10 kroků pro dosažení nejlepších postupů provádění údržby výrobních zařízení

10 kroků pro dosažení nejlepších postupů provádění údržby výrobních zařízení

Zeštíhlujte proces údržby, což vám přinese úspory nákladů a vyšší efektivitu.

Výrobci po celém světě vědí, že praktiky a postupy štíhlé údržby snižují náklady a zvyšují objem výroby, což se děje díky zkrácení prostojů. Skutečnost je však taková, že řada amerických výrobců přiznává, že až 90 % údržbářských činností je prováděno na základě reakce na poruchu, nikoli preventivně. Někteří svalují vinu na zastaralé zařízení, jiní na absenci náhradních dílů a další na rychlé tempo výroby.

Přesto je možno realizovat osvědčené postupy údržby výrobních zařízení a tím ušetřit čas i peníze a zároveň zvýšit objem výroby v dlouhodobém horizontu. Nabízíme následujících 10 tipů pro dosažení nejlepších postupů provádění údržby výrobních zařízení v rámci vašeho provozu:

Krok 1: Shromážděte data a vypočítejte náklady na prostoje. Než budete moci úspěšně provádět údržbu podle nejlepší praxe, budete muset shromáždit potřebná data pro identifikaci rozsahu problému. Sežeňte si veškeré informace o prostoji stroje, střední době provozu mezi poruchami stroje, nákladech na náhradní díly, použité technologii, reakčním čase technika a procentu včasných dodávek. Díky těmto podkladům budete schopni zkalkulovat průměrné náklady na jednu hodinu prostoje.

Krok 2: Stanovte hodnotu údržbářských prací v dolarech. Máte-li k dispozici výpočet průměrných nákladů na jednu hodinu prostoje, můžete vypočítat, kolik peněz bylo možno ušetřit zlepšením údržbářských činností. Můžete vytvořit přiměřené odhady, a to tak, že použijete hodnotu nákladů na jednu hodinu výpadku dostupnosti stroje, a následně určit, kolik jste schopni přispět organizaci zkrácením doby prostojů. Pravděpodobně zjistíte, že i malé, 5procentní zvýšení se promítá do obrovského zlepšení.

Krok 3: Analyzujte provozní proměnné veličiny. Při určování předpokládaného zvýšení produktivity, vyplývající ze zvýšené použitelnosti a dostupnosti stroje, je rovněž důležité započítat úspory, které může vaše provozní údržba realizovat tím, že se zaměří na provozní proměnné veličiny. Zaměřte se například na lepší manipulaci s kritickými náhradními díly, na zavedení dokonalejšího systému pracovních příkazů a na rychlejší reakční časy techniků na vzniklé problémy, jelikož všechny tyto faktory podstatným způsobem ovlivňují použitelnost daného zařízení.

Krok 4: Investujte do technologického řešení. Jak vidíte v kroku 3, řízení proměnných veličin dodává významnou hodnotu a technologická řešení mohou usnadnit manipulaci s proměnnými veličinami v rámci celého podniku. Systém počítačového řízení údržby (CMMS) poskytuje informace ohledně pracovních příkazů a zlepšuje reakční časy techniků, což rovněž zkracuje střední doby oprav a přispívá k celkovému snižování prostojů.

Krok 5: Spusťte plánování preventivní údržby. Se systémem počítačového řízení údržby CMMS, který vám umožní zpracovávat pracovní příkazy, můžete snadno monitorovat stav všech výrobních zařízení ve svém provozu a sledovat množství kritických součástí a náhradních dílů. To znamená, že jste připraveni naplánovat preventivní údržbu a vytvářet kontrolní seznamy údržbářských úkolů.

Krok 6: Aktivně používejte plánovač pro tvorbu harmonogramu údržbářských prací. Přechodem od reaktivního způsobu údržby zařízení k aktivnějšímu postoji k dané problematice budete muset technikům poskytnout časový harmonogram prací pro provádění preventivní údržby a zajistit, aby náležité náhradní díly byly v případě potřeby k dispozici. Plánovač pro tvorbu harmonogramu údržbářských prací je proto rozhodujícím nástrojem pro snížení prostojů a maximalizaci hodnot preventivní údržby.

Krok 7: Zaveďte prediktivní nástroje. Preventivní údržba snižuje prostoje a prediktivní kontrolní seznamy údržbářských úkolů přispívají ke zvýšení provozní pohotovosti stroje ještě větší měrou. Typ prediktivních nástrojů, které budete potřebovat, bude záviset na zařízení, jež váš tým aktuálně udržuje. Elektrické zařízení může být omezováno přehříváním, takže termografické nástroje mohou zabránit vzniku problémů dříve, než dojde k poruše a následným prostojům. Točivé stroje vyžadují analýzu vibrací a u letadel bývá aplikováno ultrazvukové zkoušení netěsností.

Krok 8: Přejděte k provádění totálně produktivní údržby (total productive maintenance – TPM), což zahrnuje soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a k udržení těchto podmínek. Dalším krokem po zavedení prediktivního plánu údržby je přimět operátory, aby se zapojili do programu TPM. Chcete-li využít znalostí operátorů výrobních zařízení, najděte jednoduchá řešení, pomocí nichž zaangažujete operátory do provádění základních údržbářských činností, jako je například udržování zařízení v čistotě kvůli snadnější vizuální kontrole, nebo instalujte stavoznaky, které umožní operátorům sledovat hladiny provozních kapalin.

Krok 9: Zaveďte strategii údržby, jež je zaměřena na bezporuchovost a spolehlivost (reliability centered maintenance – RCM). Jakmile máte k dispozici správné postupy, technologie a monitorovací nástroje, můžete začít praktikovat strategii RCM a dosáhnout tak ještě nižší úrovně prostojů vašich zařízení.  S jasnějším přehledem o stavu a schopnosti vašich strojů už nemusíte přepínat zařízení do režimu off-line, abyste mohli provést preventivní údržbu, a to až do té doby, než vaše data indikují hrozící poruchu. Můžete maximalizovat hodnotu pomocí provádění analýz nákladů a přínosů údržby ve srovnání s požadavky výroby.

Krok 10: Podle potřeby se obraťte na subdodavatelskou firmu, která vyšle své zkušené techniky. Dosažení prvotřídní úrovně údržbářských procesů znamená reformu firemní kultury a s nedostatkem kvalifikovaných techniků může nastat situace, že budete nuceni oslovit nezávislou třetí stranu, abyste mohli vytvořit vhodné metriky a definovat nutné procesy. Pokud hledáte řešení mimo vaši společnost, ujistěte se, že máte dobré reference od stávajících zákazníků, abyste nekupovali zajíce v pytli a pak nebyli překvapeni, že jejich navrhovaná řešení nelze vůbec aplikovat v rámci vaší organizace.

Zavádění postupů štíhlé údržby vyžaduje zvýšenou tvorbu analýz, přesné plánování a zdokonalování dovedností. Nejdůležitější je však zavázat se ke změně reaktivního na proaktivní způsob přemýšlení. Pomocí výše popsaných 10 kroků budete schopni implementovat ty nejlepší postupy údržby do výrobních operací a výrazným způsobem tak zvýšíte úroveň produktivity vašeho podniku.

Jeff Owens je prezident společnosti Advanced Technology Services (ATS), www.advancedtech.com.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz