Firmy přijímají roboty bez strategie automatizace, tvrdí studie

Firmy přijímají roboty bez strategie automatizace, tvrdí studie

Pouze 1 z každých 10 instalací robotů je založena na automatizační strategii, což vede k promarněným příležitostem. Strategie s plánem je pro podniky zásadní pro maximalizaci dlouhodobé hodnoty automatizace. Přesně toto vychází z průzkumu provedeném psolečností Cain & Co.

Adopce robotů je na historickém maximu. Podniky nejen z automobilového sektoru, ale i z řady nových průmyslových odvětví využívají příležitosti, které robotické a automatizační technologie nabízejí. To je z velké části způsobeno řadou makrosíl, včetně nedostatku pracovních sil, které celosvětově otřásají výrobními dodavatelskými řetězci a urychlují nevyhnutelný trend automatizace manuální práce.

K náhlému nárůstu zavádění robotů došlo během krátkého období let, takže podnikům nezbývá čas na přizpůsobení. Jen málo podniků dosud plně rozumí tomu, jak využít robotickou technologii a maximalizovat její hodnotu v dlouhodobém horizontu. Nedostatek automatizačních strategií v těchto podnicích je toho jasným znamením. Analytici společnosti Gain & Co. dokonce odhadují, že zhruba 9 z 10 investic do robotů je uskutečněno bez zdokumentované strategie automatizace. Přidáváají k tomu další vysvětlení.

Kompletní strategie vede podniky k tomu, proč a jak na automatizaci. Mnoho podniků deklarovalo zájem o automatizaci, ale kromě malé menšiny tyto záměry ještě nepřevedly do realizovatelných plánů.

Toto je běžný vzor pro přijetí nových technologií. Když podniky poprvé implementují novou technologii, je to často sporadické a neplánované. Poté, jak koncoví uživatelé a dodavatelé dospějí, se pozornost přesune na účel technologie, sladění s obchodními cíli a zvýšení efektivity – jinými slovy, na věci, které strategie pomáhá dosáhnout.

Když k tomuto přechodu dojde během velmi krátké doby, jako v tomto případě, podniky se potýkají s přizpůsobením své organizace změnám – což často zpomaluje přijetí za první investice.

Známky toho, že chybí strategie

Strategie automatizace obecně poskytují společnostem jasný plán toho, co automatizovat, který je v souladu s cíli podnikání. Strategie také pomáhá stanovit smysluplné výkonnostní cíle automatizace a definuje úspěch. V důsledku toho nejsou podniky bez strategie schopny správně vyhodnotit výsledky projektů automatizace a pochopit, zda splnily svůj slib. Tyto znalosti jsou nutné k úspěšnému škálování automatizace nad rámec prvních několika pilotních projektů.

Způsob, jakým jsou obchody strukturovány na dnešním trhu automatizace, vykazuje jasné známky chybějících strategií.

Některé převládající příznaky zahrnují:

1. Chybějící upřednostňování snah o automatizaci

Bez strategie je automatizace často implementována sporadicky, aniž by celá společnost věděla, jaké úsilí by mělo být prioritní a proč. To vede k tomu, že je pro management obtížné zjistit, které investice poskytují nejvyšší hodnotu za vynaložené peníze a s největší pravděpodobností uspějí. Škálování investic do automatizace bez strategie dále zvyšuje riziko selhání. Některé společnosti začínají mít strukturovaný proces mapování možností automatizace na úrovni zařízení nebo společnosti, i když je to stále spíše výjimka než pravidlo. Takový proces často zahrnuje vyhodnocení a ohodnocení přínosů a rizik každé automatizační příležitosti a jejich zvážení s cíli společnosti.

2. Žádné hodnocení technologické vyspělosti

Technologie robotů se rychle vyvíjí. Roboty a automatizaci lze dnes použít téměř pro cokoli, někteří odhadují, že asi 60 % úkolů ve výrobním sektoru lze automatizovat. Při této rychlosti je vysoká pravděpodobnost, že podniky mají zastaralé znalosti o možnostech současných technologií. Jen málo podniků má zavedené procesy k aktualizaci svých znalostí a vyhodnocení technologické vyspělosti před investicí do automatizace. To zvyšuje riziko, že buď podceníte, čeho je technologie schopna, a tím přijdete o cenné investice; nebo přecenění svých schopností, a tudíž investice do nevyspělé technologie, která je nespolehlivá a nesplňuje požadované cíle pro propustnost atd.

3. Chybějící cíle automatizace

Je stále poměrně neobvyklé vidět automatizační projekty doprovázené jasnými, zdokumentovanými cíli v souladu s celkovou obchodní strategií. Bez těchto cílů podniky často postrádají společné chápání účelu automatizace. Vedlejším efektem jsou opožděné projekty automatizace způsobené nesouladem mezi obchodními jednotkami v celkovém rozsahu automatizace. Nesoulad se často projevuje ve specifikacích projektu, kde tyto cíle nejsou výslovně sděleny dodavatelům automatizace spolu s přidruženými výkonnostními cíli zařízení, které má být zakoupeno. V důsledku toho neexistují žádná objektivní kritéria pro hodnocení toho, jaká řešení nejlépe splňují potřeby podniku a na kterých se zakládají investiční rozhodnutí. Nakonec, bez jasných cílů, neexistuje způsob, jak zjistit, zda byla investice do automatizace úspěšná nebo ne.

4. Návrhy řešení zaměřené na prodejce

Trhu automatizace z větší části dominují návrhy řešení zaměřené na prodejce, které většinou specifikují, co automatizační řešení je a ne co dělá pro zákazníka. Vzhledem k absenci jasných cílů a cílů ze strany zákazníka se konverzace s dodavateli často soustředí na technické specifikace řešení v jazyce prodejce. Tím se přesune břemeno dokazování hodnoty každého řešení z prodejce na zákazníka. Mnoho podniků, zejména těch, které jsou v automatizaci nové, nemají požadovanou úroveň technických znalostí, aby mohly adekvátně posoudit a porovnat, jak každé řešení vyhovuje jejich potřebám. To zvyšuje riziko získání záporné návratnosti investice v důsledku neoptimálního výkonu řešení. Učinit obchodní cíle a výkonnostní cíle ústředním bodem požadavků obrátí konverzaci a nutí dodavatele, aby se jimi ve svých návrzích zabývali.

5. Neznámá obchodní hodnota automatizace

Rychlý nárůst robotizace a automatizace ponechal podnikům jen málo času na vyhodnocení výsledků svých investic a odpovídajících úprav. Tyto znalosti jsou zásadní pro úspěšné – tedy ziskové – škálování automatizace v rámci společnosti. Bez něj se podniky potýkají s překonáním počátečních pilotních projektů a dosažením širokého úspěchu automatizace, jednoduše proto, že finanční riziko je příliš velké. Jedním z klíčových důvodů je absence objektivních metrik vázaných na cíle společnosti, které podniku umožňují vyhodnotit výsledek jejich investic do automatizace.

Výše uvedené signály jsou běžně vidět na rostoucím trhu nových technologií. Očekává se, že počáteční euforii z nové technologie časem vystřídá systematičtější přístup vedený strategií.

Gain co 2

 

Článek byl přeložen se souhlasem Gain&Co. Původní článek dostupný na:
https://gainco.dk/businesses-adopt-robots-without-an-automation-strategy/

 

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.