On-line školení zaměřená na dosažení hmatatelných výsledků

On-line školení zaměřená na dosažení hmatatelných výsledků

Výcvik na počítači (CBT) vám pomůže rychleji dosáhnout vyšších provozních výkonů.

 Ať už jde o nový úkol, nebo o nový způsob, jak dělat starý úkol, operátoři ve výrobě by měli často aktualizovat a vylepšovat úroveň svých dovedností. Bez ohledu na průmyslové odvětví nemůže nikdo tvrdit, že už vše zná a nemusí se ničemu novému učit, což platí zvláště pro ty, kteří se zabývají složitými podnikovými procesy. Jakmile na provoze nastane nebezpečná situace, v dané chvíli je příliš pozdě zabývat se výcvikem. Zaměstnanci musejí být schopni kriticky uvažovat a rychle řešit problémy. Pokud si nejsou vědomi všech aspektů provozování daného zařízení, bude to pro společnost hodně drahé, sečteme-li promarněný čas, ušlé příležitosti a především snížení bezpečnosti. Účinnou komunikací s provozním personálem by podniky měly dojít k myšlence digitalizace svých provozních příruček a zavést program zaměřený na zaškolení/vzdělávání za podpory počítačů (CBT = Computer-based training).

Program CBT vám pomůže zefektivnit výcvik provozního personálu a vedoucích pracovníků. Pokud se použije jako doplněk k praktickému výcviku na místě, tým si bude více vědom podrobností a klíčových informací týkajících se zařízení a specifických procesů. Existuje mnoho výhod, které ve srovnání s klasickou učebnou nabízí CBT. Poskytuje rovněž ideální platformu pro vytváření interaktivních kurzů pomocí obrázků, zvukových prvků, animací a videí. Nabízí mnohem větší flexibilitu, pokud jde o umístění a tempo učení. A po možná vyšších nákladech na implementaci by návratnost investic měla být rentabilní, protože počet účastníků, kteří se mohou zapojit, není omezen. Ani aktualizace výukového materiálu nepředstavuje žádný problém.

Úspěšný a účinný program CBT příznivě ovlivňuje provozní výsledky podniku.

Nastavení programu CBT

Vytvoření komplexního plánu CBT představuje docela náročný úkol. V ideálním případě sepíše zkušený provozní inženýr obsah a další pracovníci z řízení provozu, včetně zodpovědných techniků, jej přezkoumají. K sestavení potřebných informací musejí vývojáři shromáždit zdrojový materiál ze všech provozních procesů – vše od schémat potrubí a přístrojů až po specifikace regulačních ventilů.

Program by měl také zahrnovat prohlídky na místě kvůli formální demonstraci a pozorování zařízení, aby poskytl účastníkům příležitost osvojit si praktické zkušenosti a pomohl jim lépe si zapamatovat to, čemu se naučili během teoretické výuky. Je důležité, aby tyto doplňující prohlídky na místě byly vedeny důvěryhodnými instruktory a provozními inženýry daného podniku.

Tréninkové programy by se měly týkat témat, jako jsou bezpečnostní postupy, popisy procesů a jejich řízení. Každý program by měl začít vytyčením programových cílů daného výcviku, přičemž metou by měla být pozitivní změna chování.

Součástí zřízení programu CBT je identifikace přesných cílů v oblasti chování, kterých by dle regulí podniku mělo být dosaženo. Je nainstalováno nové zařízení, které by se zaměstnanci měli naučit ovládat a používat? Nebo má závod nový systém interní kontroly výkonnosti, s nímž je třeba se seznámit? Podnik může vytvořit CBT kurz na jakékoli téma, které považuje za vhodné, pokud je obsah kurzu přizpůsoben specifickým pracovním kompetencím.

Identifikace provozních potřeb daného podniku

Vývojáři CBT programů musejí skutečně dobře znát své zaměstnance, aby zjistili, jaké změny v chování a zásadní nedostatky by měly jejich vzdělávací kurzy řešit. Historická analýza dat, dotazníky a průzkumy, stejně jako přímá komunikace s pracovníky o jejich vzdělávacích potřebách a nedostatcích pomohou vytvořit program, jenž bude vyhovovat specifickým požadavkům daného místa a přinese hmatatelné výsledky. Měly by být řešeny jakkoli velké rozdíly mezi aktuální a požadovanou úrovní dovedností zaměstnanců a vzdělávací kurzy by měly být přizpůsobeny tomu, aby pomohly doplnit tyto chybějící znalosti. Bude snadnější přemostit jakékoli koncepční nebo praktické vědomosti, pokud jsou výcvikové kurzy seskupeny podle funkce a oblasti odpovědnosti.

Hodnoticí průzkum založený na roli jednotlivce poskytuje komplexní přehled dovedností zaměstnanců. Zkompletováním výsledků do jednoho dokumentu jsou nastíněny silné a slabé stránky kompletní pracovní síly, která je v daném podniku k dispozici. Zda se jednotliví pracovníci pohybují nad či pod stanoveným průměrem, bude s největší pravděpodobností založeno na ekonomických výsledcích daného podniku, efektivitě organizace a osobním rozvoji.

Díky těmto informacím je pro zaměstnance snadnější věnovat svůj čas pouze dokončení specifických požadavků CBT. On-line způsob učení dává příležitost provést testování dílčích znalostí z daného kurzu, takže stážisté nebudou ztrácet čas procházením materiálu, s nímž byli obeznámeni již v minulosti. Periodické testování a hodnocení znalostí v průběhu celého programu pomáhá zjistit, zda je program úspěšný nebo ne.

Aby byl program úplný, musí každý účastník prokázat své nově získané dovednosti. Všechny tyto části plánu dlouhodobého výcviku v rámci podniku budou hrát důležitou roli v neustálém zlepšování. Naštěstí s vývojem pracovní síly a trhu mohou vývojáři CBT aktualizovat informace o kurzu, což jim umožňují digitalizovaná média. 

Aplikace

Kromě personalizovaného obsahu nabízí CBT účastníkům svobodu v dokončení programů svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem. Stejně jako u každého učebního kurzu platí, že čím složitější je daný obsah, tím důležitější je, aby si jednotlivci sami řídili proces získávání nových znalostí. Zaměstnanci by měli být zodpovědní, měli by si stanovit svou denní studijní rutinu a zjistit, co konkrétně pro ně funguje. Pokud budou mít účastníci snahu naučit se všemu, co program CBT nabízí, budou mnohem rychleji schopni zapojit se do plnohodnotného pracovního procesu.

Obrázek 1: Jednotlivé složky výcvikového programu, který se v praxi osvědčuje. Obrázek poskytla společnost T. A. Cook

 

Kromě individuálně přizpůsobeného programu a podpůrného prostředí daného podniku musejí kurzy CBT nabízet i praktickou aplikaci (viz obrázek 1), díky které budou účastníci schopni převést své teoretické znalosti do každodenních pracovních úkolů. Jakmile daný pracovník zvládne teoretickou přípravu, měl by mít možnost prokázat své nově nabyté dovednosti a řešit problémy v rámci řízeného prostředí.

Všechny postupy spojené s pracovními operacemi jsou důležité pro splnění požadavků zajišťujících povolení k práci, takže je nezbytně nutné, aby byli zaměstnanci plně připraveni na situaci, kdy se ocitnou v provoze. Jakmile se pracovníci přestěhují ze školicího střediska na dílnu, nebudou již mít k dispozici záchrannou síť. Strávit v rámci tréninkového programu nějaký čas v provozu přispívá k vytváření pohodové atmosféry v týmu, díky čemuž jsou pracovníci schopni snadněji řešit nastalé problémy.

Jakmile operátoři dokončí výcvik a prokážou, že zvládli všechny vzdělávací cíle, měli by být schopni bezpečněji plnit své povinnosti na přidělených pracovištích. Metoda učení „pokus a omyl“ není právě tou nejúčinnější technikou učení, takže její eliminace představuje obrovskou příležitost, jak snížit náklady podniku právě v této oblasti.

Vzdělávání za podpory počítačů nemůže nahradit všechny tradiční metody výcviku údržby, ale určitě může sloužit jako doplněk ke zdokonalení příslušného personálu. Ačkoli pracovní sešity a semináře mají svou nezastupitelnou hodnotu, on-line výcvik představuje budoucnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců. I když je podnikání univerzální, určení nejlepšího způsobu rozvoje týmu závisí na konkrétním průmyslovém odvětví a musí být specifické pro daný podnik. Kromě schopnosti nabízet on-line studijní materiály mnoha zaměstnancům najednou (včetně jejich rychlé aktualizace, aby odrážely jakýkoli nový vývoj) přispívá CBT ke snižování nákladů na školení a výcvik v dlouhodobém horizontu a staví podnik do konkurenceschopnější pozice na trhu.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz