Šest základních kroků k sestavení programu preventivní údržby

Šest základních kroků k sestavení programu preventivní údržby

Problematika preventivní údržby (PM) se může zdát něčím, o čem není zapotřebí nijak zvlášť dumat a přemýšlet, ale pokud sestavujete prognózy, aniž byste měli pádné podklady, a dané činnosti spíše odbýváte, pak vaše výsledky nebudou odpovídat vynaloženému úsilí. Postupujte podle následujících šesti kroků a vytvoříte pro vaše zařízení účinné, efektivní a udržitelné programy preventivní údržby. 


Postup při sestavování programu PM: Dělejte efektivní věci

Pro náležité definování procesu začněte od konce: Jakých výsledků bude chtít vaše firma dosáhnout prostřednictvím programu PM? Pokud jsou to úspory, o které vám jde nejvíce, měli byste se zaměřit na dosažení minimálních neplánovaných prostojů anebo minimálního ztrátového času, dále na snížení nákladů na pořizování náhradních dílů, snížení mzdových nákladů na údržbu, snížení počtu případů přerušení výroby, na maximální prodloužení výrobního času strojů, zvýšení kvality výrobků a prodloužení životnosti stroje. Tyto oblasti představují právě ta místa, kde lze dosáhnout většiny úspor.

Nejlepší postupy a procedury PM jsou schopni sepsat ti technici, kteří jsou dobře obeznámeni s doporučením původních výrobců zařízení (OEM). Tito jedinci rovněž dobře znají historii výkonu svých strojů a požadavky na údržbu ve vašem podnikovém prostředí. Berou v úvahu stáří každého stroje. Zkoumají jeho statické a dynamické systémy. Zaměřují se na jeho základy, podpěry, mechanické, elektrické, elektronické, řídicí, pneumatické a hydraulické systémy. Analyzují, jakým způsobem jsou ztráty výkonu, výkonové špičky, vlivy životního prostředí a chyby obsluhy schopny ovlivnit stav každého stroje.

Aby bylo možno zachytit a opravit problémy daného stroje, a to dříve než dojde k selhání jeho komponent, musí být provedena podrobná analýza. Pokud ti, kteří sestavují program preventivní údržby, nezkoumají podrobně příčiny těchto poruch strojů, pravděpodobně pominou některé kontroly, jež by určitě neměly chybět na vašem seznamu úkolů zahrnutém v programu PM. 


Plánování postupů PM

Jakmile jsou sestaveny náležité postupy PM a nahrány do vašeho počítačového systému řízení údržby (CMMS), musí být každý jednotlivý postup časově naplánován. Ve většině podniků to znamená, že je zapotřebí zřídit denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční programy PM. I když ne všechny stroje vyžadují denní nebo týdenní preventivní kontroly údržby, většina z nich bude vyžadovat pravidelné měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční kontroly. Většina techniků postupuje při vypracovávání čtvrtletního plánu PM tím způsobem, že vezme měsíční plán PM a přidá do něj pár věcí, které nepotřebují být kontrolovány každý měsíc, avšak musejí podléhat kontrole více než dvakrát ročně. Stejný postup je aplikován i při tvorbě pololetního a ročního plánu PM, což jsou vlastně čtvrtletní plány PM, které obsahují dodatečné kontroly prováděné dvakrát ročně nebo i častěji. 


Technika mazání v rámci PM

Jedním z nejméně pochopených úkolů preventivní údržby je mazání rotačních a pístových strojních komponent. A co víc, mnozí lidé zastávají názor, že program PM je vlastně takový glorifikovaný program mazání. Avšak před samotným sestavením protokolů mazání PM musí být zodpovězeno mnoho otázek. Když už někdo provádí činnosti spojené s mazáním, může u toho provést i některé vizuální a fyzické kontroly stavu prověřovaného zařízení. Na základě těchto prakticky prováděných úkonů lze zpracovat postupy PM v písemné formě.

Zapojte vyškolené odborníky do výběru nejlepšího druhu maziva pro každou jednotlivou aplikaci. Všichni hlavní dodavatelé maziv mají tyto služby k dispozici, proto jich neváhejte využít. Je pro vás totiž velmi důležité pochopit, jaká maziva by měla být použita, jaké množství je doporučováno pro jednu aplikaci a v jakých časových intervalech. Po první aplikaci sledujte pozorně stav každého stroje, abyste byli schopni určit, jaké změny je zapotřebí provést, co se týče druhů maziv, aplikovaného množství a četnosti aplikace.

U strojů a zařízení, jež mají zásadní vliv na provoz vašeho podniku, je nutno vytvořit seznam aplikovaných maziv a instrukcí a připojit ho ke každému úkolu PM. Dále si musíte zodpovědět následující otázky: Kde budou maziva skladována a do jaké míry budou tyto skladovací prostory udržovány? Splňují vámi zvolené skladovací prostory maziv všechny platné právní, hygienické a bezpečnostní normy, včetně předpisů ohledně životního prostředí? Kdo bude zodpovídat za udržování vhodné úrovně zásob maziv na skladě? Jsou zavedeny správné postupy, jak nakládat s odpadními oleji a materiály, které byly kontaminovány mazivy? Zhodnoťte aktuální stav dané problematiky a dle potřeby přijměte a implementujte osvědčené postupy mazání, které budou fungovat právě v podmínkách vašeho podniku. 


