Mění nástup digitalizace tvář údržby?

Mění nástup digitalizace tvář údržby?

Digitalizace prorůstá průmyslovou firemní strukturou až do morku posledního stroje. Síla v podpoře výroby prostřednictvím informačních technologií zdá se být nezastavitelná a je tak pravděpodobné, že bude měnit i běžnou agendu pracovníků údržby. Nebo taky ne…

Naposledy jsme si v rámci průzkumu trhu položili otázku na téma aktuálního stavu softwarové podpory v údržbě na konci roku 2009. Pravda, to nebyl pro průmysl zrovna dobrý rok. Vzhledem k mediálním tlakům kolem iniciativy Průmysl 4.0 nebo kvůli všudypřítomnému přesvědčování o nutnosti digitalizace v krutém konkurenčním světě či jen tak ze zvědavosti jsme si tuto otázku položili nedávno znovu. Z výsledků průzkumu lze vyčíst některé symptomy měnící se role tohoto věčně nevděčného povolání, o „bílých límečcích“ v údržbě asi ještě nějaký čas neuslyšíme.

Franta z jedniček a nul

Zcela netradičně a z úcty ke všem našim čtenářům si dovolím začít od konce. Nejen při našem šetření, ale také během všech konferencí o problematice údržby se při debatách o nasazování informačních systémů vždy zastavíme u otázky, zda informační systémy opravdu dokážou nahradit zkušenosti dnešních údržbářů. Na jednu stranu je pravda, že zkušenosti dlouholetého údržbáře, říkejme mu třeba František, jsou v očích operátorů na hranici zjevného obdivu. Správný údržbář, a že jiné neznáme, samozřejmě zná svou továrnu i všechny její mašiny lépe než vlastní ženu… a také mnohem lépe pozná, když jí něco je.

Tento stav je zřejmě pro všechny strany výhodný, jenže pouze do chvíle, než se František rozhodne, že by bylo dobré začít uvažovat o důchodu. A podívejme se, co nastane… jelikož dnešní student má zřejmě práci v údržbě zařazenu hodně hluboko pod ostatními možnostmi, ve fabrice už není žádný další František, který by znal výrobu jako své boty prošlapané při práci.

Když pomineme spoustu faktorů, kvůli nimž bychom se dostali na velice tenký led, který nebudeme vzhledem k málo tuhé zimě pokoušet, nedostatek zkušených údržbářů musí mít přirozeně za následek to, že tyto zkušenosti musí nahradit něco jiného. V našem případě to bude informační systém. A jsme u kamene úrazu, který u informačních systémů v údržbě dopadá již ve fázi implementace. O nákupu tohoto řešení většinou rozhodne vedení společnosti, které má možná někde v blahé paměti uloženu vzpomínku, že kdesi ve výrobě má pracovníky údržby.

Nicméně když o nich začne přemýšlet, většinou to je špatné znamení, protože to bude znamenat škrty v rozpočtu. A základním předpokladem toho, aby digitalizace v údržbě měla úspěch, je, že se stejně jako předtím František naučí znát svou továrnu. Výhodou tady je, že se vším respektem k našemu odborníkovi může být učení systému mnohem rychlejší a efektivnější.

Papír, tužka a MS Excel na ústupu

Vraťme se však k počáteční ambici zjistit, jaký je skutečný stav užívání systémů pro počítačovou podporu údržby na trhu. Zatímco data stará pět let vykazovala, že téměř polovina respondentů neměla oblast údržby podporovánu žádným uceleným softwarovým řešením, data letošního průzkumu dokazují slušný kaskádový skok. I přes možnou statistickou odchylku plynoucí z rozdílného vzorku poukazuje aktuální průzkum pouze na deset procent provozů bez řešení na bázi specializovaného CMMS nebo alespoň jako modulárního systému ERP. Stejně jako v minulosti se však ukázalo, že snadnější přístup k digitalizaci v údržbě zaznamenávají firmy, které mají startovací pozici určenu už v SAPu.

„Obvykle je dostupný software připraven plnit náročné požadavky vedení společnosti,“ hodnotí současné softwarové vybavení Markéta Nesvačilová, konzultantka společnosti POSYS, partnera informačního systému HELIOS. Software dle jejích slov dnes musí pokrývat oblasti od vzniku požadavku na údržbu jakékoli povahy přes rychlou distribuci správné osobě až po následnou administraci požadavku v oblasti financí, evidence práce a taktéž pravidelné činnosti.

S tímto prohlášením se ztotožňují i jiní dodavatelé, i když mezery stále vidí. „Softwarová vybavenost je již celkem dobrá, ale stále ne dostačující. Spousta firem nemá CMMS zakoupen nebo používají jen papír, MS Excel nebo svůj CMMS nepoužívají; vždy záleží na lidech a motivaci,“ uvádí Tomáš Radosta ze společnosti IVAR, která do firem dodává řešení PROFYLAX.

I z tohoto prohlášení je zajímavé sledovat, že jen nákup nestačí. Skutečně efektivní se stává až správným užíváním v praxi. Důležitá je také prvotní motivace a faktory zohledňované při nákupu.


Na velikosti nezáleží

Jedním z klíčových faktorů při výběru informačního systému pro údržbu by se mohla stát nabídková cena. Nicméně zde to nemusí být vždy pravda. Daleko podstatnější je dle výsledků šetření, zda software dokáže naplnit specifické potřeby provozu, jaké úspory ve výrobě přinese a stále častěji také možnost napojení na další, většinou již existující informační strukturu zákazníka.

„Dobrá cena je dobrý argument, ale vždy vyhraje funkcionalita. Pokud máte oboje, máte vyhráno,“ potvrzuje cenový argument Radosta, který ale také souhlasí, že firmy hledají hodně muziky za málo peněz. Tím také vzniká na trhu menší neduh, kterým jsou diverze řešení a hlavně výskyt některých nekvalit, jež mohou způsobovat budoucí negativní zkušenost při implementaci softwaru do údržby.

„Vedoucí pracovník údržby často pátrá po vhodném softwarovém produktu, který by jeho práci usnadnil, optimalizoval procesy údržby a podporoval rutinní činnosti,“ doplňuje Josef Dušek ze společnosti COMPAS automatizace a přidává výčet běžných činností, pro které si jej vybírá, „například aby plánoval a pořizoval příslušné záznamy, aby aplikace CMMS pomáhala jak vedoucímu údržby, tak údržbářům a servisním technikům při údržbě jednoduchým využitím přímo v místě údržby a aby v co největší míře ulehčila vedení od často nenáviděného, zatěžujícího, ale přesto v nezbytné míře potřebného, papírování a výkaznictví.‘“

Všechny funkce těchto systémů pak také vedou k přínosům, jež doceňuje nejen sektor údržby, ale zejména vedoucí pracovníci, kteří hledají užitek zejména v konečné rozvaze. Mezi nejčastěji vyhledávané přínosy tak lze bezesporu zařadit snižování nákladů spojených s opravami a selháním zařízení; popravdě vesměs převažují ekonomické výhody, které dobře fungující informační systém slibuje.

Právě díky tomu pak není až tolik podstatné, jak velká je společnost, jež zvažuje implementaci řešení. „Nemyslím si, že by se tento faktor dal vyhodnotit podle počtu zaměstnanců. Důležitějším hlediskem při pořizování softwaru údržby je majetek, o který se společnost stará, jaké má v souvislosti s tímto majetkem náklady, k čemu jej využívá,“ vysvětluje rozmanitost aplikací také u menších firem Nesvačilová.


Místo hasáku tablet, místo oleje „fleška“

Brána k digitalizaci v oblasti údržby zdá se být již otevřena. Nicméně je zcela jisté, že údržbáři, kteří mají ke strojům většinou nejblíže, zatím nějak ne a ne spatřit bájnou průmyslovou revoluci. Na druhou stranu je patrné, že roste tlak vedení, které údržbáře nutí vyhodnocovat a měřit takřka všechny veličiny ve výrobě, což staví údržbu do trochu lepšího světla, protože to už dlouhý čas patří k její primární funkci. V době prediktivně řešené údržby přece byla data klíčová vždy. A právě tady lze sledovat jistou souvztažnost s pojmy typu Big Data, Asset Management nebo například (průmyslový) internet věcí (IoT).

„IoT zásadně ovlivňuje údržbu a hlavně informační systémy v údržbě. Ať už se jedná o napojení na nejrůznější čidla a senzory, jejich vyhodnocování v reálném čase, výraznější automatizaci a predikci budoucích stavů – to všechno přináší nový vhled, jehož následkem je vybudování či inovace celé koncepce údržby,“ věří Karel Hřib, který ve společnosti IBM dohlíží na projekty s implementací řešení Maximo určeného pro údržbu.

Celý koncept vlastně směřuje ke snaze firem porozumět průběhu vzniku poruch, resp. dokázat rozpoznat vzorce chování, které nastávají v různých situacích, za různých okolností a navíc v reálném čase; tyto vzorce pak dokážou definovat a tím zajistit příslušné opatření. Toto je prostě jasná definice moderně řízené údržby.

„Kromě rychlosti, šíře a kvality získávaných informací přináší internet věcí do průmyslu i nové možnosti zobrazení těchto informací, od aktuálních zobrazení na PDA, chytrých telefonech a tabletech až po budoucí zobrazení na nositelné elektronice typu brýlí nebo hodinek,“ vypočítává další vliv digitalizace na údržbu Lubomír Sláma z firmy Act-in CZ.

A právě tyto trendy, které dnes těžko budeme hledat v tuzemských provozech, mohou být klíčem také k nedostatku Františků, který již nějaký čas sledujeme. Řekněte studentovi techniky, že bude dělat údržbu v době, kdy všechny zásahy bude pohodlně sledovat ze svého mobilního zařízení a veškeré trendy bude vyhodnocovat z hezkých barevných grafů na obrazovce. Pak možná svou kariérní misi zváží.

Závěrečná filozofická otázka však zůstává: Jak spolehlivý provoz zajistí údržba, která se nespoléhá na vlastní zkušenosti a intuici a vystačí si s řešením problému diagnostikovaných informačním systémem? Vzhledem k tomu, že všechny indicie směřují k tomu, že tato změna již svévolně nastává, zřejmě se odpovědi dočkáme ve výhledu několik dalších let.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.