Kombinací technologií dosáhnete efektivní analýzy mazacího oleje

Kombinací technologií dosáhnete efektivní analýzy mazacího oleje

Analýza vibrací, termografie a ultrazvuk dávají větší smysl, když se provádějí ve vzájemné kombinaci. 

Cenově přístupná, komplexní a osvědčená analýza mazacího oleje představuje mimořádně výkonný nástroj pro monitorování stavu strojních zařízení. Ti z vás, kteří jste skeptičtí stran výhod, jež nabízí, pravděpodobně plně nebo správně nevyužíváte ohromný rozsah jejích možností.

Získání maxima z analýzy mazacího oleje začíná správným nastavením programu a pokračuje důsledným dodržováním stanovených zásad. U některých organizací je účelné využít odbornou pomoc expertů na spolehlivost, kteří budou program iniciovat a řídit.

„Získávání dat, aniž byste měli zaveden proces třídění a sledování informací, může vést ke zmatku a frustraci uživatelů,“ uvedl David B. Doyle, držitel certifikátů CLS, OMA I, OMA II a generální ředitel společnosti ALS Tribology. „Dnešní výzvu představují data, která byla historicky vygenerována, a jejich následné zpracování takovým způsobem, aby poskytovala uživatelům větší hodnotu. Vykazování dat bez následného procesu sledování omezuje hodnotu, jež je k dispozici při použití těchto nástrojů pro monitorování stavu.“ 

Výhody provádění analýz mazacího oleje

Podle Matta Spurlocka, vedoucího týmu platformy RCL v rámci společnosti Allied Reliability, je analýza mazacího oleje jednou z technologií, díky které můžeme proaktivně sledovat zdravotní stav zařízení a snížit tak hrozbu poškození. Je v tom zahrnuta schopnost monitorovat přítomnost pevných kontaminantů, vlhkosti a maziv. „Kromě práce v proaktivní zóně představuje analýza mazacího oleje vynikající nástroj pro použití v rámci prediktivní zóny,“ vysvětlil výhody procesu Matt Spurlock.

„Při odběru vzorků ze správného místa jsme schopni pomocí osvědčených postupů vzorkování a díky komplexnímu přístupu k testování vzorků velmi snadno odhalit přítomnost opotřebených částeček a provést spolehlivý odhad, kde se na křivce vzniku potenciální poruchy (P-F curve) nacházíme.“

Jednou z výhod, kterou se analýza mazacího oleje odlišuje od většiny ostatních nástrojů pro monitorování stavu zařízení, je, že detekuje problémy jak v kapalině, tak ve stroji. Kromě toho je schopna detekovat vady dříve než jiné technologie, jako je termografie a ultrazvuk. Z tohoto důvodu se analýza mazacího oleje obvykle staví do pozice první obranné linie.

Mezi mnohé výhody analýzy mazacího oleje patří: 

 • Prodloužená životnost zařízení. Analýza mazacího oleje zajišťuje optimální mazání strojů a současně sledování stavů, jako je opotřebení a znečištění. Využití analýzy opotřebených částeček – základního kamene analýzy oleje – představuje úžasně efektivní nástroj pro označování a předvídání problémů, ještě než začnou negativně ovlivňovat životnost zařízení.
 • Prodloužená životnost maziva. Analýza mazacího oleje poskytuje jasný obraz o stavu maziva, aby se nikdy nemuselo předčasně měnit. To může v některých případech více než zdvojnásobit intervaly výměny filtru a vypouštění oleje. Eliminací byť i jediné výměny oleje za rok jsme schopni ušetřit nemalé finanční prostředky za materiál a mzdu.
 • Snížení prostojů zařízení. Analýza mazacího oleje poskytuje zaměstnancům údržby možnost detekovat a napravit problémy dříve, než způsobí vypnutí zařízení. Nejhorší je neplánovaná porucha, která na delší časové období úplně odstaví zařízení z provozu. Náklady na analýzu oleje jsou pak oproti těmto výdajům zcela zanedbatelné.
 • Monitorování viskozity a kyselosti. Znalost viskozity oleje znamená, že víme, zda jsou díly dostatečně mazány. Číslo zásaditosti (BN) a číslo kyselosti (AN) v protokolu o analýze oleje indikují, zda je olej stále schopen adekvátně chránit strojní zařízení.
 • Zvýšení hodnoty dalšího prodeje. Nic lépe nevypovídá o péči o zařízení než řada protokolů, které dokládají pravidelné provádění analýz mazacího oleje. 