Výcvik v rámci programu PM 

Výcvik ohledně náležitého provádění úkonů PM má pro váš podnik zcela zásadní význam. Někdy stačí zachytit a vyřešit v začátcích zdánlivě malý problém, který zabrání nesmírně nákladné opravě v budoucnu, anebo můžete začínající problém ignorovat, jenže pak se nesmíte divit, když tento problém vyřadí vaši linku na dny nebo i týdny zcela z provozu. Zde uvádíme několik příkladů, proč je výcvik v této problematice opravdu nutností: 

Téměř každý údržbář je přesvědčen, že zná ten nejlepší způsob, jak aplikovat maziva, včetně správného množství. Já vždy každému kladu stejnou otázku, tj. jaký fyzický úkon provedete jako úplně první, když přijdete k ložisku, které je třeba namazat? Představte si, že pouze jeden z 500 lidí mi řekne, že je zapotřebí očistit koncovou část mazací pistole a následně mazničku, aby se usazené nečistoty nenatlačily do ložiska. 

Správný způsob, jak namazat válečkový řetěz, je ten, že po jeho zkrácení na požadovanou délku se ponoří do mělké pánve s olejem a ponechá se v této lázni po dobu několika minut, aby všechny vzduchové bubliny unikly a olej se dostal do vnitřních součástí sestavy řetězu: čepů, válečků a vnitřních bočních desek. Díky tomuto postupu dojde k promazání všech míst, která nelze vidět, avšak kde normálně probíhá 90 % kontaktu kov na kov. V důsledku tohoto způsobu mazání se desetinásobně prodlouží životnost daného řetězu oproti tomu, kdyby nebylo mazivo aplikováno vůbec. 

Výše uvedený příklad mazání řetězu je jednou ze stovek procedur, které i ti nejzkušenější pracovníci údržby opomíjejí. Kolik pracovníků údržby skutečně chápe, jak se má vypořádat s metodickou hloubkovou analýzou základních příčin selhání strojních komponent? Kolik z nich vám poskytne použitelnou zpětnou vazbu ohledně stavu stroje, když odevzdávají své pracovní příkazy PM? Pokud jsou cílem vašeho podniku minimální prostoje, je zapotřebí, aby váš personál údržby pravidelně procházel školením ohledně prodlužování životnosti zařízení, na nichž je prováděna údržba. 


Plán na správu programu PM

Podle získaných indikátorů a ukazatelů se v podnicích v současné době řídí všechno a správa PM není žádnou výjimkou. V případě, že podnik má zaveden fungující systém pracovních příkazů, který zachycuje počet pracovních hodin věnovaných údržbě, spotřebovaný materiál a důvody pro každý jednotlivý pracovní příkaz, lze z těchto získaných údajů stanovit:

  • počet nápravných pracovních příkazů potřebných pro každý kus vašeho zařízení,
  • počet pracovních příkazů, které se zabývají přímo poruchami,
  • počet pracovních příkazů, jež vyžadují náhradní díly,
  • počet hodin potřebných na jeden pracovní příkaz. 

Získávání podrobností z pracovních příkazů vám rovněž pomůže sledovat nárůst a pokles, co se týče nákladů na zařízení, a doladit frekvenci úkolů PM.

Udržujte program preventivní údržby v aktuálním stavu tím, že se budete pravidelně ptát a odpovídat si na tyto otázky:

  • Jaké záznamy je vhodné do vašeho počítačového systému řízení údržby (CMMS) zadávat z důvodu shromažďování nejdůležitějších informací v co nejkratším čase?
  • Jaký je nejúčinnější způsob podávání hlášení ohledně dosažených úspěchů programu PM vyššímu managementu podniku a jednotlivým vedoucím oddělení, pro která je provádíte?
  • Rozdělujete odpovědnost za provádění PM mezi všechny pracovníky údržby rovnoměrně, anebo ji na sebe berou jen někteří z nich?
  • Jaké jsou výhody (či nevýhody) vyhrazení speciálního týmu PM, který se zaměřuje pouze na provádění úkolů PM?
  • Jak můžete vědět, zda vaši pracovníci skutečně plní zadané úkoly PM nebo jen jednoduše vyplní pracovní příkaz, ale ve skutečnosti u zařízení nebyli a ani si na něj nesáhli?
  • Jak můžete vědět, zda jsou zadané úkoly prováděny náležitým způsobem? 


Komunikovat, komunikovat, komunikovat

I ten nejlépe navržený program PM bude selhávat, pokud pracovníci údržby nepochopí, jaký z něj budou mít prospěch a co mají udělat pro to, aby se jednalo o úspěšný projekt. Pokud jste je neseznámili s přínosy z minulých programů PM, připravte se na jejich negativní dojmy a reakce.

Zatímco samotný způsob navržení programu PM je velmi důležitý, otevřená komunikace s pracovníky představuje zcela zásadní záležitost. Potřebují vědět, co se má udělat, kdo to bude dělat a kdy. Potřebují znát výkonnostní normu, kterou musí splnit. Budete muset předem zodpovědět 99 % jejich otázek.

Pracovníci potřebují pochopit, že program PM je pohyblivé médium, v rámci kterého je neustálé zdokonalování cílem, a že aktivní vklad každého z nich je velmi ceněn. Kromě nanejvýš důležitého výcviku je to právě vaše komunikace s pracovníky, která jim pomůže pochopit, že náležitě prováděný program PM má obrovský přínos pro jejich práci a v konečném důsledku přináší její usnadnění.

Ken Stabler má za sebou více než 30 let zkušeností s projektováním zařízení, vedením projektů a řízením údržby ve výrobě strojů, v dřevozpracujícím, papírenském, farmaceutickém a automobilovém průmyslu. Daniel Penn Associates je CFE Media Content Partnerem.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz