Přeměňte získané informace na strategické aktivum

Přeměňte získané informace na strategické aktivum

Efektivní analýza dat řídí návratnost investic a zdokonaluje provozní činnosti.

Naléhavé nutkání řídit digitální transformaci přimělo ropný a plynárenský průmysl k tomu, aby se lépe přizpůsobil výhodám, které poskytují data a nástroje pro jejich analýzu. Řada nových trendů řízení dat slibuje, že zjednoduší cestu průmyslu, aby se vyvíjel jako datově řízený (data-driven) prostor. Chcete-li se pohybovat správným směrem, je zapotřebí, abyste se více zaměřili na integraci dat, jejich uniformitu a zabezpečení.

V nedávném průzkumu digitálních trendů v průmyslovém odvětví těžby ropy a zemního plynu téměř dvě třetiny odborníků z průmyslu zdůraznily analytické nástroje zaměřené na data jako něco, co velmi výrazným způsobem pozmění následný vývoj v celém průmyslu. Díky systematickému plánování a strategickým investicím mohou společnosti skutečně přeměnit informace na strategické aktivum a stimulovat návratnost investic (ROI).

Překážky na cestě

Ve snaze zjednodušit systémy pro správu informací jsou v ropném a plynárenském průmyslu již delší dobu přijímána řešení, která usnadňují sbližování distribuovaných vícevrstvých systémů do jednotné síťové architektury. Tato propojená infrastruktura inteligentních zařízení vytvořila příležitosti pro společnosti, aby shromažďovaly data z kritických procesů, analyzovaly je a pak sdílely s pracovníky, kteří mají právo rozhodovat na nejvyšší úrovni.

Tato infrastruktura se skládá z několika nezávislých systémů, jež spolupracují se samostatnými aplikacemi určenými pro každý jednotlivý proces, včetně řízení kvality a rizika, správy informací, vedení účetnictví, uzavírání smluv, zadávání zakázek, plánování podnikových zdrojů, navrhování zařízení a spolupráce s dodavateli.

Výsledné prostředí s větším množstvím aplikací, které zahrnuje konkrétní řešení pro každý proces, je nákladné a obtížně se udržuje. Navíc patentované, procesově specifické aplikace od více dodavatelů pracující v jednotném prostředí brání uniformitě dat a z tohoto důvodu je integrace a analýza informací napříč podnikem vnímána jako velmi nudný a otravný úkol.

Jak se snadněji vyznat v záplavě dat

Vzhledem k tomu, že v různých procesech se nachází obrovské množství dat, je nutné, aby každé odvětví hledalo taková řešení, která by usnadnila bezproblémovou integraci a sdílení informací pro všechny zúčastněné strany. Jedná se například o ucelenější architekturu správy dat, která obsahuje řešení sjednoceného datového agregátoru, což může pomoci společnostem snáze se vyznat v záplavě dat, zjednodušit integraci aplikací třetích stran a umožnit společnosti úplný přístup k datům vloženým do jakýchkoli následných aplikací nebo analytických nástrojů.

Data generovaná ropným a plynárenským průmyslem obvykle zahrnují historické pracovní záznamy a informace z provozu, jako je historie řízení výroby, konstrukční dokumentace zařízení a pracovní postupy údržby. Začlenění inteligentního řešení agregátoru dat založeného na správě životního cyklu podniku za účelem shromažďování, ukládání a analýzy takovýchto masivních datových souborů generovaných z mnoha zdrojů může společnostem pomoci přijímat informovaná rozhodnutí a získávat podíly na zisku.

Díky využití výše popsaného řešení mohou provozovatelé zařízení vytvořit úložiště klíčových informací o životním cyklu podniku, které se týkají provádění projektů, spolupráce na různých projektech, konfigurace sítě, správy požadavků a řízení změn. Tato data mohou být k dispozici napříč celým podnikem, aby pomohla zúčastněným stranám plánovat, provozovat a provádět změny podnikových činností snadněji a s minimálními finančními dopady.

Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto modelu správy dat je to, že umožňuje opětovné využití konstrukčních a procesních dat z jednoho úspěšného projektu ve druhém. Ve skutečnosti může pomoci provozovatelům zařízení vymýtit složitost při navrhování nových i dodatečných projektů díky:

  • neustálému ověřování, obohacování a sladění dat napříč různými zdroji v reálném čase v průběhu celého životního cyklu aktiv;
  • podpoře úplného datového toku a zjednodušení auditování dat pro všechny zúčastněné strany, včetně dodavatelů, partnerů v oblasti projektování zařízení a poskytovatelů řešení pro správu zařízení;
  • ulehčení integrace vysoce výkonné aplikace digitálního dvojčete s platformou pro správu dat a vytvoření digitální repliky celého podniku a jeho odpovídajících datových aktiv.

Zřetelným aspektem technologie digitálních dvojčat je její všudypřítomnost v celém životním cyklu podniku. Bez ohledu na to, jak složitým se podnik ve své datové architektuře stává, digitální dvojče automaticky sladí a aktualizuje informace o požadavcích na návrh, výrobu a servis zařízení. To odkrývá nebývalé možnosti, které ohlašují novou budoucnost průmyslu.

Anand Chordia je hlavní konstruktér ve společnosti L&T Technology Services Ltd.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz