Obnova elektrických rozvoden

Technologie zvyšuje úroveň bezpečnosti, možnost údržby a zároveň omezuje výpadky proudu.

Nacházíme se v rychle se rozvíjející epoše elektrických rozvodných systémů, takže vše prostupující nové technologie zapouštějí své kořeny v oboru. S cílem udržet krok s technologickým pokrokem se nové typy konstrukcí, funkcí a struktur, které inovují vnitřní prostory rozdělovačů, těší rostoucí oblibě, což umožňuje bezpečnější řešení a ochranu před ničivými událostmi, jako je např. obloukový výboj.

Industrializace se neustále rozšiřuje a nutí podniky pracovat chytřeji, tvrději a se stále větší propojitelností, vedoucí podniků potřebují konzistentnější úroveň spolehlivosti a bezpečnosti, což vyžaduje účinnější systém. Poptávka po bezpečnějších a spolehlivějších metodách distribuce elektrické energie je všudypřítomná. Společnosti závodí v definování takových technologií, které jsou schopny nabídnout nejvyšší úroveň bezpečnosti, aby tím snížily riziko, jemuž jsou vystaveni pracovníci údržby.

Zatímco před dvěma desetiletími představovalo úmrtí po zásahu elektrickým proudem nejčastější druh ohrožení, v současné době pracovníky straší nebezpečí obloukového výboje v rámci údržby elektrických distribučních systémů. V případě mimořádné události mohou slabé distribuční kanály či spoje způsobit nebezpečný elektrický výbuch nebo výboj, což snižuje bezpečnost elektrotechniků a spolehlivost rozvodné sítě.

Z tohoto důvodu je pro společnosti klíčové používat takový elektrický distribuční systém, který v případě extrémního počasí nebo selhání lidského faktoru zajišťuje nejen bezpečnost pro personál a majetek, ale rovněž snižuje množství času, který elektrotechnici stráví servisními pracemi, během nichž mohou být vystaveni riziku vzniku nečekaných havárií.

Ze stejného důvodu je spolehlivost a bezporuchovost rozvodné sítě dalším důležitým faktorem, pokud jde o bezpečnost personálu a majetku. Vzhledem k tomu, že manipulace s elektrickými zařízeními s sebou nese rizika, společnosti nyní požadují řešení, která tato rizika minimalizují a sníží tak pravděpodobnost vzniku nebezpečných událostí. Přes všechny uskutečněné inovace v rámci elektrických rozvodných systémů zůstává ten nejhorší možný scénář nezměněn: výpadek elektrického proudu.

Chaos způsobený výpadkem elektrické energie může stát společnost velké peníze a zasáhnout mnoho dalších oblastí, a proto nové technologie kladou důraz na prevenci. Tyto výzvy nutí koncové uživatele aktivně hledat řešení zvyšující spolehlivost, nákladovou efektivitu a jednoduchost, aniž by bylo ohroženo životní prostředí, fyzická bezpečnost či celkové zabezpečení. 

Bezpečnost zakomponovaná již do konstrukčního řešení rozváděčů

Technologie rozváděčů se ukázala být tou nejvhodnější pro vypořádání se současnými požadavky na elektrická zařízení, a to při zachování úrovně spolehlivosti a bezpečnosti, kterou manažeři podniků vyžadují. Podle nejnovějších odhadů výzkumné a poradenské společnosti Global Data je globální trh s rozváděči nastaven tak, že bude stoupat z odhadovaných 49,7 miliardy USD v roce 2015 na necelých 84 miliard USD do roku 2020.

Elektrický rozváděč byl typicky vnímán jako položka s dlouhou životností a s nízkými nároky na údržbu. Vzhledem k tomu, že obvykle nevyžaduje nijak zvlášť pečlivou údržbu, je často nejvíce přehlíženou součástí v elektrických rozvodech. I když rozváděče mohou mít nízké nároky na údržbu, není úplně eliminována možnost lidské chyby, která může v konečném důsledku způsobit selhání systému. Vzhledem k rychlému pokroku v oblasti průmyslu nahlížejí osvícené společnosti na rozváděče jako na konkurenční výhodu, která jim umožní modernizovat stárnoucí podnikovou infrastrukturu, což šetří čas a peníze a zároveň přináší nejvyšší úroveň dostupnosti elektrické energie.

Inovace v konstrukčních řešeních rozváděčů umožňuje manažerům instalovat a provozovat středně- a nízkonapěťové sítě s trvalým výkonem a sníženým rizikem. Například zavedení 2SIS technologie nabízí bezpečný systém bránící náhodnému doteku, který chrání před vnitřním hořením oblouku odizolováním hlavních součástí obvodu vrstvou pevného materiálu.

Rozváděč je pokryt vnějším vodivým povlakem, a proto se elektrické pole nenachází v okolním vzduchu, protože živé vodiče a uzemnění jsou uzavřeny uvnitř rozváděčové skříně. Toto provedení rovněž zabraňuje poškození samotného systému, chrání rozváděče před účinky prachu, vody, vlhkosti a před dalšími faktory životního prostředí.

Kromě toho nové přístupy v oblasti uzemňovacích spínačů umožňují v rámci rozváděčů odstranit lidský prvek rizika a variability. Nejnovější rozváděčové systémy rovněž nabízejí větší poinstalační flexibilitu. Uživatelé rozváděčů již nebudou muset zcela vykořenit svou elektrizační soustavu, budou-li chtít přejít z výsuvného systému (US standard) na alternativu fixní montáže (mezinárodní standard). Generální oprava stávající infrastruktury není vyžadována, jelikož moderní rozváděče překlenují generační mezeru při řešení současných požadavků na snížení bezpečnostních rizik.

Provádění údržby elektrické rozvodné sítě znamená přirozené riziko pro personál údržby. Nejmodernější typy rozváděčů jsou schopny fungovat prakticky bezúdržbově, čímž se snižuje riziko vzniku obloukového výboje a zásahu elektrickým proudem a zároveň se prodlužuje doba provozuschopnosti, včetně snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Průmyslový sektor je postaven na principech produktivity a efektivity. Preventivní údržba a vysoce výkonná řešení jsou cestou k maximalizaci ziskovosti; elektrický systém není žádnou výjimkou. Nejvýkonnější elektrický systém začíná rozváděči. Inovacemi v konstrukčním řešení a v technologii rozváděčů můžeme minimalizovat riziko pro pracovníky i systém. V rámci dozoru nad činnostmi podniku potřebují manažeři taková řešení, která jim přinesou klidnou mysl. Udržování elektrického systému v bezpečném chodu je nejdůležitější cestou k dosažení tohoto cíle.

James Stacy je ředitel oddělení nabídek ve společnosti Schneider Electric.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz