Získejte přidanou hodnotu z prováděných inspekcí

Získejte přidanou hodnotu z prováděných inspekcí

Způsob provádění inspekcí se postupně mění, ale dalšímu vývoji brání tradiční způsob myšlení.

Pro potřeby inspekcí v ropném a plynárenském průmyslu existuje bohatá nabídka postupů, která je připravena zachytit závady a poruchy, dříve než tyto defekty ohrozí bezpečnost a provoz. Přesto může být provádění inspekcí nákladné, časově náročné a v mnoha případech neefektivní.

Co máme na mysli, když se řekne „neefektivní“? Vezměme si jako příklad zkoušku se zaměřením na důlkovou korozi. Při kontrole potrubí na výskyt důlkové koroze lze na základě znalostí o materiálu, provozu kapalin a vzhledem k dalším faktorům soudit, že důlková koroze se bude vyskytovat v určitých oblastech. Podle toho se postupuje při cíleně zaměřených inspekcích. Pokud se však inspekce vrátí s nulovým výsledkem, můžeme si být skutečně jisti, že tento výsledek odráží celkový stav potrubí a že riziko bylo účinně řízeno?

Bez stoprocentního záběru inspekce by nedostatek závad a selhání v kontrolních režimech mohl nastat jen díky štěstí. Nicméně i když kompletní, 100% kontrola pravděpodobně přinese konečnou jistotu, jedná se o časově náročný a nákladný přístup, který je schopno provést jen málo provozovatelů vzhledem k jednotlivým hrozbám. Není to však již jediná možnost řešení.

Zatímco metody inspekce založené na riziku (RBI) umožňují do jisté míry zaměřit úsilí na inspekci, s nástupem digitalizace jsou k dispozici inteligentnější a účinnější přístupy, což mění způsob, jakým se z prováděných inspekcí získává přidaná hodnota.

S použitím tradičních metod získávají správci aktiv z inspekcí přidanou hodnotu pouze tehdy, když identifikují závadu nebo poruchu, proto se z mnohých inspekcí nevrací žádná přidaná hodnota. S konceptem řízení integrity aktiv, jenž je založen na datech, přinášejí všechny výsledky inspekcí určitou návratnost.

Hodnota dat

Většina provozovatelů je obeznámena s přínosem statistické analýzy tradičních inspekčních dat, která slouží jako podklad pro plánování integrity aktiv. Nejnovější verze tohoto konceptu jde ještě o krok dál; srovnává klíčová data v reálném čase (nebo téměř v reálném čase) ze stávajících provozních zdrojů, jako jsou procesní parametry (teplota, tlak a další parametry), a vytváří tak model degradace aktiv provozovatele.

Vytvořený prediktivní plán řízení integrity je založen na inspekcích řízených událostmi, přičemž inspekce jsou primárně motivovány měnícími se procesními nebo environmentálními podmínkami, například scénáři, které mohou indikovat zrychlenou korozi, ztrátu tloušťky stěny, degradaci nebo únavové problémy.

Každá provedená inspekce pomáhá ověřit předpoklady modelu o degradaci každého aktiva a doplňuje chybějící údaje, čímž vytváří robustnější model a metodiku, podle níž se provádějí inspekční činnosti v oblasti integrity.

Provozovatelé mohou s jistotou zaměřit své zdroje na oblasti, kde měnící se provozní podmínky vyžadují ověření v reálných situacích, aby se zajistilo, že rizika zůstanou nadále pochopena a že každá snaha inspekce přinese přidanou hodnotu. Zatímco při použití datového modelu většina provozovatelů vynaloží podobné úsilí na inspekce, model průběžně ověřuje potřebu těchto inspekcí a zároveň výrazně zvyšuje i jejich návratnost. Také u aktiv, jejichž životnost se blíží ke konci, to přináší určité výhody. Podle neoficiálních informací provozovatelé, kteří používají datový model AIDA společnosti IMRANDD, odhadují typickou návratnost investic za méně než rok a úsporu nákladů v řádu týdnů nebo měsíců.

Tento nový styl řízení integrity aktiv přináší mnoho okamžitých výhod. Využití dat v reálném čase znamená, že technici již nemusejí čekat, až se stav aktiva začne zhoršovat, aby mohli posoudit jeho technický stav. Tato změna strategie může mít významný dopad na ziskovost i prodloužení životnosti aktiva a může také pomoci provozovatelům lépe dosáhnout globálních obchodních cílů, jako je jejich závazek k udržitelnému a odpovědnému provozu, což lze učinit například snížením letecké přepravy, optimalizací zdrojů anebo eliminací množství zplodin.

Navíc většina provozovatelů bude mít k dispozici snadno dostupná data, která je pouze třeba extrahovat a analyzovat jiným způsobem, aby tým zabývající se integritou aktiv byl schopen lépe plánovat a efektivněji řídit údržbu zařízení.

Duch legislativních předpisů a norem

Navzdory zjevným výhodám může být pro správce majetku a integrity aktiv poměrně obtížné opustit tradiční způsob myšlení – v neposlední řadě kvůli tomu, že průmysl vnímá bezpečnost a příslušné normy jako jedno a totéž. To dává týmům jen malý prostor a minimální motivaci k zavádění účinnějších způsobů řízení integrity aktiv.

Smyslem těchto norem je snížit riziko provozu na tak nízkou úroveň, jak je to jen prakticky proveditelné. Pokud však provozovatelé nepoužívají snadno dostupné digitální technologie, které mohou riziko dále snížit, je vůbec této úrovně dosaženo? Zdá se, že je stále nutný posun ve vnímání, aby si všichni v daném průmyslovém odvětví uvědomili neefektivnost, jestliže se spoléhají pouze na historické údaje a zpožděné ukazatele.

Výsledky inspekcí jsou skutečně platné pouze v den jejich provedení. Přesto jsou některé inspekční zprávy zpracovávány až po několika týdnech, nebo dokonce i měsících, čímž se provozovatel vystavuje riziku, že se bude rozhodovat na základě neaktuálních informací. Na druhou stranu používání dat v reálném čase umožňuje správcům aktiv a integrity rychle reagovat na potenciální problémy, ještě než nastanou, podobně jako je tomu u rotujících zařízení. Provozovatel by nikdy nečekal na to, až se na turbíně objeví trhlina, protože v té době už by bylo pozdě. Místo toho model neustále vyhodnocuje data a generuje včasné varovné signály, aby bylo možné v pravou chvíli zasáhnout a zajistit bezpečnost provozu.

V duchu všech legislativních předpisů a norem by se lidé zodpovědní za konkrétní průmyslová odvětví měli neustále snažit jít nad rámec stávajících norem. Díky všem dostupným datům se tento duch nyní posouvá do digitální sféry. Řešení prediktivního modelování a strojového učení společnosti IMRANDD jsou ukázkovým příkladem nástrojů datové analýzy, které posouvají příslušná odvětví k dosažení většího úspěchu.

Díky možnosti získat poznatky, které provozovatelům umožňují rychle reagovat na měnící se provozní poměry, mohou správci aktiv a integrity zároveň získat příležitost proaktivněji spravovat statická aktiva, což vede k omezení poruch a snížení negativních dopadů. Nejedná se o inkrementální zlepšení. Je to o řád lepší než tradiční přístup, který se používal posledních 20 až 30 let. Máme zde k dispozici novou definici toho, co znamená být přiměřeně praktický.

Autorem článku je Ronald Cartwright, vedoucí provozního oddělení společnosti IMRANDD. Společnost IMRANDD kombinuje inženýrské znalosti a praktickou implementaci s komerčním rozvojem pro své klienty v oblasti ropného a plynárenského průmyslu.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz