Jak na mikrovýpadky: Ušetřete náklady zvýšením kvality elektrické sítě

Obrázek 1 Obrázek 1

Mikrovýpadky jsou krátkodobé, rychlé poklesy napětí elektrické sítě o délce od desítek milisekund až po jednotky sekund a poklesem pod – 10% jmenovitého napětí (obr. 1). Ve většině případů nemusí pokles napětí být na vše třech fázích systému stejný. Tyto události mohou v horším případě způsobit přerušení výroby nebo i poškození stroje. Jak jim předejít?

Stabilní elektřina je základ

Jednou ze základních vstupních surovin téměř každého výrobního procesu je elektrická energie. Ve většině případů je elektřina dodávána z veřejné distribuční sítě, která je spravována několika distribučními společnostmi. Ty mají za úkol spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu do odběrného místa. Distribuční společnost je zodpovědná za kvalitu dodávky, která musí odpovídat evropským i českým normám, ale jen po připojovací bod, tedy po primární stranu trasformátoru.

Příčiny problémů na síti závodu

Z celosvětové i naší statistiky a zkušeností víme, že pouze 5–15 % z hlášených problémů nazvaných mikrovýpadek má původ v nadřazené síti tedy na primární straně transformátoru; zbylých 80–95 % problémů vzniká na straně uživatele, tedy na sekundární straně transformátoru provozem strojů a další technologie. Uživatel samozřejmě předpokládá, že každý jeho stroj či technologické zařízení je navržen a certifikován podle příslušných norem a neměl by tudíž vytvářet na síti žádné problémy. To standardně platí, pokud stroj v daném úseku sítě pracuje sám. U různých kombinací strojů a technologií připojených ke společné části sítě napájené příslušným transformátorem již tomu tak být nemusí. Technologie s rychle se měnícím odběrem často zapříčiňují mikrovýpadky a jiné problémy, kvůli nimž dochází k nespolehlivosti celého provozu.

Mikrovýpadky mohou způsobit problémy v provozu

Některé stroje mají velký špičkový odběr, čímž způsobují výrazné a rychlé poklesy napětí na společné síti pro ostatní zapojené stroje. Může také docházet ke kombinacím situací: V jedné chvíli náhodně dojde k poklesu napětí v nadřazené síti a napětí ani nemusí poklesnout pod hodnotu stanovenou  normou (- 10 %) a současně přijde pokles na sekundární síti způsobený rozběhem nějakého přístroje. Ani jeden z poklesů by sám o sobě nebyl nebezpečný, ale jejich kombinace může způsobit výpadek některé části technologie. Kvůli mikrovýpadku tak může dojít k přerušení výroby nebo i k poškození některého zařízení. Většina pracovníků v takovéto situaci milně předpokládá, že danou událost má na svědomí nadřazená síť, tedy distributor a protože nemá vlastní monitoring kvality sítě na sekundární straně s vhodnými vlastnostmi, je překvapena a neví si rady když distributor ohlásí, že v dané době sám nezachytil žádnou událost, která by překročila normu. Tedy zákazník má problém, ale distributor tvrdí, že žádný problém není. Nedorozumění je v tom, že distributor ověřuje a vyhodnocuje kvalitu zařízením pracujícím dle energetické normy ČSN EN 50160 a „nevidí“ události mimo pravidla této normy (obr. 2) a ještě měří na primární straně transformátoru. K tomu je třeba použít zařízení s nepřetržitým záznamem všech potřebných veličin.

obr2 vliv průměrování na velikost naměřeného poklesuObrázek 2

Jak problémům předejít?

Nejdůležitější je nečekat, až se něco pokazí. Stav sítě nechte pravidelně prověřit a optimalizovat profesionály. V tomto případě se vyplatí investovat do kvality, protože analýzy sítě poskytované zdarma (převážně samotnými distributory) jsou zpravidla velmi nedostačující, neboť jak již bylo řečeno nevidí události ve všech souvislostech; neodhalení problémů může způsobit potíže, jejichž řešení bude velmi drahé a ve výsledku mnohonásobně převýší náklady na profesionální audit elektřiny.

Audit elektrické energie

Při auditu elektrické energie nejprve provedeme záznam napětí a proudů na sekundární straně transformátoru speciálním zařízením s rychlým vzorkováním a nepřetržitým záznamem (obr. 3).

obr3 analyzátor Elspec G4500Obrázek 3

Z výsledků analýzy získaných dat následně dokážeme vyhodnotit stav kvality elektřiny jak na primární tak i na sekundární straně transformátoru a určit, kde mají problematické jevy původ. Na základě těchto závěrů doporučíme nápravu, která bude řešit konkrétní zjištěné problémy, často se jedná právě o mikrovýpadky.

Pokud bychom zjistili, že na straně zákazníka žádné problémy nejsou, písemný výstup z auditu třetí strany poskytne zákazníkovi důkaz, který může využít při jednání s dodavatelem elektrické energie.

Blue Panther

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

www.blue-panther.cz