Protijed na prostoje ve výrobě

Monitorování na dálku (vzdálené sledování) nás chrání před nedostatkem kvalifikovaných sil a komplikovaným průmyslovým prostředím.

Vyhýbat se prostojům ve výrobě je základním cílem každé průmyslové činnosti. Požadavek na prodloužení doby provozuschopnosti se skrývá v rozvoji různých strategií údržby, ovlivňuje nákup zařízení, obchodní cíle společnosti a je zakotven v myšlení pracovníků.

Dokonce i při snaze bojovat proti prostojům vnímají dnes některé společnosti současnou situaci jako podstatně obtížnější než kdy předtím. Existuje několik důvodů, proč tomu tak je.

Zaprvé pracovní místa, která jsou nejdůležitější pro prevenci prostojů, např. průmysloví technici údržby, je stále těžší obsadit. Schopní technici údržby odcházejí do důchodu a do pracovního procesu nastupuje příliš málo zkušených mladých techniků, kteří by je mohli nahradit. Je to součástí větší mezery v oblasti průmyslových dovedností, jež by podle zpráv společnosti Deloitte Consulting a výrobního institutu mohla vést k absenci až 2 milionů pracovníků ve výrobním sektoru v období 2015 až 2025.

Zadruhé vzájemně propojené provozní operace zvyšují složitost průmyslových prostředí. Výrobní systémy se sbližují s informačními systémy a výrobní prostoje jdou nyní ruku v ruce s výpadky sítě. Zde existuje významná příležitost pro využití dostupných dat z propojených operací, což pomáhá omezovat prostoje nebo jim dokonce předcházet, ale tato příležitost může být realizována pouze se správnými zdroji a odbornými znalostmi.

A v neposlední řadě současný posun k flexibilnějším výrobním procesům přináší vlastní komplikovanost. V současné době musí mnoho společností vyrábět více produktů v jednom zařízení a zároveň minimalizovat přerušení výroby při přechodu z jednoho typu výrobku na druhý.

Chtějí-li podniky pokračovat v provozních činnostech navzdory těmto výzvám, stále více z nich je nuceno využívat služby monitorování na dálku a další podpůrné služby.


Podpora je vždy po ruce

Monitorování na dálku začíná shromažďováním dat z průmyslových zařízení dané společnosti. Tato data, která zahrnují např. napětí, parametry vibrací, údaje o provozní teplotě a informace o výstrahách či poruchách, jsou pak dána do kontextu s využitelnými informacemi a doručena příslušným pracovníkům.

Monitorování na dálku může být interně řízené, propojené s automatizovanými systémy, které poskytují informace přímo pracovníkům na pracovišti. Může být rovněž externě řízené prostřednictvím off-site týmu specialistů poskytovatele služby monitorování na dálku. Tito odborníci monitorují kritická zařízení a systémy a mohou rychle informovat personál na pracovišti o všech zjištěných problémech a možných reakcích na tyto potíže, nebo dokonce předvídat některé poruchy, dříve než k nim dojde.

Služby monitorování na dálku lze škálovat tak, aby odpovídaly přesným potřebám společnosti, ať už jde o sledování jednoho stroje v podniku, několika zařízení, výrobní linky, nebo celých aplikací, systémů a sítí napříč několika podniky.

Některé firmy se rozhodly ke službě monitorování na dálku vytvořit doplňkové služby navíc. Tyto služby mohou zahrnovat různé formy administrativní podpory, jako jsou zálohy systému, podpora obnovy a doporučení pro opravu a aktualizaci. Mohou také obsahovat dodávku náhradních dílů a v rámci specifikovaných časových lhůt i inženýrskou podporu na místě.

Nejde jen o sektor průmyslové výroby, jenž je schopen těžit z výhod vyplývajících z monitorování na dálku. Výrobci strojů jej mohou využít k získání nových poznatků o výkonu svých distribuovaných strojů a zařízení. Mohou rovněž tuto službu využít k rozšíření vlastního portfolia služeb, ať už mají k dispozici interní zdroje pro správu monitorování, nebo zadají tuto službu externímu dodavateli. 

Průmyslové podniky, jež se potýkají s nedostatkem pracovníků údržby, čelí vyššímu riziku výpadků, nebo dokonce úplnému odstavení zařízení. V těchto případech je pak dobré využít služeb monitorování na dálku právě pro klíčové úkoly údržby, kdy místní odborníci
nejsou k dispozici.


Případová studie: Podpora a vedení místních pracovníků na dálku

Společnost zabývající se povrchovými úpravami nedávno modernizovala výrobní linky v jednom ze svých podniků prostřednictvím nové automatizační technologie, což mělo zvýšit kapacitu a vyřešit problémy se zastaralou technologií. Projekt zahrnoval instalaci nových systémů HMI na každé lince a výměnu desítky let starých generátorů motorů a stejnosměrných motorů za nové, integrované ovládače a pohony. A jelikož se podnik nachází na venkově, společnost měla omezený přístup k odborníkům se znalostmi nových technologií.

Představenstvo firmy se proto rozhodlo využít vzdáleného poskytovatele služeb pro nepřetržité monitorování systému. Vzdálený tým sleduje přibližně 2 500 referenčních bodů z ovládačů, pohonů i HMI – včetně parametrů dodržování předpisů – a upozorňuje místní
zaměstnance na všechny vznikající problémy.

Kromě rozšíření personálu na pracovišti nabízí podpora vzdáleného sledování zařízení výhody prediktivní údržby. Tým vzdálené podpory může sledovat průběh problémů zároveň s údržbou podniku, monitorovat trendy a tolerance zařízení a sledovat jejich životní cykly. Tým je pak schopen upozornit místní personál na potíže, které nastanou, a pomáhat jim předcházet situaci, kdy dojde k zastavení linky.

Po zavedení vzdáleného sledování zaznamenala společnost zabývající se povrchovými úpravami 50% snížení prostojů, které byly způsobeny nevyhnutelnými zásahy údržby. 


Případová studie: Zrychlená odezva

Jiné společnosti využívají vzdálenou podporu, aby byly schopny zvládat složitost moderních operací, v rámci nichž nemusí být tradiční IT podpora vhodná. Tak tomu bylo u velkého výrobce potravin, který zavedl Ethernet, jímž spravoval přepínače ve výrobních prostorách podniku. Výrobce se nejprve rozhodl využít k podpoře zařízení tradičního poskytovatele IT, ale ten nebyl schopen nabídnout patřičnou dobu odezvy pro zabezpečení hladkého provozování zařízení.

Výsledkem bylo, že výrobce se obrátil na poskytovatele vzdálené podpory. Podpora zahrnovala monitorování více než 400 přepínačů, profilů alarmů pro sledování osmi klíčových parametrů v těchto přepínačích a zaručovala 10minutovou dobu odezvy na jakýkoli kritický alarm. Po provedení této změny zaznamenala společnost výrazné zlepšení v provozuschopnosti svých zařízení.

V jiném případě, konkrétně v papírnách, došlo k problémům s nestabilitou a k prasknutí tabulí během přechodu na jiný typ výrobku. Společnost nedávno nainstalovala nový systém pohonů, ale postrádala technické znalosti pro správu a podporu systému.

Firma se proto obrátila na poskytovatele služeb pro vzdálenou technickou podporu a řešení problémů. Podpora výrazně snížila prostoje, což vedlo k ročnímu nárůstu tržeb ve výši 630 000 USD. Papírna rovněž ušetřila statisíce dolarů za školení a další podporu.


Bezpečný přístup

Vzdálená podpora je tak široce využívána, že její poskytovatelé z velké části vyvíjejí standardizované služby, které mohou uspokojit potřeby většiny průmyslových společností. Před výběrem poskytovatele služeb by si však společnosti měly být jisty, že zvolený poskytovatel splňuje určité bezpečnostní požadavky.

Firmy by měly mít jednoznačný cíl – spolupracovat pouze s důvěryhodným poskytovatelem služeb, který při navrhování produktů sleduje základní bezpečnostní zásady. Měly by mít také potvrzeno, že platforma poskytovatele nabízí zabezpečený vzdálený přístup,
například omezením vstupních míst, použitím externích připojení a omezením přístupu uživatele, webu a zařízení.

Tím, že se společnosti budou dopředu zabývat otázkami zabezpečení svých systémů, nebudou se pak muset starat o rizika vzdáleného přístupu a budou se moci více soustředit na to, jak jim tyto služby umožní efektivnější podnikání v dnešním rychle se měnícím světě.

Ante Tomicic je vedoucí oddělení vzdálené podpory a Phil Bush je produktový manažer pro monitorování a analýzu produktů ve společnosti Rockwell Automation.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz