Kam smerovať kapacity v údržbe (1. časť)?

Kam smerovať kapacity v údržbe (1. časť)?

Vo firmách sa v údržbe strojov a zariadení veľa mení. Firmy riešia lepšie plánovanie údržby, čoraz väčší trend sa stáva prechod na on-line vyhodnocovanie uzlov strojov a zariadení, on-line plánovanie a riadenie zásahov údržby, digitalizáciu dokumentácie, digitálne dvojča, diagnostikovanie zariadení na diaľku, prácu s mobilným klientom pre zrýchlenie a zjednodušenie práce údržbárov. Firmy postupne vstupujú do éry I4.04 alebo z pohľadu nás údržbárov do éry M4.0.

Nechcem na tomto mieste rozoberať problematiku 4. priemyselnej revolúcie či už globálne vo výrobe alebo len v údržbe. Priestor na tieto témy máme pripravený v rámci špeciálnych workshopov 14.0 a M4.0, ktoré budú v priebehu apríla zverejnené na našej stránke ipaslovakia.sk. Oficiálne pozvanie pripravujeme v rámci konferencie Fórum praktickej údržby, ktorá sa bude konať v Trnave v dňoch 01. a 02.06.2021.

Rád by som sa venoval problematike smerovania kapacít údržby v rámci lean v údržbe. Túto oblasť môžeme rozčleniť do dvoch rovín:

 • rovina strategického nastavenia údržby podľa objektov (kategorizácia) - vo firmách vidíme, že chcú mať nastavený systém údržby rovnako pre všetky zariadenia alebo ich kategorizujú podľa dôležitosti, ale intuitívne.
 • rovina znalostného/ kapacitného nastavenia údržbárov - smerovanie rozvoja kapacít ľudského potenciálu na určité technológie a činnosti, ktoré majú vykonávať

Strategické nastavenie údržby podľa dôležitosti objektov (kategorizácia)

Ako pristupovať k stanoveniu dôležitosti strojov a zariadení a ďalších objektov? Útvary údržby majú na starosti okrem strojov aj údržbu:

 • budov,
 • energetických zariadení.

Ak chceme pristupovať ku kategorizácii presne a systematicky, mali by sme nastaviť systém/ pravidlá stanovenie dôležitosti pre plánovanie údržby na týchto objektoch.

 1. krok - nastavenie systému kategorizácie pre stroje a zariadenia

Na začiatku je nevyhnutné vyjasniť si aké kritériá nám charakterizujú dôležitosť objektu údržby. Často hodnotíme stroje a zariadenia len na základe aspektu na výroby a jej kapacít. Pre komplexné zhodnotenie dôležitosti zariadenia sú však nevyhnutné aj iné pohľady ako vplyv z hľadiska údržby a vplyv na údržbu, vplyv na energetiku, vplyv stroja na kvalitu produkcie, vplyv na zvýšenú spotrebu výrobného materiálu, bezpečnosť a životné prostredie.

K spomínaným oblastiam definujeme kritériá, ktoré ich vystihujú a spôsob ich merania. Túto prácu samozrejme realizujeme v rámci tímu zloženého zo zástupcov výroby, údržby/ energetiky, kvality a BOZP. Pre jednotlivé oblasti tím zadefinuje váhu a v ďalšom postupe zadefinuje v rámci jednotlivých oblastí bodovací rozsah pre jednotlivé kritériá. Pre pridelenie počtu bodov sú jasne, jednoducho určené  kritériá.

Príklad stanovenia kritérií kategorizácie pre výrobné zariadenie:

ipa1

Treba si uvedomiť, že pre každý druh výroby sú váhové pomery jednotlivých kritérií odlišné. Napríklad pre firmy oblasti hutníctva, energetiky budú mať vyššiu váhu kritériá ako energetické straty a bezpečnosť, ako pre firmy pôsobiace v oblasti potravinárskeho priemyslu, farmácie.

 1. krok - odsimulovanie a doladenie prahov hodnotenia kategórií AA, A, B, C

Odsimulovanie prahov hodnotenia kategórií je vhodné vykonať na pilotnej linke/ skupine strojov a zariadení. Optimálne je, ak zariadení najvyššej kategórie AA je 20 - 30%.

 1. krok - vykonanie kategorizácie

Po vykonaný pilotnej kategorizácie je ďalším krokom celoplošná kategorizácia na úrovni firmy. Pri dolaďovaní systému a pilotnom odsimulovaní by mali byť účastní zástupcovia útvarov údržby, tak aby celoplošne zastrešovali výrobné technológie vo firme. Z hľadiska realizácie je dôležité rýchle, paralelné vykonanie kategorizácie pre všetky technológie (práca viacerých tímov súčasne).

Príklad kategorizácie strojov v linke - potravinársky priemysel:

ipa2

Pred vykonaním kategorizácie sa javilo, že všetky stroje v linke sú z hľadiska dôležitosti na rovnakej úrovni. Nie je to tak.

Percentuálny pomer po vykonaní kategorizácie strojov na pilotnej linke:

ipa3

Samotná kategorizácia strojov a zariadení slúži k:

 • definovaniu priority pre vykonávanie plánovanej a preventívnej údržby - frekvencia vykonávania činností
 • definovaniu priority pre nasadenie predikcie a diagnostiky a prvkov M4.0 na stroj
 • definovaniu hladín náhradných dielov - je to jeden zo vstupov pre kategorizáciu náhradných dielov
 • spresneniu potrebných kapacít údržbárov pre vykonávanie plánovaných činností údržby

Prístupov kategorizácie a prioritizácie je niekoľko. Každý má svoje klady a nevýhody. Vo väčšine však platí, čím je model kategorizovania strojov  a zariadení jednoduchší, je spravidla menej presný. V uvedenom prístupe sa nám podarilo skĺbiť jednoduchosť a rýchlosť a presnosť určenia dôležitosti stroja. Podobný systém kategorizácie používame pre budovy a energetické zariadenia. Viac na pokračovanie.

Autorem článku je Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. ze společnosti IPA Slovakia s.r.o.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz