Šest způsobů, jak snížit množství odpadu ve výrobním procesu

Šest způsobů, jak snížit množství odpadu ve výrobním procesu

Určete, jak odpad do procesu vstupuje a jak jej můžete účinně monitorovat. 

Malí i velcí výrobci napříč všemi průmyslovými odvětvími čelí ve svých procesech tvorbě odpadu. Od vstupu materiálu až po balení hotových výrobků je zapotřebí, aby se v každé fázi výrobního procesu odpad zohlednil a správně vytřídil.

Preventivní přístup k problematice nakládání s odpady vyžaduje ustoupit o krok zpět a zaměřit se na celý výrobní proces, objekt a všechny možné obchodní faktory společnosti. V praxi lze k vyřešení tohoto procesu podniknout kroky a určit oblasti, kde dochází k produkci nadměrného odpadu.

Níže je uvedeno šest otázek, které je nutno si v této souvislosti položit. 

1. Jakým způsobem se do podniku dostává vstupní materiál, komponenty nebo přísady?

Je vyžadováno použití dodatečného ochranného obalu pro zachování integrity složky nebo suroviny? Mohl by být produkt přepravován v kádích nebo nádržích místo pytlů? Mohly by se ingredience nacházet ve větších nebo menších nádobách, aby se předešlo vzniku odpadu? Neexistují jiné materiály, které by bylo možno opakovaně použít, než aby se z nich stal odpad hned po jednom použití? Tyto a další otázky mohou pomoci vyřešit problematiku odpadu vznikajícího při vstupu materiálu do podniku. 

2. Existuje nějaký plán?

Týmy pro zajišťování kvality a sekce zabývající se ochranou životního prostředí vypracují standardní provozní postupy pro nakládání s odpadem. Tyto postupy zajišťují, že personál podniku je vyškolen v náležité segregaci a organizaci produktu, tak aby nedocházelo ke křížové kontaminaci. Jejich práce zahrnuje např. slisovávání použité vlnité lepenky či  drcení/rozmělňování primárního obalového odpadu. Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité proškolení ohledně standardních provozních postupů, aby nakládání s odpady bylo prováděno řádně. Určení pracovníci skladů, kteří jsou zodpovědní za nakládání s odpady, zajistí, aby byl obalový materiál co nejefektivněji zpracován. 

3. Je linka funkční a efektivní?

Produkuje výrobní linka zmetkový produkt v nadměrném množství? Na špatně fungující výrobní lince může vznikat odpad ve formě potravinového produktu, který nesplňuje firemní standardy. Bližší pohled na konstrukční řešení linky, na její provoz a postupy může odhalit zjistitelné příčiny výroby zmetků. Tyto příčiny mohou být často zmírněny či úplně odstraněny. 

4. Je monitorována bezpečnost potravinového odpadu?

V důsledku zákona o modernizaci bezpečnosti potravin musí být kvalita podrobněji kontrolována a dokumentována, dokonce i potravinový odpad. Potravinový odpad opouštějící výrobní podnik, který má být znovu použit nebo zužitkován k výživě zvířat, musí splňovat požadavky směrnice 21CFR507. Výrobci jsou povinni zajistit, aby produkt nebyl kontaminován způsobem, jenž by mohl zapříčinit onemocnění zvířat nebo přenos nemoci ze zvířete na člověka. 

5. Které obchodní faktory nejvíce ovlivňují problematiku řízení toku odpadů?

Od souboru hodnot dané společnosti až po úspory nákladů existuje mnoho faktorů, které ovlivňují plán řízení toku odpadu. Udržitelnost představuje rostoucí trend v moderním výrobním prostředí. Mnoho společností se rozhoduje pro udržitelné postupy, jež jsou sladěny s hodnotami společnosti navzdory zvýšeným provozním nákladům. Jiné společnosti se ženou za úsporou nákladů a kladou důraz na ziskovost a růst. Bez ohledu na obchodní faktory musejí všichni výrobci dodržovat místní předpisy a platné zákony pro daný obor podnikání. 

6. Jaké kroky lze v raném stadiu provést pro vybudování odpadového hospodářství?

Dokonce i v počátečních fázích plánování nového podniku/objektu by mělo být zohledněno řízení toku odpadu. Při výběru místa by výrobci/projektanti měli zvážit dostupnost místního recyklačního centra a přístup k lokalitám krmení zvířat. Existuje nějaká vhodná budova v blízkosti, nebo se bude odpad přepravovat na dlouhou vzdálenost? Všechny tyto faktory mohou ovlivnit výběr místa a celkový plán objektu v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.

I když to není vyčerpávající seznam úvah, představuje několik klíčových otázek, které vám mohou pomoci při vytváření efektivního plánu. Vzhledem k tomu, že se každý výrobce snaží omezovat objem odpadu, zvyšovat účinnost a snižovat náklady, je nezbytné vyvinout úspěšný a efektivní plán řízení toku odpadu. 

Renee Benson zastává pozici obalového technika ve společnosti CRB, která je mediálním partnerem společnosti CFE Media.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz