Velká očekávání, kterých lze dosáhnout díky správnému přístupu

Velká očekávání, kterých lze dosáhnout díky správnému přístupu

Když klient a systémový integrátor sdílejí společné cíle, potenciál pro úspěch je maximalizován.

V právnické profesi existuje jedno staré rčení: „Nejlepší smlouvy bývají sepsány mezi stranami, které si navzájem nedůvěřují.“ Lidé, kteří jsou přátelé, často nechávají věci nevyjasněné, protože předpokládají, že sdílejí vzájemné porozumění. Ti, kteří si navzájem méně důvěřují, jsou specifičtější, a tak mají šanci vyhnout se v budoucnu potenciálním problémům.

Stejná praxe platí pro vztahy mezi systémovými integrátory a klienty. Nejlepšími automatizačními projekty jsou ty, v nichž jsou jasně uvedena všechna očekávání. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že klient získá zlepšení, které očekával za předpokládanou cenu, a že integrátor dokončí projekt s využitím očekávaných zdrojů a s přiměřeným ziskem.

Tak tomu však není ve všech případech. Vzhledem k počtu a rozmanitosti projektů, jež společnost MAVERICK zrealizovala, byla vytvořena určitá pravidla pro dosažení maximální spokojenosti a minimalizaci rizika pro obě strany v jakémkoli projektu. Zvažme, co by mohlo být považováno za středně velký projekt – větší než nahrazení jediného PLC, ale menší než migrace DCS.

Projekty jsou hodnoceny na základě tří hlavních bodů:

  • Nákladovost: Podařilo se udržet projekt v rámci plánovaného rozpočtu?
  • Způsobilost: Poskytl projekt slibovanou funkčnost?
  • Časový harmonogram: Povedlo se dokončit projekt včas? 

Dobrý projekt se zaměřuje na všechny tři hlavní oblasti. U méně úspěšných projektů může chybět jeden, dva nebo i všechny tři body. Dělejme ale vše pro to, abychom se pohybovali v úspěšné kategorii těch, kteří obsáhli všechny tři body. 

Začněte s jasným rozsahem

Projekt jakéhokoli stupně složitosti musí mít předem jasně definovaný rozsah, ale je překvapující, jak často je to opomíjeno. Proč? Protože pro majitele podniku může definování úplného rozsahu představovat docela obtížný úkol. Je jednodušší napsat něco nejasného a doufat, že integrátor bude schopen vyplnit chybějící mezery. Pokud integrátor spolupracuje s podnikem po celou dobu, pak za určitých okolností může takový přístup fungovat.

Neurčitý rozsah projektu vytváří příležitost ke změně objednávek a celkové náklady mohou být mnohem vyšší, než jaké byly původně zahrnuty do rozpočtu. Výsledky rovněž přinášejí zklamání.

Definování rozsahu je obtížné, protože vyžaduje kritické sebevědomí: čím komplexnější je projekt, tím rozsáhlejší je analýza. Podnik musí zjistit, jaké jsou skutečné podmínky dotyčných oblastí. Tento druh analýzy znamená čelit řešením, která byla kdysi vytvořena, aby se nemusely řešit větší problémy, jakési otevírání Pandořiných skříněk, jež nikdo nechce otevřít, neboli vyhledávání výkresů a dokumentace, které již dlouhé roky nikdo neaktualizoval. 


Odkud „dolovat“ potřebné informace

Osoby pověřené tzv. dolováním potřebných informací se lehce mohou dostat mimo oblast své specializace. Strojní inženýr bude muset vyhodnotit stav přístrojové techniky a operátor na velínu zase dostane za úkol probrat se hromadou výkresů. Dokonce i pro ty podniky, u nichž údržba funguje efektivně a kde mají perfektně zvládnutý proces řízení změn, představuje úkol definovat rozsah projektu skličující záležitost, ale koneckonců musí to být provedeno.

Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je rozsah proveden správně, je vytvořit samostatný projekt. Zde může integrátor pomoci hned od začátku. Objektivní hledisko zkušeného člověka zvenčí může být značně odlišné, avšak zásadní je skutečnost, že projekt zaměřený na vymezení rozsahu by neměl příliš rozšiřovat celkové náklady na hlavní projekt. Pokud je tento rozsah vytvořen v kontextu konkrétního většího projektu, výsledná práce a náklady budou mnohem přesnější než vše, co se děje bez potřebné přípravy, a to bez ohledu na to, kdo zpracovává skutečný projekt. 


Co vše by měl rozsah pokrývat?

Rozsah projektu by měl podrobně obsahovat tyto informace:

  • Cíle projektu s ohledem na to, čeho by mělo být dosaženo.
  • Jakým způsobem a kdy by se daný projekt měl realizovat.
  • Jaké zdroje může klient poskytnout.
  • Co se očekává od integrátora projektu. 

Cenová nabídka integrátora by měla obsahovat všechny tyto body s tím, že dobře promyšlená a zpracovaná cenová nabídka od zkušených odborníků se bude zabývat otázkou, zda v rozsahu projektu náhodou ještě něco nechybí nebo zda neskrývá potenciálně záludné záležitosti. Pokud například nezahrnuje potřebný čas na zaškolení operátora, projekt tím ztrácí na kvalitě a to se časem určitě projeví. Integrátor by měl identifikovat takováto opomenutí a navrhnout něco, čím vyplní zjištěné mezery a nedostatky. Může to sice navýšit cenu, ale je lepší vypořádat se s problémy nyní, ne až bude pozdě.

Cílem projektu může být např. zvýšení objemu výroby pro danou procesní jednotku o 10 %. Někdo musí určit, co je zapotřebí k dosažení cíle; mohou to být procesní inženýři dané společnosti, případně konzultant nebo integrátor. Ve většině případů se bude jednat o skupinové úsilí.

Obvykle je cena projektu tím nejdůležitějším prvkem, avšak splnění časového harmonogramu je těsně za ní. Zkušený integrátor, který důkladně pochopil problematiku podniku, by měl být schopen dodržet přiměřený harmonogram spolu s uvedenou cenou. Opět platí, že znalost provozu představuje kritický rozdíl.

Aspekt výkonnosti daného projektu nebyl zatím řešen, protože v praxi je často náročné jej definovat. Finanční záležitosti a termíny v kalendáři nepředstavují pro manažery až tak velký problém, ale zajistit náležitou funkčnost projektu není zase úplná hračka. Leč metriky výkonnosti musejí být zahrnuty do celkového rozsahu, včetně dalších hledisek.


Vytvoření vize o zavedení automatizace

Jedna z nejlepších věcí, kterou může společnost udělat pro zajištění efektivních projektů, je vytvoření vize o zavedení automatizace. Ta popisuje, kam se chce podnik propracovat v budoucnosti, možná za 10 i více let. I když to může znít poněkud ambiciózně, každý projekt tím získá správný směr, a proto to stojí za zváženou.

Vize o zavedení automatizace se může zaměřit na podnik jako na celek anebo možná pouze na jedinou procesní jednotku. Měla by vyhodnotit aktuální způsob provozování, zjistit, v čem spočívají největší problémy a příležitosti, a navrhnout plán pro efektivnější provoz. Některé prvky mohou být obsáhlejší, jako je například migrace na nový systém DCS, zatímco jiné jsou skromnější, např. zlepšení toku přístrojů v reaktoru. Vize by měla též obsahovat celou řadu položek, které by se navzájem racionálně rozvíjely.

Jakýkoli nový projekt by měl být součástí takovéto vize a v nabídce integrátora by neměly chybět informace o záležitostech, které se neshodují s cíli, nebo o jiném, vhodnějším přístupu. 


Vyhněte se vytvoření „černé skříňky“

Během práce na implementaci projektu bude kvalitní integrátor s klientem spolupracovat do té míry, aby všichni věděli, jak vše dohromady funguje. Integrátor by neměl používat složité programovací metody s úmyslem, že pouze on jediný bude schopen modifikovat daný systém. Tento druh přístupu à la „černá skříňka“ může klientovi časem navýšit náklady a zcela jistě podkope vzájemnou důvěru mezi integrátorem a klientem. Existují výjimky, jako jsou pokročilé sofistikované algoritmy řízení, kdy patentovaná oprávnění používající duševní vlastnictví integrátora nebo originálního dodavatele automatizačního systému vyžadují uzavřený systém. Tyto výjimky by měly být jasně pochopeny a objasněny na začátku celého projektu. Ve smlouvě by mělo rovněž být uvedeno ustanovení ohledně získání přístupu v případě, že původní dodavatel ukončí svou podporu danému projektu.

Má-li mít zlepšení u klienta trvalý trend, je zapotřebí, aby lidé, kteří pracují s novým zařízením a automatizačním systémem, zevrubně pochopili celou problematiku. Technici systémového integrátora by měli úzce spolupracovat se zaměstnanci podniku v průběhu celého implementačního procesu, aby měli možnost pochopit veškeré spojitosti a celý průběh změn. Pokud tomu tak není, klient se dostane do nepříjemné situace, kdy pokaždé, jakmile se objeví nějaká otázka nebo nastane problém, se bude muset obracet na OEM nebo integrátora, což se u všech zúčastněných stran projeví jako kontraproduktivní. 


Když se vyskytnou problémy

K problémům může docházet u jakéhokoli projektu a na jejich vzniku mohou mít podíl obě strany. Nicméně díky důkladné přípravě a dobrým pracovním vztahům budou stále menší a menší. Když se problémy objeví, je důležité, abychom zabránili jejich eskalaci. Každá strana může být zodpovědná za nějaký problém, takže klient možná bude muset oprávněně přistoupit na změnu objednávky, včetně vyplývajícího navýšení nákladů. Stejně tak může integrátor na vlastní výlohy vykonat dodatečné služby. Pokud mají obě strany máslo na hlavě, výdaje na vyřešení problému by měly být vzájemně sdíleny.

Nejlepší projekty jsou realizovány tehdy, jestliže si klient a integrátor vzájemně důvěřují jako partneři, ale stále se drží společné dohody, pokud jde o definování projektů a uzavírání dílčích dohod. Udržování vzájemného pochopení ucelené problematiky ve všech fázích projektu je rozhodující pro dosažení trvalého úspěchu.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz