V rámci nového systému jsou přiváděny naplněné a uzavřené kartony na výstupní dopravník. V rámci nového systému jsou přiváděny naplněné a uzavřené kartony na výstupní dopravník.

Robotické paletovací zařízení balí čerstvá vejce bezpečným způsobem, čímž přispívá ke zvýšení výkonnosti linek a ke snižování nákladů.

Systémy balení a paletizace vajec u velkého dodavatele vajec instalované ve dvou z jeho podniků se osvědčily svým hladkým chodem a zvýšenou efektivitou operací. Zákazník je dlouholetým hlavním dodavatelem vajec do mnoha předních britských supermarketů. Společnost CKF byla pověřena zajištěním procesu automatizace balení u zákazníka s cílem dosáhnout snížení počtu poškozených vajec a objemu manuální manipulace, což se má projevit ve zvýšení výkonnosti linek.

Balení křehkých produktů

Nový systém byl u zákazníka nainstalován do stávajícího systému balení vajec od společnosti Moba, v rámci kterého jsou plněny obaly různých velikostí a materiálů a následně opatřeny víkem. Dál se už vejce přesouvaly do ruční balicí stanice. V rámci nového systému jsou přiváděny naplněné a uzavřené kartony s vejci na výstupní dopravník, jehož nastavení je určeno aktuálními požadavky výroby.

Řešení zahrnuje kamerový systém, který ověří, zda bylo zadáno správné datum spotřeby a zda je víko zcela uzavřené. V případě, že je víko nesprávně nasazeno nebo je uvedeno chybné datum či úplně chybí, je produkt vyřazen odesláním na vyřazovací dopravník a tím vyloučen z dalšího procesu. Automatizace tohoto procesu znamená, že vadný produkt je rychle odstraněn z linky, čímž je zabráněno, aby se neshodný produkt dostal k až zákazníkovi.

Pokud produkt projde kontrolou, přepraví se karton na vejce do jednotky dopravníku plnění, která produkt správně přepraví a zorientuje, takovým způsobem, že je připraven k přemístění do jednotky, která provádí dělení krabic. Tam, kde jsou spojena dvě balení po šesti kartonech na vejce a je třeba je rozdělit, se k rozdělení kartonů pomocí nože bez poškození vajec používá jednotka na dělení krabic. Dělička krabic je schopna řezat jak buničinu, tak i plastové krabice. Nové řešení disponuje jednotkou pro rozdělování produktů, která pomocí pneumatických dorazů zajišťuje, aby mezi kartony s vejci nebo skupinami kartonů s vejci bylo určité množství prostoru, za účelem umožnění orientace balení nebo přemístění do správného pruhu.

„Při plánování a implementaci tohoto projektu jsme narazili na řadu problémů z důvodu rozmanitosti obalových materiálů,“ vysvětloval Chris Young, projektový inženýr ze společnosti CKF Systems. „Různé materiály se na dopravníku chovají odlišně a z toho důvodu bylo naprosto zásadní vyvinout systém, který je schopen manipulace s různými materiály. K překonání tohoto problému byla použita kombinaci pásových materiálů a povrchových textur.“

Paletizace kartonů na vejce

Řetězový válečkový dopravník s lehkým protitlakem posouvá kartony s vejci až k třídícímu dopravníku robota. V rámci třídicího modulárního pásového dopravníku je ke sledování správné polohy kartonů používáno kódovací zařízení, což umožňuje třídicímu robotu přemístit balíčky pomocí systému od třídicího robota ABB IRB1200, který je naprogramován tak, aby uspořádal kartony s vejci do konkrétních vzorů na třídících modulárních pásových dopravnících podle požadavků balicího robota. Podle typu kartonu a krabice, do které jsou kartony baleny, má třídící robot definován půdorys stohování kartonů.

Jakmile jsou kartony umístěny na třídících modulárních pásových dopravnících, jsou následně přepravovány na jednotku dopravníku. Kartony si pak třídicí robot správně zorientuje. Pokud rozestup kartonů není takový, jaký balicí robot vyžaduje, porovnávací servopohon používá pneumatické zarážky, k zajištění toho, že je na dopravník přiveden správný počet kartonů se správným rozestupem, aby je balicí robot mohl vyzvednout. K dispozici jsou dva produktové toky, které poskytují univerzálnost vzoru dostupného pro balicího robota. Typ kartonu a typ krabice, do které jsou kartony baleny, je určen počtem a formátem kartonů.

Zajištění čerstvých vajec pro celý národ

Jakmile jsou kartony na vejce seskupeny do požadovaného vzorce, robot vybere skupinu kartonů s vejci z kteréhokoli produktového toku a umístí je do vybraného kontejneru pro daný výrobní cyklus. V případě použití přepravních/objemových kontejnerů, jsou tyto kontejnery následně přemístěny vysokozdvižným vozíkem do expedičního skladu, odkud putují přímo do supermarketů a zákazníci tak mají přístup k čerstvým vejcím. Alternativně po úplném naplnění kartonových krabic, dojde k automatickému odsunu krabic z buňky robota pomocí dopravníkového systému a jejich následnému přenesení k paletizaci.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz