Potravinářský a nápojový průmysl čelí vodohospodářským výzvám

Potravinářský a nápojový průmysl čelí vodohospodářským výzvám

Dokument „Procesní voda a čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu“ poukazuje na obrovské objemy vody, používané při výrobě potravin a nápojů a vyzývá společnosti, aby učinily více pro zmírnění rizik. Zpráva se zabývá reputačními a finančními riziky špatného hospodaření s vodou a systémy odpadních vod.

Potravinářský a nápojový průmysl používá obrovské množství vody. V každém výrobním závodě je proto nezbytná úprava procesní vody a odpadních vod. Jedná se o složité a nákladné procesy, přičemž každé pracoviště musí splňovat specifické místní předpisy týkající se zdraví, bezpečnosti a vypouštění odpadních vod do životního prostředí.

TIP: Jaké jsou další trendy v potravinářství? Zkuste konferenci Potraviny (4.0) 2021 s možností fyzické účasti, on-line streamu i záznamu zdarma>>
www.konference-potraviny40.cz 

„Špatně řízené systémy a procesy mají závažné reputační a finanční důsledky pro lidi, produkty, nebo životní prostředí,“ uvedl Jan Akrman ze společnosti Watson-Marlow Czech Republic. „Přesto existují praktické kroky, které mohou výrobci podniknout, aby zpřísnili své postupy a zefektivnili své procesy.“

Největší podíl na spotřebě vody v potravinářském odvětví, přibližně 31 %, má procesní voda používaná k mytí a přípravě potravin, pasterizaci, čištění zařízení, napařování a sterilizaci, nebo jako přísada či stabilizátor.

Na druhém konci výrobní linky musí odpadní voda před vypouštěním nebo opětovným použitím projít důkladným čištěním.

Na celém světě platí závazné předpisy v oblasti životního prostředí, jako je evropská rámcová směrnice o vodě, americký zákon o čistotě vody a australská národní iniciativa pro vodu, které chrání řeky, jezera, ústí řek, pobřežní vody a podzemní vody před znečištěním. Stanovují, že vyčištěné odpadní vody musí před vypuštěním do životního prostředí splňovat vysoké standardy kvality. Výrobcům potravin a nápojů, kteří porušují požadavky na kvalitu vody, hrozí trestní stíhání, vysoké pokuty a dokonce i odebrání povolení k vypouštění.

Nejefektivnější závody volí kombinaci preventivních, reaktivních, proaktivních a prediktivních přístupů. Provozovatelé neprodleně provádějí nápravná opatření a zavádějí postupy zajišťující efektivní fungování procesů, ale klíčovou roli hraje také výběr zařízení.

„Čištění vody a odpadních vod má zásadní význam pro bezpečnost a efektivitu v závodech na zpracování potravin a nápojů, tudíž musí být udržováno na vysoké úrovni,“ uvedl Jan Akrman. „Výběr zařízení, které je spolehlivé, účinné a snadno se obsluhuje a udržuje, je obzvláště důležitý v oblasti s kritickým rizikem, jako je dávkování chemikálií, kde je nutné minimalizovat riziko lidské chyby.“

Zpráva, která je k dispozici ke stažení, zkoumá kritický proces úpravy vody při výrobě potravin a nápojů, uvádí případové studie a nabízí praktická doporučení. Zabývá se tím, jak zmírnit rizika vyplývající z porušení předpisů v oblasti zdraví, bezpečnosti a dodržování předpisů.

Voda je stále vzácnějším zdrojem, a jak vyplývá ze zprávy, potravinářství je odvětvím s nejvyšší spotřebou vody. Závěrečná část zprávy se zabývá otázkami udržitelnosti a radí, že identifikace příležitostí k efektivnímu využívání vody v každé fázi procesu dá výrobcům možnost přejít k udržitelnějším postupům.

Zprávu si můžete stáhnout zde.