Péče o zdravotní stav zaměstnanců po pandemii pomocí nástrojů umožňujících prediktivní analýzu

Péče o zdravotní stav zaměstnanců po pandemii pomocí nástrojů umožňujících prediktivní analýzu

Už vás také unavuje neustále řešit téma covid-19?

Co kdybychom přehodnotili současný způsob debaty o covidu a zaměřili se na to, o co ve skutečnosti jde. Měli bychom usilovat o vytvoření chytřejšího a bezpečnějšího vstupu do pracovního procesu a umožnit podnikům, aby se zaměřily na péči o zdravotní stav svých zaměstnanců a na kontinuální zvyšování efektivity vlastních podnikatelských aktivit.

Ať už mluvíme o exotických variantách covidu, nebo o běžném nachlazení, podstatné je, že vedení podniku i všichni jeho členové si přejí zdravé zaměstnance, kteří jsou v pohodě a cítí se po všech stránkách dobře.

Zatímco pandemie rozproudila bouřlivé, neutuchající diskuse na různá témata, výrobci již předtím čelili značným výzvám v souvislosti s rozvojem pracovní síly. Především jim chybí potřebná data. Aplikace analytických metod na tato data může přispět ke zpomalení rostoucích nákladů na zdravotní péči a ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců.

Rovnováha mezi udržováním přijatelného zdravotního stavu, výskytem infekcí a podnikovými výnosy

Zaměstnanci si přejí co nejčistší, nejbezpečnější a nejzdravější pracovní prostředí. Vedení podniku vyžaduje zásady a protokoly, které vedou k dobrým výsledkům a potažmo k produktivitě.

Stanice na mytí rukou a dezinfekční prostředky na ruce jsou dobré, ale už jste si položili otázku, zda mají pozitivní dopad na bezpečnost závodu a zároveň zvyšují produktivitu provozu a kontinuitu výroby? Jakým způsobem zaměstnavatelé ovlivňují kromě provozuschopnosti strojů také „provozuschopnost“ zaměstnanců?

Zvažte následující možnosti:

  • použití analytických nástrojů sloužících k zajištění vstupu (pouze) zdravých zaměstnanců do prostor podniku;
  • data zajišťující 360stupňový pohled na zdravotní stav podniku/zaměstnanců;
  • snížení nákladů na zdravotní pojištění a hygienu;
  • možnost škálování do všech provozoven pro zajištění celopodnikového systému péče o zdraví.

Díky internetu věcí (IoT), jenž umožňuje sběr dat, a rostoucí dostupnosti analytických platforem mají organizace řadu možností, jak se zaměstnanci spolupracovat na zlepšování zdravotního stavu a zvyšování míry produktivity.

Nástroje umělé inteligence (AI) zjišťující zdravotní stav zaměstnanců

Jak se změní den ve výrobním závodě po zavedení prediktivní analýzy zaměřené na zdravotní stav zaměstnanců?

Příchozí zaměstnance přivítá interaktivní kiosek a požádá je, aby vyplnili dotazník týkající se momentálních zdravotních problémů a aby provedli rychlou kontrolu základních životních funkcí. Po absolvování obou kontrol zaměstnanci vstoupí do podniku. Pokud odpovědi zaměstnance nebudou odpovídat předem stanoveným parametrům (teplota atd.) nebo jiným zdravotním charakteristikám, může mu být vstup odepřen. Zaměstnanec je odkázán k návštěvě podnikového lékaře. Vedení závodu si může být jisto, že zaměstnanci, kteří každý den vstupují do závodu, jsou zdraví.

Data shromážděná o zaměstnancích jsou odesílána do soukromého zabezpečeného cloudu k analýze a sledování v souladu s předpisy HIPPA a GDPR. Následně podnik definuje, které metriky je důležité sledovat a získávat o nich přehled. Správci podniku mají možnost pozorovat rizikové zóny a jsou informováni o počtu bezpečných a odepřených vstupů.

Další možnost implementace zahrnuje použití inteligentních kamer v celém podniku, které uplatňují techniky umělé inteligence založené na zpracování snímků a zasílají upozornění na porušení předpisů, pokud zaměstnanci nenosí respirátory nebo pokud se v potenciálních ohniscích nákazy, jako jsou jídelny nebo umývárny, shromažďuje příliš velké množství lidí.

