Elektrotechnik a elektronika

Často opomíjeným jevem, který má za následek poškození izolovaných i neizolovaných ložisek elektromotorů řízených frekvenčními měniči, je nedodržení zapojení měničů dle  projektové dokumentace (nedostatečný průřez vodičů, uzemnění, ekvipotenciální pospojování, aj.). Příčinou poškození ložisek je průchod elektrického proudu. Odhalení problémů a jejich možných příčin je v článku…
Průrazné napětí plynného dielektrika závisí na jeho tlaku, jak popisuje Paschenova křivka. Používání různých elektrických zařízení ve vysokých nadmořských výškách proto může vést k selhání izolace, pokud není správně navržena pro toto prostředí. Průvodním jevem hrozícího selhání izolace je přítomnost částečných výbojů. Tento článek popisuje…
Další fáze vývoje správy datových center bude pokračovat v optimalizaci zdrojů poskytováním komplexního přehledu v reálném čase.
Tento článek představuje postup, jakým je možné z měření proudu identifikovat hodnoty harmonických změn momentu, například způsobených tlakovou pulzací na čerpadle či mechanickou poruchou na zátěži. V dnešní době se standardně může identifikovat frekvence této změny, avšak z pohledu velikosti se maximálně sleduje…
Rychlovypínače stejnosměrného proudu DC, v tomto dokumentu označované jako vypínače, jsou přítomny ve všech druzích železniční infrastruktury. Vnitrostátní nebo městské železnice, tramvaje či metro, všichni se spoléhají na vypínače, aby je chránily před katastrofální situací. Vypínače mohou být instalovány buď…
Problematická detekce izolačních poruch je jednou z největších nevýhod použití izolovaných závěsných vodičů v distribučních vedeních vysokého napětí. Při tomto typu poruch je obvykle prezentována činnost částečných výbojů. Na základě těchto poznatků byl na VŠB – TUO navržen on-line monitor…
V diagnostice elektrotechnických zařízení se stále objevují nové metody a ty již zavedené se vylepšují, případně se začínají uplatňovat na více zařízeních. Stejně tak je tomu i u dielektrické spektroskopie, která se dříve používala pouze k analýze dielektrických vlastností materiálů; nyní je…
Strana 1 z 6