Automotive startuje závod na 4.0 kola

Automotive startuje závod na 4.0 kola

Již čtvrtina tržeb tuzemského průmyslu je generována automobilovým průmyslem. Výroba v tomtoJiž čtvrtina tržeb tuzemského průmyslu je generována automobilovým průmyslem. Výroba v tomtosegmentu jde navíc od rekordu k rekordu a opět táhne výsledky hospodaření. Jde však zároveňo oblast, která čelí významným změnám a nástrahám. A hlavně je také odvětvím, které je nositelemmodernizace ve výrobě, a rozhoduje tak o obecném přijetí koncepce Průmyslu 4.0

Význam automobilového průmyslu pro ČeskouVýznam automobilového průmyslu pro Českourepubliku není potřeba zdůrazňovat. Stačí si projítnedávno prezentované výsledky sdružení AutoSAP,které za loňský rok hlásí 1,3 milionů vyrobených aut.Automotive patří navíc mezi největší zaměstnavatele,neboť i v tomto ohledu došlo za uplynulý rok ke 4% růstu.Rostla navíc také průměrně dosahovaná mzda. Zprávyvšak nejsou výhradně pozitivní.„Na druhé straně musím konstatovat, že pomalu narážímena bariéry růstu,“ uvedl na tiskové konferenci AutoSAP jejíprezident, Martin Jahn. Opíral se zejména o fakt, že nejsmeschopni v žádných oborech najímat nové pracovníky – kvalifikovanéi nekvalifikované. Navíc je jasné, že změny, kterétrh automobilů provázejí, s sebou jistě nesou potřebu investicdo vědy a výzkumu.

Podpora vědy a výzkumu

„Podpora výzkumu, vývoje a inovativního chování firemv automobilovém průmyslu patří mezi klíčové cíle Národnípolitiky výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020. Pokudsektor automotive dlouhodobě táhne naši ekonomiku,výroba je z těch technologicky nejvyspělejších, do vývojea inovací investuje velké množství peněz a řadí se mezinejvětší zaměstnavatele v zemi, tak je logické, že podporaz veřejných zdrojů do této oblasti musí být mezi prioritamikaždé vlády,“ uvedl nedávno místopředseda vlády PavelBělobrádek. Politiku nechme stranou, věřme však, že senejedná o populistická předvolební hesla. Toto prohlášenítotiž padlo ve společnosti Witte v Ostrově. Nový výrobnízávod na vnější lakované kliky pro automobilový průmyslje totiž příkladem nových moderních provozů budoucnosti.I přes vlastní snahy po zvyšování konkurenceschopnosti všakčelí zvýšeným překážkám, které je nutné v automobilovémprůmyslu odstraňovat.Ostatně firma Witte demonstruje také dominantní částtrhu automotive, který netvoří pouze sami výrobci automobilů,ale také jejich dodavatelé. Asi 65 % všech zaměstnancův automotive tvoří zaměstnanci dodavatelských firem. Ty sejiž po dlouhém období krize dostávají do optimální kondice.„Dnes vidíme, že dynamika růstu je vysoká. Zvýšil se podíldodavatelů na celkových tržbách a exportu členů AutoSAP.Snažíme se sekundovat světovým hráčům ve vývoji, dynamiceproduktivity a v digitalizaci našich továren,“ uvedlza AutoSAP její viceprezident Pavel Juříček.


Digitalizace automobilového průmyslu

Asi žádný obor tuzemského, ale i světového průmyslu nečelípožadavkům takzvané nové průmyslové revoluce tolik jakovýroba automobilů. Objem robotizovaných pracovišť převyšujejiné segmenty průmyslu. Majitelé se k tomuto řešeníuchylují po odzkoušení nových technologií v praxi, aby takobstáli v tuhém konkurenčním boji.I proto trh přihlíží na to, jak se automotive popere s výzvamiPrůmyslu 4.0. Podobné provozy totiž tvoří ideální prostředípro rozvoj digitalizace, která je označována za klíčový prvektéto nové průmyslové doktríny.V praxi to znamená propojit všechny inteligentní přístroje,výrobní linky a výrobky, veškeré produkční systémy, sklady,logistiku i servis do jedné inteligentní informační sítě,v jejímž rámci budou chytré přístroje zákazníků, výrobcůi dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat čireagovat na potřeby klientů v reálném čase.Co to však fakticky znamená pro uživatele? Dá se předpokládat,že budoucnost nákupu nového auta již není nutněspojená s návštěvou autosalonu. Zákazník si sám sestaví autopřesně podle svých představ – z preferovaných součástek,v klidu domova, pomocí internetu. Samotná objednávka sepak stane impulzem pro zařazení zakázky do výrobníhoprocesu, který pravděpodobně bude probíhat také plněautomatizovaně. Vše zastřeší tzv. chytré továrny, v nichžbude docházet k pokračující robotizaci a automatizaci výroby,k zavádění čipů, senzorů či 3D tiskáren. To vše se odrazíi produktivitě odvětví. Role zaměstnanců bude spočívatpředevším v kontrole a spolupráci s roboty, což je ostatnětaké odpovědí na již zmiňovaný nedostatek pracovníkůve výrobě. Na druhou stranu se zde opět dokazuje nutnostzefektivnění modelu vzdělání v České republice, který senevyhne změnám a úpravám. 


Trendy v automobilovém průmyslu

Ikdyž by si to zejménadodavatelé automatizačnícha jiných moderních komponentdo výroby přáli, Průmysl4.0 nepředstavuje jedinouvýzvu současných trendů přivýrobě automobilů. Asi nikdyv minulosti nebyl tlak na změnyv oboru tak výrazný.V největší míře je v tétooblasti zastoupena otázkaalternativních pohonů. Největšípozornost poutá elektromobilita,i díky líbivým modelůmautomobilky Tesla. Rovněži plyn či vodík se může státzajímavou alternativou. Zatímjde samozřejmě o variantupoměrně drahou, samotnépořízení vozu představuje jasnoupřekážku většího rozvoje.Přísné emisní limity však predikují,že i v této oblasti budevývoj exponenciálně růst.Inovace jsou spojeny také se samotným užíváním automobilů.Takřka automatickým požadavkem dnešních nákupůje možnost propojení automobilu s mobilním telefonem.Autonomní systém, který například pomáhá držet autove správném pruhu, zase kromě pohodlí představuje velkýposun v oblasti bezpečnosti. Otázkou pak zůstává, kampokročí vývoj v plně autonomních vozidlech. Tak jako tak, užsamotná snaha společnosti Google vstoupit na tento trh napovídá,že v oblasti automotive se dají očekávat výrazné posunysměrem k vizím autorů vědeckofantastické tvorby – vševe shodě s tendencemi Průmyslu 4.0.A samozřejmě je tady pořád ještě Dieselgate! Ekologickéa bezpečnostní standardy vedou automobilky k hledání cestpo snižování emisí také u tradičních automobilů. Jelikož užse dá těžko předpokládat jakákoliv manipulace s daty – užse ví, že přijde draho – očekávat se dají výraznější investicedo technologií, které snižování emisí umožní.

Levnější auta, levnější výroba

Vlastnictví automobilu již dávno není otázkou luxusu. Dnesjiž představují skutečně běžné spotřební zboží. Zcela logickyse tedy předpokládá tlak na snižování jeho ceny. Automobilkybudou dále tlačit na snižování nákladů a efektivitu výrobynejen ve svých továrnách, ale i u dodavatelů. Díky tomu budouvelké automobilky redukovat počet dodavatelů ve prospěchtěch, kteří jsou schopni dodávat díly globálně a inovovatprodukty. Automobilky se také budou více ohlížet na svédodavatele, především na efektivitu jejich výroby a cenukomponentů. Pokud bychom se podívali na deklarovanévýhody zavádění moderních technologií, například spojenýchs iniciativou Průmysl 4.0, nacházíme jistou spojitost.Zvyšování konkurenceschopnosti nasazováním efektivnějšívýroby, kde scházející zaměstnance nahrazují stroje, je cestou,na kterou se automobilový průmysl dáno vydal na oněch 4.0 kolech…

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.