Mobilní technologie umožňuje manažerům lidských zdrojů shromažďovat a využívat data v modelech zdravotní péče novými a inovativními způsoby. Jednotlivci mohou vidět, jaká je jejich aktivita ve srovnání s ostatními s podobným profilem. Automatický, průběžný a přesný záznam aktivity dohromady s biometrickými údaji motivuje účastníky k dosažení stanovených zdravotních cílů.

Aplikace biometrických dat a nástrojů prediktivní analýzy v rámci řízení zdravotního stavu zaměstnanců se může projevit zlepšením zdravotního stavu v mnoha oblastech, včetně zvýšení morálky a produktivity, a také včasnými a proaktivními zásahy v případě výskytu zdravotních problémů.

Prediktivní analytické nástroje spolu s využitím technologie umělé inteligence za účelem zajištění dobré kondice zaměstnanců poskytují kompletní ucelený přehled o všech pracovištích a možnost proniknout do jednotlivých provozoven. To je důležité, protože každý podnik může mít jedinečné metriky potřebné k určení celkové bezpečnosti. Pokud je například v jednom podniku vyšší průměrný věk zaměstnanců s větším počtem chronických onemocnění, měl by být tento podnik při onemocnění zaměstnance opatrnější, aby se nemoc nerozšířila na další rizikové spolupracovníky. Zásadní je používat analytické nástroje ke sledování celkové míry rizika na zaměstnance nebo na pracoviště.

Dosahování výsledků

Největším poznatkem pro výrobní průmysl je v roce 2020 pravděpodobně to, že podniky, které se spoléhají na to, že jejich zaměstnanci se budou cítit na pracovišti bezpečně, musejí vyhledávat inovativní způsoby řízení provozu.

Mnoho podniků již využívá technologie pro automatizaci výroby zboží, včetně technologií umělé inteligence, pro zlepšení stavu svých aktiv a celkovou efektivitu provozu (OEE). Další krok v oblasti zvyšování efektivity provozu spočívá ve využívání nástrojů umělé inteligence vyhodnocujících zdravotní stav a pohodu přítomných zaměstnanců.

Nejsou snad zaměstnanci vaším nejcennějším majetkem? Investice do zlepšení celkového zdravotního stavu kolektivu ve výrobním podniku nepochybně přímo ovlivní schopnost udržet jeho další fungování a pomůže i navýšit tržby.

Proaktivní péče o zdraví zaměstnanců přináší výrobním organizacím výhody v rámci výše zdravotního pojištění a přispívá k dosažení nemalých úspor. Prediktivní analytické nástroje a mobilní zařízení v kombinaci s chytřejším a bezpečnějším zajištěním vstupu do výrobních podniků jsou připraveny změnit způsob řízení péče o zdraví a bezpečnost v podnicích.

Klíčové poznatky

Měli bychom usilovat o vytvoření chytřejšího a bezpečnějšího vstupu do pracovního procesu a umožnit podnikům, aby se zaměřily na péči o zdravotní stav svých zaměstnanců a na kontinuální zvyšování efektivity vlastních podnikatelských aktivit.

Kromě provozuschopnosti strojů cílí výrobci také na „provozuschopnost“ svých zaměstnanců a zvažují zavádění analytických nástrojů podporujících péči o zdraví zaměstnanců, vyšší produktivitu, snížení počtu dnů pracovní neschopnosti a nákladů.

Mnoho podniků již využívá technologie pro automatizaci výroby zboží, včetně technologií umělé inteligence, pro zlepšení stavu svých aktiv a celkovou efektivitu provozu (OEE). Další krok v oblasti zvyšování efektivity provozu spočívá ve využívání nástrojů umělé inteligence vyhodnocujících zdravotní stav a pohodu přítomných zaměstnanců.

Autorem článku je Dr. Mo Abuali, generální ředitel a jednatel společnosti IoTco, která se zabývá problematikou internetu věcí. Je strategický a transformační lídr v oblasti technologií a řízení podniku s dvacetiletou historií úspěchů při řízení a udržování změn ve výrobě. Mo poskytuje služby klientům z automobilového, leteckého a obranného průmyslu i z dalších odvětví a patří mezi vyhledávané odborníky na oblast digitální transformace, průmyslového IIoT a prediktivní analytiky a zajišťuje také chod akademie IoT, kde jsou školeni odborníci na oblast Průmyslu 4.0. Mo je držitel doktorského titulu v oboru průmyslového inženýrství; spolupracoval se společnostmi IBM, P&G, Omron a Toyota.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz