Technologie RFID společně se systémem řízení aktiv nabízejí silnou kombinaci

Technologie RFID společně se systémem řízení aktiv nabízejí silnou kombinaci

Propojenější podnik může výhodně využít obě řešení.

Od výroby kancelářských potřeb a pomůcek až po výrobu komponent a strojů jsou fixní aktiva (majetek) součástí každodenních obchodních činností téměř každého odvětví. I když se jedná jen o malý kousek v rámci velkého objemu činností, sledování aktiv je životně důležité pro podniky, které chtějí maximalizovat své zdroje a zvýšit celkovou efektivitu.

Avšak tradiční metody sledování – včetně systémů pro snímání čárových kódů či obyčejného pera a tužky – nutně vyžadují interakci uživatele, s čímž souvisí zvýšené úsilí a nákladná forma dohledu. Pro podniky, jež chtějí přesně řídit aktiva bez navyšování pracnosti, se radiofrekvenční identifikace (RFID – Radio Frequency Identification, tj. bezdotyková automatická identifikace sloužící k ukládání a přenosu dat pomocí elektromagnetických vln) spojená se softwarem pro správu firemního majetku a řízení jeho údržby (EAM – Enterprise Asset Management) ukazuje jako velmi účinný nástroj. 

Technologie RFID čipů – přehled

I když existuje několik druhů RFID čipů (štítků/tagů), typ daného čipu závisí na vlastnostech aktiv, které se chystáme sledovat. Určitě je rozdíl mezi sledováním menšího množství velkých aktiv, jako jsou stroje a zařízení, oproti velkému množství malých položek, jako jsou výrobní díly nebo součástky ve vratných obalech. Níže uvádíme srovnání mezi těmito dvěma nejběžnějšími typy čipů, jež se vyskytují v rámci technologie RFID: aktivní a pasivní. 

  • Aktivní RFID čipy. Díky schopnosti načtení na vzdálenost až 300 ft (cca 91 m) se aktivní RFID čipy používají pro sledování aktiv s vysokou přidanou hodnotou, jež se variabilně pohybují po rozsáhlých prostorách podniku. Aby bylo možné zasílat signály do RFID čteček, jsou tyto čipy napájeny pomocí baterie. Nicméně pořízení aktivních čipů je docela nákladnou záležitostí, navíc baterie je nutné vyměnit jednou za tři až pět let.
  • Pasivní RFID čipy. Pro sledování velkého množství položek o nižší hodnotě představují pasivní RFID čipy nejlepší volbu. Na rozdíl od aktivních čipů jsou pasivní čipy závislé na energii čtecího zařízení, které nabíjí čip/anténu a pak odráží data zpět ke čtecímu zařízení. Se schopnostmi načtení v rozmezí asi 10 ft (cca 3 m) jsou pasivní RFID čipy menší a levnější variantou ve srovnání s aktivními čipy. Ale pokud je v praxi zapotřebí zvýšit rozsah načtení, pasivní čipy s baterií (tzv. BAP – battery-assisted passive) jsou vynikající alternativou. Tyto čipy obsahují baterii, která nabíjí čip za účelem vysílání a příjmu informací. 


Pasivní RFID technologie

Díky nižším nákladům na pořízení a menší velikosti jsou v rámci řízení aktiv nejčastěji používané právě pasivní RFID čipy. V pasivním systému RFID vysílá čtečka RFID elektromagnetickou energii do čipu, aby jej „probudila“. Čip pak díky této energii čtecího zařízení reaguje odesláním svých dat prostřednictvím elektromagnetických rádiových vln zpět do čtecího zařízení, což je označováno jako „zpětný rozptyl“.

Čtecí zařízení následně přijímá rádiové vlny, interpretuje data a předává je dál prostřednictvím serveru do příslušných obchodních aplikací. Aktiva se dále přesouvají přes čtecí zóny a čtecí zařízení RFID jsou tak schopna načíst stovky čipů najednou, zachycovat údaje o umístění a další informace, které se tak stanou viditelnými v rámci záznamového systému organizace.

V rámci pasivního systému spoléhají uživatelé obvykle buď na speciální ruční čtečky, nebo na pevně zabudované čtečky. Speciální ruční čtečky jsou vlastně mobilní počítače s vestavěnými RFID čtečkami a anténami. Vzhledem k tomu, že zachycují data z mnoha čipů najednou, jsou tato zařízení často používána pro počítání položek a při provádění kontroly zboží. Zejména čtecí zařízení propojená prostřednictvím Bluetooth technologie získávají na oblibě jakožto méně nákladná alternativa tradičních kapesních počítačů. Navázáním spojení mezi čtečkou Bluetooth RFID a stávajícími mobilními počítači nebo tablety je možné zachytit načtené události a přenést tato data prostřednictvím mobilních zařízení přímo do serverů.

Na druhou stranu pevně zabudovaná čtecí zařízení umožňují zaměstnancům automaticky zachycovat načtené události. Jak již jejich název napovídá, pevně zabudovaná čtecí zařízení jsou napevno vestavěna či namontována na dveřích nebo prazích v otevřeném prostoru. Bez nutnosti zásahu uživatele protokolují pevně zabudovaná čtecí zařízení načtené události a tím detekují přítomnost anebo vyvolávají upozornění, když se daná součást pohybuje z bodu A do bodu B.

Bez ohledu na použitý typ čtecího zařízení vnáší pasivní RFID technologie přidanou hodnotu do problematiky řízení aktiv díky zkrácení doby nutné pro sčítání položek a provádění auditu zboží (často až o 6,5 %) a tím přispívá k úspoře mzdových nákladů. Technologie RFID rovněž poskytuje výhodu automatizace při aktualizaci umístění aktiva. Například pokud pevně zabudovaná čtecí zařízení automaticky a průběžně aktualizují umístění označených aktiv, mohou zaměstnanci začít vyhledávat danou součást na její poslední známé pozici a neplýtvají tak drahocenným časem a prostředky při hledání konkrétní položky. 


Optimalizace evidence majetku

Ačkoli RFID systémy jsou schopny zjednodušit vyhledávací činnosti a provádění auditů, nejedná se o systémy, které by ve skutečnosti „spravovaly“ aktiva po celou dobu jejich životního cyklu. To je naopak příležitost pro software EAM. EAM software specificky sleduje celý životní cyklus aktiv, což zahrnuje komplexní informace po stránce finanční, fyzické a smluvní, k nimž patří např. pořizovací cena aktiva, jeho zůstatková hodnota, umístění a informace o záruce. EAM software rovněž sleduje data kalibrací, stav údržby, podporuje průběh prací v závislosti na okolních podmínkách a automatizuje podávání hlášení ohledně dodržování předpisů. Díky těmto funkcím a dostupným informacím jsou uživatelé schopni určit vhodný následný postup přímo pro konkrétní aktivum.

Implementace RFID s EAM softwarem za podmínky, že data získaná ze systému RFID se přenášejí do softwarového systému, nabízí celou řadu výhod. Zaprvé můžete získat celopodnikovou dohledatelnost hmotných aktiv, čímž lze zefektivnit provozní činnosti. Proto je nutné položit si následující otázky: Jaká zařízení máte? Kde se nacházejí? Kdo o ně pečuje?

Zadruhé můžete zjednodušit systém zadávání dat a podávání zpráv, čímž dosáhnete úspory v počtu odpracovaných hodin a navíc minimalizujete rizika. Jakým způsobem? Fyzická aktiva jsou často nakupována prostřednictvím systému zadávání zakázek, v němž jsou zaznamenány informace, jako je např. číslo modelu dané položky či pořizovací cena. V případě, že se aktivum vyšplhalo nad určenou prahovou hodnotou, je zadáno do systému řízení fixního majetku. Od té doby se položka začne znehodnocovat až do jejího úplného vyřazení/odepsání.

Během této doby nemá systém řízení fixního majetku ani systém zadávání zakázek ponětí, kde se aktiva nacházejí, jaký je jejich stav, který zaměstnanec provádí kontrolu, kdo je poprvé zaregistroval či vyřadil. A pokud již dojde k úplnému vyřazení položky nebo k její ztrátě, systémy se to nedoví, dokud personál neprovede drahý manuální audit fyzického inventáře, který je zároveň časově velmi náročný. Tento nepříjemný problém může být eliminován, pokud do EAM systému budou navedeny všechny nákupní objednávky.

Tímto způsobem výrobci zaplňují mezeru mezi systémem zadávání zakázek nebo systémem plánování podnikových zdrojů (ERP) a systémem řízení fixního majetku. Data EAM mohou být rovněž naváděna do finančních systémů; účelem tohoto procesu je příprava pro odpisy nebo daňová hlášení.

Abychom lépe porozuměli výhodám vyplývajícím z kombinování RFID a EAM softwaru, zvažme následující příklad: Kdykoli nějaká aktiva vstoupila do podniku dodavatele pro automobilový průmysl, bylo zapotřebí provést ruční zápis údajů do evidenčního systému vedeného v papírové formě. Nejen že byl tento proces časově náročný, ale rovněž vytvářel problémy spojené s vyhledáváním, sledováním a inventarizací materiálů, dílů a zařízení.

Zavedením RFID systému integrovaného s EAM softwarem dosáhla tato automobilová společnost zmenšení svých skladovacích prostor a eliminovala denní počet cyklů včetně přesčasových hodin nutných k provádění auditů zásob zboží na skladě. Ve skutečnosti jen v prvním roce dosáhl dodavatel až 460procentní návratnosti investic (ROI).

RFID technologie s EAM softwarem představuje velmi silnou kombinaci. Jelikož budete schopni efektivně sledovat a řídit aktiva v průběhu celého jejich životního cyklu, můžete zkrátit pracovní dobu a snížit náklady vynaložené na vyhledávání položek či provádění auditů firemních aktiv. Kromě toho budete díky lepšímu přehledu o celkovém stavu aktiv schopni provádět klíčová rozhodnutí, která ovlivňují celou organizaci. Konečným výsledkem je efektivnější, přesnější a propojenější podnik.

Tom O'Boyle je ředitel oddělení, které se v rámci společnosti Barcoding Inc. (www.barcoding.com) zaměřuje na zavádění systémů RFID.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz