teď obrovské téma s mimořádnou popularitou. Všichni o něm mluví, ale stejně jako je tomu v jiných oblastech, kterými se zabýváme, mnohdy nerozumějí, o co vlastně jde. Průmysl 4.0 vnímáme jednoduše, a to ve dvou
krocích. Zaprvé je to schopnost získávat relevantní data v rámci procesu, který sledujete. Druhý krok je využití těchto dat k řízení procesu. Toto je náš pohled na Průmysl 4.0. To, co tady představujeme, není Průmysl 4.0 v komplexním pojetí, ale řekněme některé jeho součásti. Ukazujeme, která data jsme schopni získat a jak s nimi umíme pracovat v rámci řízení procesů.

Ve středu vašeho stánku ovšem vidím robot. Jakou pozici má dle Vašeho názoru robotizace v továrnách budoucnosti?

Osobně vnímám Robot pouze jako kus železa, pokud mu „neřeknete“, co má dělat. Vůbec se nebojím, že by roboty nahradily lidi v provozech a továrnách. Mohly by je zastoupit při práci, která je mechanická, stereotypní či neinvenční. Na podobné práce nepotřebujeme člověka, tam robot vystačí. Když se podíváte na buňku, kterou máte před sebou, je na ní zajímavější něco jiného. Jde o oranžovo-černý přístroj Equator (firemní barvy, poznámka redakce), který slouží k měření obrobené součásti. Když se vrátíme k tomu, co jsme si řekli dříve, právě toto je malá ukázka aplikace Průmyslu 4.0. Zařízení nejenže zkontroluje rozměry dílce, ale porovná ho s tím, jak má vypadat. Pokud zjistí nepřijatelné odchylky, pošle zpět do stroje informaci o tom, že je třeba provést korekci v nastavení stroje. V tom vidím Průmysl 4.0. Bavili jsme se o tom, že je důležité získat relevantní data a použít je pro řízení procesů. A to je přesně ono.

Ve které části je Renishaw pomocníkem pro firmy?

Když se podíváte na stroj, který máme tady za rohem, prezentujeme na něm určité části a schopnosti práce s daty. Stroj je vybaven naším zařízením, je schopen sám ověřit polohu dílce při vložení a po obrobení výrobku zkontroluje jeho kvalitu i základní rozměry. Na malém prostoru tedy autonomní prvky pracují se získanými daty a jsou schopny se řídit. Není to tak, že by byly schopny řídit se bez člověka; ten jim vždycky musí sdělit, co po nich chce a co mají dělat v případě, že se stane nějaká mimořádnost.

Několikrát jste zmínil důležitost lidského faktoru. Máte ze své praxe pocit, že chybí dostatek schopných lidí, kteří by dokázali zpracovávat data? Nebo jsou vaše produkty reakcí na to, jak tento nedostatek snížit?

Pracovníky je potřeba školit, to je hlavní věc. Lidé v dnešní době žijí pod obrovským tlakem. Musejí vyrábět včas, kvalitně atd. Mají ale velmi omezenou kapacitu sledovat trendy, a už vůbec je nedovedou aplikovat do své vlastní produkce. Myslím si, že problém spočívá v tom, že lidé nedostávají potřebné relevantní informace a dále se nevzdělávají. Je jen málo továren typu Škoda Auto, jež mají tým systémových inženýrů, kteří připraví každou aplikaci. Běžná firma o 120, 200 nebo 300 zaměstnancích nemá finance na to, aby si takovéto odborníky platila. V tom vidím největší problém.

Jaká by tedy měla být cesta firmy, která je reálně schopna využívat vaše produkty, aby zjistila, co vlastně potřebuje?

Myslím si, že ideální je partnerství s dodavatelem. Partner velmi dobře zná potenciál svých řešení, ať už hardwarových nebo softwarových. Zákazník zase na druhou stranu ví, jaké problémy potřebuje řešit. Společná cesta je o diskusi: Mám-li problém, hledám jeho optimální řešení. Jaké jsou mé možnosti? Všechno tkví ve spolupráci.

Předpokládám, že nabízíte nadstavbové služby, se zákazníkem jste schopni spolupracovat na denní bázi?

Přesně tak. Snažíme se vést techniky a obchodníky k tomu, aby vždy začínali u problému, který je třeba řešit. Pokud pochopíme problém, jsme skutečně schopni nabídnout řešení. Nerad používám spojení „řešení na míru“, zdá se mi, že ztrácí svůj význam, ale v tomto případě to tak opravdu je.

Určitě máte vlastní vizi Průmyslu 4.0. Domníváte se, že se slučuje i s pohledem zákazníků? Dochází vždy k oboustrannému pochopení? Chodí k vám zoufalí zákazníci s prosbou o zavedení Průmyslu 4.0, nebo se vydávají cestou postupného zlepšování?

Druhá možnost je správná. Řešením je jedině otevřená bilaterální diskuse, pochopení problému a priorit, protože i ty mohou být různé. Někde je třeba snížit náklady, zvýšit kapacitu produkce, redukovat zmetkovitost… Každá oblast může
mít různé postupy řešení. Pokud to pochopím, pak jsem schopen se zákazníkem pracovat na implementaci optimálního řešení – hardwarového, softwarového nebo kombinace obou.

Vyzdvihněte něco z vaší veletržní nabídky; co neměli a možná minuli návštěvníci vaší expozice během MSV 2017.

Neměli rozhodně minout ukázku pětiosého měření. Je reprezentována souřadnicovým strojem s pětiosou měřicí hlavou Revo, která zrychluje vlastní měření. Na veletrhu jsme poprvé představili systém ST2 na měření drsnosti. Umožňuje
měřit drsnost ve vnitřních tvarových plochách, což je mimořádná věc. Zákazník tedy nemusí kupovat speciální zařízení na měření drsnosti. Může měřit na souřadnicovém stroji společně s dalšími parametry. Znamená to investiční úsporu, jelikož nemusí kupovat další zařízení, a rovněž úsporu času, protože to umíme a velmi rychle.

Závěrem zkuste říci, kam míří celkový vývoj okolo Průmyslu 4.0?
Nevím, kam vše směřuje a posouvá se. Příští krok ale musí být ten, že se naučíme využívat potenciál výrobků, které už dneska máme. Neumíme to a většina provozovatelů a uživatelů využívá jen část. První krok je využít celý potenciál,  teprve pak mohu myslet na další vývojové kroky. 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.