Provádění analýz mazacího oleje není jen o úspoře finančních prostředků, jde rovněž o klidný spánek a pocit jistoty, že nás nečeká žádné vážnější přerušení výroby v důsledku poruchy zařízení.

„Analýza provozních maziv detekuje širokou škálu režimů poruch,“ upozornil D. Doyle. „Může se jednat o poškozené součásti, náročné provozní podmínky, nedostatečnou údržbu, nedostatečné mazání nebo degradaci a znečištění maziva. U různých typů zařízení se vyskytují specifické způsoby poruch, jež odrážejí konstrukční řešení a materiálové složení daného zařízení, které dokážou rozpoznat vyškolení pracovníci v oboru diagnostiky maziv. Parametry testu mohou poskytnout informace o základní příčině. V jiném případě nás mohou výsledky testů upozornit na příznak režimu poruch, což vyžaduje provedení dalších kontrol. Často se hodnota testovacích dat může zvýšit až desetkrát po projednání mezi koncovým uživatelem nebo správcem zařízení a zkušební laboratoří.“ 

Zavádění analýzy mazacího oleje

Většinou není nutno někoho zdlouhavě přesvědčovat, že analýza mazacího oleje je pro zařízení prospěšná. Nicméně perspektiva vytvoření komplexního programu analýzy oleje se může jevit na první pohled jako náročný a zdlouhavý úkol. Následuje několik kroků, které při dodržení definovaných postupů zajistí, že program je správně nastaven a že je plně funkční.

1. Vyberte laboratoř pro analýzu mazacího oleje. To je rozumný první krok, protože laboratoř může poskytnout rady ohledně nastavení zbytku programu. Vyhledejte zavedenou laboratoř s prokazatelným programem zabezpečení jakosti a průmyslovými akreditacemi, jako je ISO 17025 nebo 10CFR50. Je-li to možné, je dobré danou laboratoř navštívit ještě před vystavením závazné objednávky. Blízkost laboratoře může být sama o sobě výhodou, neboť umožňuje včasnější dodávání vzorků, což je zvláště důležité v nouzových situacích, které – jak lze očekávat – budou díky novému programu analýzy oleje v budoucnu eliminovány.

2. Stanovte cíle. Struktura a základna programu by měly vycházet ze spolehlivých technických cílů, které vytvářejí plán pro návrh a realizaci programu. Laboratoř pro analýzu oleje v tom může být nápomocna, ale nakonec je na konečném uživateli, aby přizpůsobil program potřebám spolehlivosti dané organizace. Níže jsou uvedeny některé návrhy cílů:

 • zvyšte spolehlivost tím, že se vyvarujete poruch a prodloužíte životnost (strojního zařízení i jeho součástí);
 • označte a odstraňte opakující se problémy;
 • odstraňte většinu neplánované údržby;
 • maximalizujte životnost a výkonnost používaných maziv;
 • podporujte komplexní proaktivní a prediktivní formu údržby.

Jakmile jsou tyto cíle zavedeny, je čas zvolit klíčovou osobu zodpovědnou za celý program.

3. Vytvořte seznam zařízení. Pořiďte si seznam zařízení, u nichž budete odebírat vzorky. Stanovte si priority na základě klíčových hodnot zařízení a ponechejte si v průběhu trvání programu prostor pro úpravy. Tento seznam by měl obsahovat alespoň tyto údaje:

 • identifikaci zařízení (generický popis spolu s výrobním číslem);
 • typ součásti, značku a model;
 • požadovanou značku a třídu maziv, často určenou originálním výrobcem;
 • kapacitu zásobníku oleje;
 • typ a klasifikaci filtru;
 • frekvenci vzorkování. 

Zařízení, která mají klíčový vliv na provoz, by měla být identifikována jako první. Vhodná analýza mazacího oleje pro klíčová zařízení zahrnuje analýzu opotřebení kovů, obsah vlhkosti, viskozitu, číslo kyselosti, počet částic a analytickou ferrografii.

4. Vytvořte strategii vzorkování. Zatímco analytická laboratoř mazacího oleje vám může poskytnout užitečné rady, koncový uživatel má stejně poslední slovo, co se týče strategie odběru vzorků. Tato strategie bude zahrnovat místa odběru vzorků, metodu a postup.

Procedurální součástí strategie je situace, kdy se většina programů rozpadá a končí. Laboratoře pro analýzu oleje obdrží značnou část vzorků s informacemi, které jsou neúplné; je proto velmi obtížné získat pro koncové uživatele maximum z vydaných protokolů. V této fázi procesu je důležitá role klíčové osoby zodpovědné za celý program. Jejím úkolem je zajistit, aby do laboratoře dorazily vždy správně identifikované vzorky.

„Klíčem k dosažení maximální návratnosti investic do analýzy oleje je zajistit, aby laboratoř měla všechny požadované informace o zařízení, z něhož se vzorky odebírají,“ zdůraznil Spurlock. „Při odběru krve se také zjišťuje věk a zkoumá osobní anamnéza, aby byl zajištěn správný stav dotyčného pacienta během odběru. Stejně jako v případě nesprávné diagnostiky člověka vede i neposkytnutí potřebných informací o daném zařízení k chybné diagnóze.“

5. Stanovte metriky výkonu. Metriky vždy vedou k zodpovědnosti, takže vytvořte metriky svázané s původními cíli programu. Existuje například méně poruch? Pozorujete snížení opakujících se problémů? Koná se méně neplánované údržby? Jsou prodlouženy intervaly vypouštění oleje? Ujistěte se, že jste zodpovědní za anomálie a další faktory, které ovlivní přesnost metrik.

Pokud se vám vše výše popsané zdá poněkud ohromující, existují poskytovatelé spolehlivých služeb, kteří mají plnou kvalifikaci pro nastavení a správu takových programů. Více se o těchto záležitostech dočtete později. Důležité je, že nastavení programu analýzy oleje vyžaduje pečlivé zvážení i plánování, ale možná nejdůležitější je důsledné provádění všech stanovených kroků, jinak by nebylo možné úspěchu dosáhnout. 

Společnost KapStone Paper: Příběh úspěchu

Společnost Kapstone Paper se sídlem v Longview (stát Washington) vyrábí široké spektrum kraftových a recyklovaných výrobků, od lepenkových obalů přes kraftový papír, saturovaný kraft až po skládací kartonové desky. Je to příklad společnosti, která plně a efektivně využívá integrované technologie monitorování stavu zařízení. Společnost KapStone realizuje v rámci svých výrobních technologií mj. analýzu oleje a vibrací, mikroskopickou analýzu včetně ultrazvukového a tepelného zobrazování.

„V rámci společnosti KapStone Paper jsme do našeho programu prediktivní údržby integrovali několik různých technologií, které nám pomáhají prodlužovat dobu provozuschopnosti instalovaných zařízení a snižovat tak počet poruch,“ objasnil situaci Jeffrey H. DesArmo, technik zodpovědný za problematiku mazání ve společnosti KapStone. „Výhody prováděných analýz mazacího oleje jsou mnohé a schopnost integrovat jiné technologie prediktivní údržby v celém našem závodě nám přináší velký užitek a poskytuje důkladnější i přesnější diagnostiku problémů, které se zařízeními míváme. Intenzivně spolupracujeme s oddělením sledujícím vibrace a v případě identifikace jakýchkoli zvýšených vibrací jsme okamžitě informováni.“

Zprávy o mimořádných výsledcích analýzy mazacího oleje jsou sdíleny mezi dvěma odděleními, která následně přezkoumají data z historie, jež se týkají oleje a vibrací. Zařízení může být podle potřeby znovu vzorkováno a bude pečlivě sledováno, jakmile nastane jakákoli změna. Když skupina specializovaná na problematiku vibrací hlásí zvýšení hlučnosti motoru či vysoké frekvence na ložisku a vznese požadavek na doplnění maziva, odborník na problematiku mazání použije ultrazvukový měřák typu UE Systems, aby zajistil aplikaci správného množství maziva do ložiska. Tepelné zobrazování pomáhá identifikovat nadměrně se zahřívající místa a umožňuje tak lokalizovat potenciální problémy ve větších a složitějších systémech.

„Mikroskopická analýza je účinnou metodou identifikace opotřebení, protože umožňuje zjistit, jaké typy částic se v oleji generují, přesně spočítat počet částic a zkoumat jejich velikost a tvar, což umožňuje přesněji vyhodnotit stav strojního zařízení a oleje,“ poznamenal DesArmo. „Výsledky z laboratoře míváme do hodiny poté, co jsme jim doručili vzorek.“

Dobrým příkladem přínosů integrované analýzy v rámci společnosti KapStone byl vzorek oleje, který se vrátil s tím, že je vše v pořádku, avšak oddělení vibrací následně zaznamenalo zvýšený záběr ozubených kol na převodovce namontované na válci. Teplota převodovky narůstala a motor spotřebovával čím dál tím více proudu, aby byl schopen udržet soustrojí v provozu.

