Plánování rozšíření podniku

Existuje několik tipů, jak udržet projekt v režimu design-build (navrhni a postav) ve shodě s harmonogramem a rozpočtem. 

Vzhledem k tomu, že výrobci chtějí rozšiřovat své podniky tak, aby vyhovovaly instalaci nových výrobních linek, záležitost vnitropodnikových stavebních projektů se stává problémem. Plnění stanoveného plánu je nejvyšší prioritou téměř v každém projektu. Čas je drahocenný a v závislosti na datu dokončení projektu bývají často zprovozňovány nové linky a zahajuje se výroba nových produktů.

Mnozí projektoví manažeři a týmy udělají cokoli, aby byli schopni dodržet termíny, které jsou v dnešním rychle se rozvíjejícím a konkurenčním výrobním prostředí stále kratší a napjatější. Časové zpoždění realizace projektu s sebou přináší rovněž obrovské náklady, proto je velmi důležité, aby se mu všichni zúčastnění vyhnuli.

Ujistěte se, že harmonogram dokončení díla je vždy jednou z hlavních priorit projektu. Někdy je zapotřebí provést náročná rozhodnutí a stanovit si jasné priority, zejména v pozdější fázi projektu, protože termín se stává stále naléhavějším. Dokonce i ty nejlepší plány se někdy mohou setkat s výzvami, jak se projekt postupně vyvíjí a vyvstávají nepředvídané problémy.

 
 


Řízení změn

Dodržet časový harmonogram projektu, efektivně přidělovat zdroje a zároveň nepřekročit rozpočet představuje docela náročnou a delikátní záležitost. Typický přístup u projektů s časově napjatým harmonogramem zahrnuje zjištění konečného termínu předání díla, provedení odhadu časové náročnosti realizace a postupnou tvorbu harmonogramu pro řízení celého projektu a splnění požadovaných termínů.

Rozpočet projektu představuje rovněž důležitý faktor. Je-li rozpočet nízký a důraz na kvalitu je silný, veškeré přebytky v rozpočtu budou spotřebovány lidmi, kteří jsou zodpovědní za udržení kvality na vysoké úrovni. Pokud je projekt finančně a časově podceněn, nedostatečný dohled nad pracovní silou bude mít za následek nízkou kvalitu realizovaného díla.

V jednom příkladu rekonstrukce prostoru v podniku došlo k tomu, že ve výkresech dodaných třetí stranou, poté co byl návrh již hotový, byly po prozkoumání ve 3D modelu odhaleny tisíce kolizí. Výkresy byly správné, ale byly generovány velmi rychle. Tým najal skenovací firmu, aby provedla 3D skenování prostoru, ale výsledné snímky nebyly dostatečně zanalyzovány kvůli krátkému termínu.

Snímky ze 3D skenování byly nakonec rovněž zahrnuty do modelu, stavební podklady již byly vydány pro tvorbu cenových nabídek. Stávající infrastruktura, např. potrubí procházející rozvody stlačeného vzduchu, musela být přehodnocena. Projektový tým napravil všechny neshody a kolize a začal vznikat enormní tlak na splnění termínu.

Technici se pokusili co nejvíce zkorigovat model a následně předložili projektovému týmu několik možností, které představovaly konkurenční priority. Mohli přesunout věci, jež se změnily kolem stávající infrastruktury, pokusit se pracovat na existujících věcech kolem nové stavby nebo posunout co možná nejvíce to, co již bylo ujednáno na základě smlouvy, a vypořádat se s výsledky. Mohli se také vrátit zpět a kompletně přepracovat, co měl tým k dispozici po naskenování, ale to by znamenalo další a další růst nákladů na daný projekt. Řešením bylo pracovat na stávající infrastruktuře a co nejdokonaleji řešit kolizní stavy v rámci pokračování realizace projektu.

Některé z těchto záležitostí byly zanedbatelné nebo stejná záležitost byla označena několika vlastníky prostoru a ty byly poté řešeny poměrně snadno. Tento způsob řešení vzniklého problému fungoval dobře a tým se zabýval otázkami, jež se týkaly hlavních zařízení, vstupující infrastruktury, shromažďování informací o typových štítcích zařízení, záznamových listů a navrhování procesu propojení.

Projektový tým musel provést několik náročných rozhodnutí, aby dodržel harmonogram realizace díla. Pokud je časový plán tím nejdůležitějším aspektem, je někdy zapotřebí mít kreativní myšlení k tomu, aby byl projekt dokončen včas a uspokojil požadavky všech klíčových zúčastněných stran. Bylo použito řešení, které odstranilo všechny problémy a umožnilo projektovému týmu cítit se v klidu při současném plnění harmonogramu prací. 


Přehodnocení procesu

Metoda design-build (navrhni a postav), která slučuje funkci projektanta a zhotovitele, někdy vypadá jako snadná odpověď na zjednodušení celkového procesu a zabránění zpoždění. Kvůli časovým harmonogramům, které jsou s každým projektem náročnější, mají vedoucí projektů tendenci prosazovat metodu design-build, avšak toto není vždy nejlepší řešení.

Metoda design-build je schopna šetřit peníze a čas, ale nemusí vždy podporovat kvalitu projektového procesu nebo konečného produktu či návrhu. Rychlé tempo projektů v režimu design-build neumožňuje udělení povolení záležitostem, které typicky zvyšují kvalitu, avšak zabírají více času.

Vedoucí projektových týmů využívají metodu design-build se záměrem snížit náklady a splnit náročný časový harmonogram, avšak zahrnout příliš velké množství lidí do procesu revize celý projekt zpomaluje; ti pak diktují staviteli, jak má celý návrh vypadat, avšak ten je schopen odvést vysoce kvalitní práci nezávisle na nich. V mnoha případech lze uspořádáním intenzivní skupinové diskuse a plánováním se všemi dodavateli již na počátku návrhu projektu dosáhnout stejné úrovně odpovědnosti a přijetí změn, aniž by došlo ke zpoždění v souvislosti s metodou design-build.

Dalším rozhodujícím faktorem v každém projektu, zejména ve výrobě, je otázka nákladů. Náklady totiž ovlivňují vše a rozpočty na rekonstrukce budov se často drží hodně při zemi, přičemž většina dostupného kapitálu je investována do zařízení na výrobních linkách. Vedle předem vynaložených nákladů na novou výstavbu nebo renovaci dochází ke ztrátě zisku během přerušení výroby, kdy se výroba v podniku musí zastavit v důsledku stavebních úprav a rekonstrukcí.

Snaha o splnění požadavků časově napjatého harmonogramu a o dodržení rozpočtu znamená, že musejí být předem stanoveny priority, což může někdy zapříčinit volbu mezi soupeřícími požadavky. Zvolte vždy tu nejefektivnější cestu, kterou mohou být již dříve zmíněné společné koncepce a řešení, jako je metoda design-build, a umožněte všem zúčastněným stranám zapojit se v oblasti vlastní specializace, ovšem za podmínek, že budou vždy vyhledávat příležitosti ke snížení nákladů. 


Plán dosažení úspěchu

Častokrát se musíme poprat s mnoha výzvami v rámci splnění neúprosně se blížícího konečného termínu zhotovení projektu, avšak kvalitní plánování, které zohledňuje nákladovost a kvalitu, může zajistit celkový úspěch projektu. Tvořivě přemýšlejte o jedinečných aspektech vaší společnosti a projektu a vyhněte se obvyklému způsobu realizace projektu, pokud není ve skutečnosti tou nejlepší volbou pro váš konkrétní projekt.

Získejte klíčové zainteresované strany pro danou věc a ujistěte se, že v průběhu celého projektu je efektivně využíván čas, aby se zabránilo nákladným přepracováním a přerušováním výroby. Použití těchto strategií vám pomůže dodržet konečné termíny a udržet se v rámci definovaných parametrů projektu.

Naplňování požadavků projektového týmu má mnoho společného s efektivním plánováním, jelikož tak lze zabránit nákladným přerušením výroby a termínovým zpožděním, která mohou způsobit další problémy. Vzhledem k tomu, že časové lhůty pro projekty se stále zkracují, je důležité rozvíjet a znovu používat klíčové strategie, jež splňují požadavky projektů a zvyšují kvalitu projektu bez narušení časových harmonogramů nebo zvyšování nákladů. 

Corey Zachel, vedoucí oddělení a vedoucí pracovník společnosti SSOE Group, globální dodavatelské firmy pro architekturu, inženýrství a stavební management.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz