Úspěšné střední a generální opravy zařízení prostřednictvím sedmi snadných kroků

Obrázek 1: Přechod od používání tradičních jednotek pro namátkový odběr vzorků na systém s předem připravenými a předem sestavenými vzorkovacími panely zvyšuje celkovou efektivitu provozu od fáze návrhu systému přes instalaci až po jeho údržbu. Obrázek publikován se svolením společnosti Swagelok Obrázek 1: Přechod od používání tradičních jednotek pro namátkový odběr vzorků na systém s předem připravenými a předem sestavenými vzorkovacími panely zvyšuje celkovou efektivitu provozu od fáze návrhu systému přes instalaci až po jeho údržbu. Obrázek publikován se svolením společnosti Swagelok

Postupujte podle těchto rad, abyste zajistili plynulý a efektivní proces realizace střední či generální opravy (SO/GO) vašich zařízení.

Zrealizovat jakýkoli projekt SO/GO zařízení v rámci chemických závodů a rafinérií není žádný banální úkol, jelikož se v tomto odvětví jedná o velmi složité a náročné procesy. K úspěšné realizaci SO/GO je často zapotřebí vzájemná spolupráce stovek techniků od různých dodavatelů, kteří mají za cíl dokončit v jednom časovém okamžiku důležité projekty údržby, rekonstrukce či obnovy buď na konkrétních systémech, nebo napříč celým podnikem.

Realizace jakýchkoli významnějších oprav typu SO/GO se ve většině případů neobejde bez zastavení výrobního procesu. Vlastníci a provozovatelé mají nejvyšší zájem zajistit, aby potřebná oprava proběhla co nejhladčeji. Čím déle proces opravy trvá, tím déle jsou dodavatelé na místě, což zvyšuje náklady a rizika pro vedení podniku. Někdy, zejména ve větších podnicích, může realizace SO/GO vyžadovat roky plánování a představovat velkou investici ze strany vlastníka. Ve skutečnosti není neobvyklé, že provedení jakýchkoli významnějších oprav typu SO/GO se významně promítne do ročního rozpočtu na údržbu podniku. V důsledku toho může být špatně zorganizovaný proces realizace SO/GO z ekonomického hlediska dosti nákladnou záležitostí.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené poznatky, následujících sedm rad pomůže vlastníkům a provozovatelům zajistit efektivní proces realizace SO/GO, což ušetří čas, finanční prostředky a zbytečné starosti.

  1. Co nejdříve navažte spolupráci s důvěryhodnými dodavateli

Vzhledem ke složitosti mnoha plánovaných změn v podniku může proces plánování SO/GO v některých případech trvat i celé roky, než dojde k samotnému zahájení prací. Je důležité, aby se vlastníci a provozovatelé co nejlépe připravili a minimalizovali tak potenciální problémy, které jsou s každým projektem neodlučitelně spjaty.

Součástí přiměřené přípravy na realizaci SO/GO je ochota manažera/manažerů projektu zajistit co nejdříve dodávku kritických dílů a navázat spolupráci se spolehlivými dodavateli služeb. Složitost kapalinových systémů předurčuje, že pro různé procesy budou třeba specializované součásti a komponenty vyrobené ze specifických slitin. Dodat takové součásti obvykle trvá delší dobu, takže včasné zapojení autorizovaných prodejců pomůže zajistit, aby tyto technicky náročně vyrobitelné díly byly v případě potřeby k dispozici. Díky včasné konzultaci s dodavateli je možné tyto dodávky časově vzájemně synchronizovat.

  1. Identifikujte oblasti nových příležitostí

Když jsou plánovány opravy většího rozsahu, včetně SO/GO, minimální očekávání vlastníků spočívají v tom, že systémy budou vráceny do původního funkčního stavu. Realizace SO/GO však nabízí podnikům i další klíčovou příležitost: šanci upgradovat a vylepšit své systémy natolik, že se podnik posune na vyšší úroveň spolehlivosti i výkonu.

Zdokonalování systémů se neděje náhodou ani samovolně. Zásadnější změny systému je zapotřebí řešit v dostatečném předstihu. Podniky, které již v raném stadiu projektu SO/GO oslovily své dodavatele (viz rada č. 1), jsou ve výhodě a mají možnost aktivně zapojit dodavatele, aby vyjádřili svá odborná doporučení ohledně vylepšení systému.

Přechod od používání tradičních jednotek pro namátkový odběr vzorků na systém s předem připravenými a předem sestavenými vzorkovacími panely je jen jedním příkladem možného vylepšení systému. Tato praktická možnost nevyžaduje, aby podnik musel zcela přebudovávat současná konstrukční řešení. Je to právě dodavatel, který přizpůsobí vzorkovací panely specifikacím podniku a optimalizuje komponenty uvnitř, čímž zajistí požadovanou úroveň bezpečnosti a přesnosti odběru, zjednoduší budoucí servisní úkony a zároveň zvýší schopnost operátorů snadnějším způsobem odebírat správné vzorky (viz obrázek 1).

  1. Připravte se, že budete muset čelit nečekaným událostem

Stejně jako u jiných velkých projektů jsou proměnné a nepředvídané události nevyhnutelné, takže snaha o jejich předjímání představuje další způsob, jak mohou vlastníci zvýšit celkovou efektivitu opravy.

Kvůli rozsáhlé a složité povaze kapalinových systémů v chemických závodech a rafinériích je obtížné znát přesný počet a povahu komponent, které budou během typického provedení opravy potřebné. Výsledkem je, že před zahájením projektu je výhodné mít po ruce celou řadu hadic, ventilů a adaptérů. Když budete mít v podniku k dispozici základní součásti, šetří to váš drahocenný čas i peníze; shánět součásti a objednávat je na poslední chvíli, jakmile je projekt zahájen, je velmi nepraktické a nezodpovědné. Někdy může čekání na jednu jedinou součást způsobit značná zpoždění a zbrzdit další postup.

Trik spočívá ve správné rovnováze mezi množstvím základních součástí, které máte k dispozici, a hromadícím se nevyužitým inventářem. Manažeři projektu by se měli pokusit vyjednat podmínky s dodavateli, kteří by dovolili mít v podniku dočasné nebo konsignační zásoby, tak aby byly vždy k dispozici správné součásti. Tímto způsobem budou provozovatelům zařízení účtovány poplatky pouze za odebrané části použité pro realizaci daného projektu.

  1. Zajistěte dostupnost podpory od místních dodavatelů

Bez ohledu na to, jak dobře vše předem plánujete, nastanou nepředvídané problémy a ty mohou vyžadovat objednání dílů k vyřešení akutních problémů. Proto je zásadní navázat užší kontakty s dodavateli, kteří mohou nabídnout místní podporu poblíž realizace projektu, a díky tomu budete mít k dispozici potřebné součásti v pravou chvíli. Spěšné dodání potřebných dílů je často nezbytné k udržení plánovaného postupu realizace vašeho projektu a místní dodavatel může být schopen poskytnout součást do jednoho dne po objednání nebo i rychleji.

  1. Organizujte povinná školení základních dovedností

Do realizace středních či generálních oprav jsou často zahrnuty stovky pracovníků z různých společností, což ztěžuje udržování konzistentní úrovně dovedností montážních prací. Avšak taková nekonzistence má neblahý vliv na úspěšné zakončení projektu a navíc vás může přijít na velké peníze.

Co můžete udělat pro standardizaci montážních prací a zajištění správného používání postupů různých dodavatelů pracujících na projektu? Pokuste se do svých specifikací zahrnout povinné školení s následným vydáním certifikátu těm, kteří se daného školení úspěšně zúčastnili. Tímto způsobem dosáhnete toho, že každý, kdo pracuje v rámci daného projektu, bude mít stejné základní znalosti a osvojí si osvědčené postupy správné instalace. Interní pracovníci podniku, kteří se budou rovněž podílet na realizaci SO/GO, mohou také těžit z toho, že si osvěží potřebné znalosti a dovednosti, proto zvažte partnerství s dodavateli a projděte spolu s nimi nejrůznější základní druhy montážních prací. Například školení o instalaci kapalinových systémů může zahrnovat přehled základních informací, jako je správná příprava a ohýbání trubek, spolu s osvědčenými postupy pro dotahování a kontrolu armatur.

  1. Dejte přednost dodávkám předem zkompletovaných sestav

Kapalinové systémy v chemických závodech a rafinériích bývají často komplexně konstrukčně řešeny, avšak pokud manažeři projektu specifikují a objednají předem zkompletované a otestované sestavy ještě před zahájením prací na projektu, bude pro montážní firmy jejich instalace mnohem snazší.

Díky použití prefabrikovaných sestav lze zmírnit obavy z nekonzistentních znalostí a použití neadekvátních instalačních postupů, což může u montážních firem nastat; tím pádem je možné přesunout pracovní sílu na jiné úkoly. Jak již bylo uvedeno výše, prefabrikované sestavy a vzorkovací panely umožňují snadnou instalaci formou „zapoj a používej“, což pomáhá urychlit výměnu a implementaci nových sestav a zároveň poskytuje jistotu, že všechny komponenty budou sestaveny podle specifikací a že před instalací proběhlo otestování a ověření jejich funkčnosti.

Další možnost představují standardizované systémy montáže mechanických ucpávek. K dispozici jsou speciální soupravy a sestavy, jejichž design byl schválen Americkým ropným institutem (API) 682 a které berou v úvahu takové aspekty, jako je vhodné umístění průduchů a odtoků, správné rozměry kanálků proudění a cirkulace kapalin, včetně příslušných bezpečnostních mechanismů. Standardizované provedení ucpávek umožňuje jejich snadnou výměnu, zatímco inovativní konstrukční řešení přispívá k prodloužení životnosti mechanických ucpávek, díky čemuž se snižují náklady podniku a zároveň dochází ke zkracování doby prostojů (viz obrázek 2).

Figure 2 SwagelokObrázek 2: Použití standardizovaných systémů montáže mechanických ucpávek významně zefektivňuje proces instalace, údržby a výměny a současně přispívá k prodloužení životnosti mechanické ucpávky. Obrázek publikován se svolením společnosti Swagelok

Stejným způsobem lze zjednodušit design regulačních a provozních stanic, kalibračních a přepínacích modulů, vzorkovacích sond a rozdělovačů kapalin a zajistit tak konzistenci vašich provozních činností. Dodavatelé jsou schopni poskytnout sestavy pro odběr a kontrolu kapalin, jež budou opatřené všemi potřebnými certifikáty a prohlášeními, díky čemuž je eliminována potřeba nákupu a montáže jednotlivých součástí a dílů (viz obrázek 3).

Figure 3 SwagelokObrázek 3: Předem zkompletovaná jednotka regulačního systému dodaná s požadovanou dokumentací a certifikátem, jako je na tomto obrázku, umožňuje konzistentní a zjednodušený způsob instalací během realizace projektu SO/GO. Obrázek publikován se svolením společnosti Swagelok

  1. Udržujte přísnou kontrolu kvality

Kontrola kvality dílů a zařízení je nezbytná pro úspěšné dokončení projektu. Pokud specifikace nabízejí příliš velkou flexibilitu, mohou dodavatelé použít levnější (a tím pádem většinou méně kvalitní) díly. Nekonzistentní kvalita vstupních dílů snižuje množství odváděného výkonu, vyvolává zbytečné požadavky na servisní zásahy a navyšuje prostoje ve výrobě. Jasně stanovené a aktuální specifikace vedou k tomu, že jsou ve vašich kapalinových systémech používány komponenty vysoké kvality a projekt SO/GO může být úspěšně dokončen. Konzistentní specifikace zabrání vzájemnému míchání dílů od různých dodavatelů, což v budoucnu usnadní práci v udržování funkčnosti systémů.

Klíče k efektivnímu zakončení projektu SO/GO

Do projektu SO/GO budete muset téměř vždy vložit velké úsilí, ale nemusí to být něco, co vás úplně zruinuje, zvláště když je projekt SO/GO naplánován dlouho dopředu. Nezapomeňte v pravou dobu navázat spolupráci s důvěryhodnými dodavateli, kteří vám budou včas dodávat potřebné součásti a podporu a nadto vám pomohou i s logistikou a s řešením potenciálních nepředvídaných událostí. Aplikace výše uvedených sedmi rad a osvědčených postupů přispěje k úspěšnému a efektivnímu zakončení projektu SO/GO a k dlouhodobé spolehlivosti provozu a výkonu vašich kapalinových systémů.

Figure 4 SwagelokObrázek 4: Včasné navázání spolupráce s důvěryhodnými dodavateli vede k implementaci osvědčených postupů, které šetří váš čas i peníze, a vylučuje zpoždění dodávek kritických, konstrukčně velmi složitých dílů a systémů. Obrázek publikován se svolením společnosti Swagelok

Lawrence Crynes, Ph.D., je obchodní zástupce společnosti Swagelok se zaměřením na komponenty používané v rafinériích a chemických závodech.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz