Termografie

Analýza vibrací, termografie a ultrazvuk dávají větší smysl, když se provádějí ve vzájemné kombinaci. 

Příspěvek se zabývá možnostmi praktické aplikace techniky infračervené termografie v rámci provozu bioplynových stanic. V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentálních měření různých objektů a částí bioplynových stanic, konkrétně se jedná o měření povrchových teplot obvodových plášťů vytápěných stavebních objektů BPS; měření povrchových teplot strojního vybavení (kogeneračních jednotek) a elektrického zařízení v rámci preventivní údržby; měření povrchových teplot čela uskladněné siláže v silážním žlabu; měření povrchových teplot tuhých substrátů u BPS na netekuté substráty při jejich míchání s čerstvými surovinami; měření povrchových teplot tzv. biofiltru pro biologické dočištění kontaminované vzdušniny. Na základě výsledků lze konstatovat, že infračervená termografie je pro praktické provozování bioplynových stanic efektivně využitelná a může přispět ke zvýšení efektivity (energetické, bezpečnostní, provozní, ekonomické) provozu těchto zařízení. 

Chemické senzory různého typu, např. chemické vodivostní senzory (CHVS) nebo pelistorové senzory, se používají k měření koncentrace hořlavých nebo toxických plynů a par organických těkavých látek. Funkční vlastnosti těchto chemických senzorů jsou značně závislé na jejich pracovní teplotě. CHVS jsou vyhřívány na vhodnou pracovní teplotu, při níž dochází v přítomnosti měřené látky ke změně elektrické vodivosti aktivní vrstvy senzoru. Pracovní teplota senzorů se pohybuje obvykle v rozmezí 200 až 600 °C. Znalost teploty aktivní vrstvy senzoru a teplotní závislosti výstupního signálu senzoru je velmi důležitá pro optimální nastavení pracovních parametrů senzoru.

Příspěvek se věnuje možnosti inspekce nadzemních i podzemních produktovodů za použití termokamer umístěných na bezpilotních leteckých prostředcích. Diskutovány jsou jak technické aspekty, tak také v krátkosti legislativa a z ní vyplývající terminologie, dále omezení provozu a nutnost získání příslušných povolení.

Facility management je multidisciplinární obor zahrnující i péči o budovy a jejich provoz; tento obor v současné době prochází v ČR dynamickým rozvojem. V zemích západní Evropy a USA se ale již jedná o velmi rozvinutý obor s historií několika desítek let. Legislativa pro facility management v ČR je tak implementována z oblasti EN a ISO standardů. Přes jisté rozdíly v obou skupinách norem je společným znakem značná pozornost věnovaná zejména hodnocení kvality a výkonu poskytovaných služeb, sledování nákladů, analýzám a prezentování informací. Významným nástrojem, ale i důsledně sledovanou a hodnocenou službou bude infračervená termografie zaváděná rychlostí úměrnou rozvoji facility managamentu v podmínkách ČR. Příspěvek informuje o pozici infračervené termografie ve facility managementu a o nárocích, resp. požadavcích, které budou její aplikace klást na techniky termodiagnostiky. 

Strana 1 z 2