„Po provedení mikroskopické analýzy oleje jsem si všiml, že v oleji, který jde do převodovky, se nacházejí opotřebované částečky materiálu,“ popisoval situaci DesArmo. „Opotřebované částečky materiálu pocházely z čerpadla, které napájelo převodovku z většího zásobníku oleje a nefungovalo správně. Čerpadlo začínalo selhávat a díky tomuto zjištění jsme byli schopni přepnout na záložní čerpadlo a nahradit selhávající čerpadlo v příhodné chvíli. Náklady na případné selhání převodovky a prostoje by společnost vyšly na více než 300 000 USD.“

V situacích, kdy nelze za normálních provozních podmínek odebírat vzorek oleje, poskytuje termografie a analýza vibrací potřebná data bez nutnosti odstávky nebo přerušení provozu. Tyto techniky poskytují rovněž představu o tom, co se děje během skutečných provozních podmínek.

Podle Doyla v situacích, kdy nelze vzorkovat olej za normálních provozních podmínek, poskytuje analýza termografických snímků a vibrací potřebná data bez nutnosti přerušení provozu zařízení. Podává také přehled o tom, co se děje během skutečných provozních podmínek. Kromě analýzy termografických snímků a vibrací nabízí ultrazvuková analýza informace o konstrukčních nedostatcích dříve, než dojde k větším problémům, které by nutně nebyly odhaleny analýzou oleje. Složení plynů vznikajících při zpracování emisí a odpadních vod může rovněž poskytnout jedinečné informace o zdraví provozních zařízení.

Matt Spurlock z Allied Reliability spolupracuje se společností KapStone. Vysvětluje, že kromě pravidelného zasílání vzorků do externí laboratoře zakoupila společnost KapStone speciální sadu membránových filtrů určenou k vzorkování a pomocí mikroskopu si vzorky prohlíží přímo na provoze.

„To poskytuje společnosti KapStone dostatečně včasné varování před potenciálním závažným stavem,“ konstatoval Spurlock. „Během tohoto procesu připravuje mazací technik vzorky z mazaných součástí na přezkoumání. Při více než jedné příležitosti zjistili na membránovém filtru abnormální částice opotřebení, a tak byli schopni upozornit skupinu, která má na starost měření vibrací, aby provedla další posouzení. V každém z těchto případů potvrdila vibrační analýza přítomnost nějakého problému, i když údaje o vibracích dosud nedosáhly úrovně aktivace alarmu. Podnik měl proto k dispozici dostatek času na plánování a rozvržení potřebných nápravných opatření nebo celkové výměny součásti.“

DesArmo uvedl, že společnost KapStone se rozhodla integrovat prediktivní technologie z několika důvodů, ale v první řadě kvůli prodloužené době provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení, které tím získají.

„Dále to je celé o pochopení ostatních disciplín a jejich fungování. Zjistili jsme, že spojením všech technologií dohromady pracujeme mnohem efektivněji, než kdyby se každé oddělení samo o sobě snažilo zvýšit spolehlivost, aniž by vědělo, co dělají ti druzí.“  

Analýza výkonnosti

V rámci problematiky analýzy mazacího oleje se výkon daného zařízení řadí mezi základní faktor, který bývá často zanedbáván.

Máme na mysli porovnávání skutečných provozních statistik s původními parametry výrobce (obvykle umístěnými na typovém štítku stroje). Tyto statistiky jsou také k dispozici v příručce zařízení, on-line nebo prostřednictvím zástupce výrobce. V kombinaci s analýzou mazacího oleje dokážou dodatečné metody monitorování aktuálního stavu rozpoznat převážnou většinu problémů se zařízením, ještě než ovlivní samotný provoz. Pokud jedna metoda detekuje anomálii, odborníci doporučují použít druhou technologii k potvrzení stanovené domněnky. 

Kontrola aktuálního stavu zařízení poskytovaná zákazníkovi jako placená služba: 6 způsobů pro zajištění úspěchu

Monitorování zdravotního stavu klíčových strojních zařízení je důležitou součástí strategie provozní dokonalosti. Poskytovatelé služeb, které jsou zaměřené na spolehlivost zařízení, nabízejí možnosti zahrnující údržbu, poradenství i služby zaměřené na spolehlivé provozování zařízení, školení a personální zajištění. Rovněž implementují a integrují programy analýzy mazacího oleje.

Monitorování stavu zařízení poskytované zákazníkovi jako služba (CMaaS – Condition Monitoring as a Service) zahrnuje soubor komponentů, řešení a podpory, které napomáhají k prodloužení životnosti zařízení a zvýšení ziskovosti. CMaaS snižuje úsilí při shromažďování kontrolních dat a integruje je do jediného analyzovatelného formátu. Kontrolní data uložená v centrálním systému, integrace spolehlivostního inženýrství, údržba na základě aktuálního stavu a podávání zpráv vytvářejí prostředí, ve kterém mohou dodavatelé, zhotovitelé a interní pracovníci spolupracovat. Tím se zvyšuje konkurenceschopnost výrobních zařízení, roste kvalita výrobků a výrobní kapacita, prodlužuje se provozuschopnost a díky tomu dochází ke snižování nákladů. Níže je uvedeno šest úkonů, které můžete očekávat od poskytovatele služby CMaaS:

1. Revize strategie údržby. Tento proces zajišťuje, že zákazník provádí správnou údržbu na správném zařízení v optimálním čase a pomocí nejlepších zdrojů. Konečné cíle zahrnují:

 • sladění úsilí v oblasti údržby s potřebami podniku;
 • snižování počtu poruch a ztrát na zařízení;
 • zvyšování dostupnosti a spolehlivosti zařízení;
 • snižování celkových nákladů na údržbu udržitelným způsobem.

2. Naplánování činností v rámci běžné údržby. Poskytovatel služeb zaměřených na spolehlivost zařízení nakonfiguruje, podpoří a rozvrhne plánovanou běžnou údržbu zařízení. Výhody můžeme spatřovat ve zvýšené produktivitě zdrojů, ve větší spolehlivosti a v prodloužení doby provozuschopnosti, včetně větší pravděpodobnosti splnění výrobních a obchodních cílů. Účinné plánování a rozvržení činností má za následek efektivní plánovanou údržbu.

3. Plánování a rozvržení práce. Plánování a rozvržení každodenní údržby je zásadní součástí každé průmyslové výroby. Dobře strukturované a aktuální plánování snižuje náklady a má pozitivní dopad na bezpečnostní a environmentální programy, jelikož pomáhá předcházet neočekávaným událostem.

4. Spolehlivost, dostupnost a udržovatelnost. Tyto faktory poskytují integrovanou analýzu očekávaného výkonu systému založeného na návrhu, provozu a údržbě. Jedná se o klíčovou součást programů životního cyklu a správy majetku.

5. Kontrola rizik. Zahrnuje definování vhodné kontrolní techniky a frekvence na základě důsledků poškození a pravděpodobnosti selhání. Zkoumání rizik umožňuje nasazení optimálních inspekčních programů.

6. Analýza kořenové příčiny. Pomocí ní bývá určena hlavní příčina selhání a jsou stanovena opatření, která mají zabránit opakování problému. V samotném procesu jsou zkoumány tři příčiny selhání:

 1. fyzikální nebo technické;
 2. lidské chyby;
 3. organizační systémy – provozní postupy a rozhodovací procesy.

Takže u většiny zařízení je analýza mazacího oleje nákladově nejúčinnějším způsobem určení zdravotního stavu zařízení a kapaliny. Analýza oleje se stává exponenciálně účinnější, když je spojena s nějakou doplňkovou technologií, jako je např. termografie nebo analýza vibrací. Organizace, které dosud nemají zavedený program pro analýzu oleje, mohou buď nastavit několik jednoduchých kroků, nebo se rozhodnout využít služeb externího poskytovatele, který jim navrhne potřebný program a zároveň bude jeho správcem.

„Analýza oleje, termografie a analýza vibrací – každá z těchto metod představuje nástroj pro monitorování stavu zařízení, což při vzájemné kombinaci s ostatními může poskytnout plnější obraz o aktuálním zdravotním stavu daného zařízení,“ připomněl Doyle. „Výzvou při použití těchto různých nástrojů je možnost kombinovat informace takovým způsobem, že jedna data doplňují ostatní a jsou snadno srozumitelná jak pro koncového uživatele, tak i správce podnikových aktiv.“ 

Analýza oleje pomocí měření vibrací

Analýza vibrací představuje klíčový nástroj pro sledování stavu rotujících zařízení. Vyniká přesným určením hrozících poruch u vysokorychlostních ložisek. Jakmile se u komponent blíží konec jejich životnosti, začnou výrazněji a zřetelněji vibrovat. Průběžná analýza vibrací tyto příznaky signalizuje dostatečně včas, ke značnému poškození by tedy dojít nemělo. Obvyklé režimy selhání, které jsou detekovány prostřednictvím analýzy vibrací, zahrnují:

 • nevyváženost;
 • nesouosost;
 • kavitaci;
 • prasklé/zlomené ozubení;
 • uvolněné řetězy nebo celé konstrukce;
 • opotřebení převodovek;
 • vady valivých prvků ložisek;
 • rezonanci;
 • ohnuté hřídele;
 • ostatní problémy s ložiskem;
 • házivost řemenice;
 • problémy v oblasti elektro;
 • problémy s průtokem kapalin a vzduchu.

Analýza mazacího oleje a analýza vibrací se navzájem téměř doplňují: analýza oleje sleduje a kontroluje kvalitu a kontaminaci maziv; vibrační analýza monitoruje a kontroluje vyváženost, uvolněnost a souosost.

Co se týče vozových parků, v této oblasti patří analýza mazacího oleje mezi primární technologie, protože zde převládají dieselové motory. V průmyslových aplikacích, zejména při výrobě elektřiny a v petrochemie, je analýza vibrací technologií výběru. Obecně platí, že v rámci průmyslového zpracování kovů, buničiny, papíru atd. jsou používány obě metody společně. 

Analýza oleje pomocí termografie

Myšlenka stojící za technologií termografie vychází z názoru, že nárůst teploty naznačuje selhávání komponent. Termografie detekuje teplotní zákonitosti a měří teplotu elektrických a mechanických součástí. Oblasti, které identifikuje, mohou zaznamenávat zvýšení elektrického odporu či nadměrné tření. Je také ideální pro identifikaci tepelných ztrát. Termografie může navíc odhalit problémy s vlhkostí, tloušťkou, propojením, kapacitním odporem a třením.

Termografie je schopna odhalit anomálie vyskytující se v motorech, spojkách, ložiscích, pásech a řemenicích, parních lapačích, výměnících tepla a elektrických systémech/součástech.

Termografie detekuje problémy, které analýzou mazacího oleje nejsme schopni zachytit, což je stav válců, výška nahromaděného sedimentu ve skladovacích nádržích a stav vysokorychlostních ložisek a spojek. 

Analýza oleje pomocí čidel

Zavádění čidel pro monitorování aktuálního stavu do strojního zařízení se stává běžnou záležitostí. „Růst průmyslového internetu věcí (IIoT), který se týká on-line sledování reálných dat, by měl být v nadcházejících letech obrovský,“ předpovídá Matt Spurlock ze společnosti Allied Reliability. „Čidla jsou využívána více než deset let, ale až do nedávné doby bylo jejich pořízení finančně náročné. Představte si sadu čidel, která sledují údaje o vibracích, stavu oleje, znečištění a opotřebení; tato čidla neustále posílají data do cloudu, kde algoritmy pro strojové učení umožňují spouštět alarmy ve chvíli, kdy je detekována jakákoli změna stavu; po odhalení anomálie ihned následují doporučení, jaká nápravná opatření je nutno provést. Ten den již nastal, je tady.“

„Z technologie analýzy oleje se během let stal velký byznys. Existuje silná konkurence uvnitř laboratorního světa a každý chce získat od koncových uživatelů maximum zakázek,“ dodal Spurlock. „Kromě toho se zdá, že analýza oleje je jedním z nejméně pochopených nástrojů pro monitorování stavu zařízení. Myšlenka in-line monitorování by měla pomoci zmírnit oba tyto problémy a ukázat skutečné přínosy komplexního monitorování stavu a multitechnologické integrace.“

Analýza oleje pomocí ultrazvuku

Ultrazvuk je definován vysokofrekvenčními zvukovými vlnami nad 20 kHz a až do 300 kHz a je jednou z flexibilnějších technologií monitorování stavu. Obvykle se používá pro detekci úniku (stlačeného plynu) a pro mechanické a elektrické kontroly. U poslední jmenované kontroly lze ultrazvuk použít jako bezpečnostní nástroj k identifikaci oblouku, bludného proudu a korony.

Ultrazvuk se spoléhá na digitální měřiče, které měří vysokofrekvenční signály a zobrazují výsledky v decibelech na mikrovolt. Výstupní trendy poukazují na potenciální závady způsobené kontaktem, jako je drhnutí a tření. Použití ultrazvuku doplňuje metodu analýzy vibrací, což ještě vylepšuje analýzu mazacího oleje.

Autor: Jeanna Van Rensselarová, Society of Tribologists and Lubrication Engineers

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz