Změna scénáře v údržbě

Strategie údržby vyžaduje technologie a nový způsob myšlení.

Současné výrobní podniky bývají tvořeny širokým sortimentem zařízení, která jsou vzájemně slátána jako barevná deka. Stroje a zařízení se mohou pohybovat v rozmezí od vysoce pokročilé robotové techniky až po zastaralá řešení, která mají svou běžnou životnost daleko za sebou. Zodpovědní technici tak musejí tato nesourodá zařízení integrovat a provozovat jako jeden celek, což představuje každodenní výzvu, zejména když zeštíhlující rozpočty, rostoucí požadavky trhu a konfliktní strategie dále zvyšují složitost celé problematiky. Techničtí pracovníci, kteří myslí dopředu, však mohou tuto výzvu přijmout a pozvednout procesy nad rámec pouhého reagování na vzniklé problémy. Začíná to novým způsobem myšlení a zapojením moderních technologií.

Jak jsme se sem vůbec dostali?

Většina technických pracovníků v podniku již byla během své kariéry svědkem alespoň jedné transformační epizody, ať už se jednalo o přijetí zásad štíhlé výroby v 80. letech, nasazení mobilních řešení v 90. letech, nebo o migraci do cloudu na počátku o druhého desetiletí 21. století. A přicházejí další transformace. Tempo změn neustále roste, i když růst výroby začíná lehce zpomalovat. Strach z čínských tarifů a potenciální obchodní války, stejně jako nejasnosti ze strany Evropské unie přispívají k celosvětové nejistotě. Podniky v USA musejí být připraveny na dlouhou hru.

Aby výrobci v této vysoké hře zůstali konkurenceschopnými, musejí být agilní, odolní a mít jemně vyladěné výrobní procesy s minimálními prostoji. Plýtvání, neefektivnost a časové ztráty musejí být rovněž v maximální míře omezeny, aby se podnik mohl zaměřit na priority ve smyslu sladění s požadavky zákazníků a na vývoj nových produktů. Rostoucí konkurence činí tyto schopnosti důležitějšími než kdy jindy.

Aktiva musejí zůstat v chodu, což se týká i strojního zařízení, které už je zastaralé a vyžaduje časté opravy. S minimálními zdroji a četnými požadavky na jejich čas jsou údržbářské týmy nuceny vyvíjet a následovat strategii. Dnešní nedostatek vysoce kvalifikovaných techniků rovněž vytváří napětí na provozech. Pracujte chytřeji, nikoli s nasazením větší síly, tak to je písnička, kterou mnoho manažerů zpívá. Reaktivní forma údržby již není přijatelná. Oprava poruch a přecházení z jedné nouzové situace na druhou představuje neefektivní využívání zdrojů. To přispívá k rozšíření frustrace mezi personálem, manažery i zákazníky.

Změňte způsob myšlení

Dosažení formy preskriptivní údržby, která je považována za vrchol zralosti modelu údržby, vyžaduje aktivní vývoj procesů a technologií. Avšak změna v myšlení musí být na prvním místě. Nový způsob myšlení tvoří základ naší cesty a stejně jako většina změn v podnikové kultuře musí i tento přístup vzejít od vedení podniku. Pouze vrcholní manažeři mohou zavést priority pro využívání zdrojů a stanovit, že strojní zařízení má vnitřní hodnoty, které musejí být chráněny.

Ať už se jedná o robotické rameno, které provádí svařování, autonomní vysokozdvižný vozík, jenž sleduje vyznačenou trať ve skladu, programovatelné balicí zařízení nebo zdvihací dveře v expedici, každé z nich představuje jedno malé kolečko v celém podniku. Některá zařízení, např. v rámci výroby elektrické energie, mají klíčový význam a nemůžeme si dovolit jejich selhání.

Jiná zařízení mohou být méně důležitá, ale stále hrají velkou roli v provozních operacích nebo zapojení zákazníků. Velikost daného zařízení není tím, co ovlivňuje jeho hodnotu, a nejsou to ani náklady, které musejí být vynaloženy na výměnu porouchaného zařízení. Opotřebení jednoho obyčejně vypadajícího řemene v hodnotě 2 dolary v dopravníkovém systému může způsobit zastavení celé balicí linky, zdržet odeslání zakázky načas a ohrozit tak vyřízení smlouvy o dodání zboží v hodnotě několika milionů.

Zaměřte se na náležitý chod zařízení z dlouhodobého hlediska

Pro výrobní závody je snadné pokračovat ve starých vyjetých kolejích, což znamená dostat ze stroje maximum, reagovat na vzniklé poruchy a léčit symptomy. Holistický přístup s důrazem na předepsanou údržbu a preventivní péči představuje zcela odlišný vztah, který vyžaduje dlouhodobý pohled spíše než zaměření na další krizovou situaci, kterou je třeba bezodkladně řešit. Jedním ze způsobů, jak přejít na tento nový způsob myšlení, je nejprve zavést preskriptivní formu údržby v jednom oddělení jako důkaz funkčnosti daného konceptu. To umožňuje týmu shromažďovat data o úspěchu a napomáhá, aby preventivní péče byla nákladově efektivnější.

Posouzení rizik: Komplexní hodnocení rizik pomáhá měnit postoje účastníků. Ohodnocení, které může být provedeno třetí stranou nebo i interně, bere v potaz více atributů a pomáhá upřednostňovat zařízení na základě údajů a faktů, nikoli na základě emočního vztahu uživatelů. Výsledky jsou seřazeny podle toho, jaký dopad má konkrétní zařízení či komponenta na splnění zákaznických objednávek načas, na bezpečnost uživatelů, spokojenost zákazníků, životní prostředí, dodržování federálních a státních nařízení a na udržování funkčnosti podniku a ziskových marží.

Posouzení stavu: Posouzení současného stavu zařízení lze přirovnat k provedení lékařské prohlídky pacienta. Počáteční posouzení může vyžadovat investování značných prostředků, ale po dokončení prvního kola vyhodnocování se pravidelná aktualizace stavu stává mnohem snazší a stojí za to. Posouzení stavu je založeno na faktech s tím, že využívá standardizované definování pojmů a čerpá z objektivních a konzistentních norem.

Jak může pomoci právě technologie?

Moderní řešení pro správu podnikových aktiv (EAM) pomáhají technickým pracovníkům a servisním týmům zintenzivnit procesy a začlenit efektivní správu aktiv do celkové strategie podniku. Níže je uvedeno sedm způsobů, jak moderní řešení pomáhají manažerům při řízení podniku:

  1. Spolehlivost. Spolehlivý provoz podnikových procesů vás může odlišit od konkurence. Zákazníci si všimnou, že objednávky přicházejí vždy načas, dle termínu uvedeného na objednávce a s neporušenou kvalitou produktu. V některých odvětvích to totiž vůbec není zcela samozřejmé.
  2. Zefektivnění rutinních úkolů. Technologie pomáhá zefektivnit a zautomatizovat základní úkoly, jako je plánování rutinních inspekcí a údržby, sledování používaných dílů a materiálů tak, aby byl inventář přesný, včetně monitorování používání spotřebního materiálu (inkoust), výměnných částí (filtry) a dílů podléhajících opotřebení (řemeny a brzdové destičky). Když jsou základní potřeby pokryty jednoduchým a efektivním způsobem, pracovníci mají čas zaměřit se na pokročilejší záležitosti, jako jsou analytické nástroje.
  3. Plánování cash flow. S použitím metod posouzení rizik a aktuálního stavu zařízení budou manažeři schopni předvídat budoucí potřeby a vypočítat související náklady, včetně náhradních dílů nebo jakýchkoli externích speciálních služeb nebo smluv s dodavateli, kteří mohou být potřební. Díky snadno přístupným datům mohou manažeři vyhodnotit, zda se více vyplatí náhrada nebo oprava daného zařízení, a započítat do toho vzniklé náklady na prostoje.
  4. Předvídání budoucnosti. Inovativní řešení business intelligence s umělou inteligencí v současné době obsahují efektní prediktivní schopnosti, které pomocí algoritmů a datové vědy identifikují vzory v datových bodech a projektují další pravděpodobné výsledky. Uživatelé mohou zkoumat scénáře „co kdyby“ a získat prognózy pravděpodobných nákladů a požadavků.
  5. Stanovení priorit v rámci investic. Tento pohled na budoucí investiční potřeby může být porovnán s plánovanými peněžními cykly a také s přihlédnutím k prognózám posunu poptávky. Manažeři pak mohou upřednostnit závažnější kapitálové investice, pokud je k dispozici dostatečné finanční zajištění a taktická podpora ze strany vedení. Pokud jsou finanční prostředky omezené, z rozpočtu půjde na účely oprav a údržby jen holé minimum.
  6. Poskytování včasných varování. Manažeři budou moci využít nástroje prediktivní analýzy pro včasné rozpoznání některých potenciálních kritických problémů, aby bylo možné provést odpovídající přípravu, včetně zajištění nezbytných součástí nebo uvedení záložního zařízení do pohotovostního režimu. Například když se blíží konec životnosti generátoru, měla by být k dispozici adekvátní záloha pro bezproblémové přepojení.
  7. Splnění zákonných požadavků. Manažeři by měli věnovat svou pozornost takovým záležitostem, jako je např. soulad s normami pro tělesně postižené, se stavebním zákonem, se směrnicemi OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) či EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) nebo se zákoníkem práce, či dbát na zajištění požadavků na dodržení veřejné bezpečnosti. Nevyhovět platným normám může být pro danou společnost velmi nákladné až likvidační. Může rovněž dojít k ohrožení bezpečnosti nebo ke ztrátě důvěry v obchodní značku.

Týmy techniků a pracovníků údržby zařízení čelí v současné době mnoha tlakům. Některé z nich se zaměřují na provoz a udržování zařízení v chodu. Jiné mají více co do činění se strategiemi finančních prostředků a s rozhodováním o tom, zda provést opravu nebo náhradu. Nový způsob myšlení pomáhá společnostem změnit své zaměření z reaktivního na preskriptivní. Dostupné technologie rovněž pomáhají manažerům činit informovaná rozhodnutí. Díky pokročilým řešením mohou manažeři zaujmout holistický přístup k údržbě zařízení a provádět správu aktiv z dlouhodobého hlediska.

Kevin Price se věnuje problematice řešení správy podnikových aktiv (EAM) ve společnosti Infor.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz