Čtyři strategické kroky v rámci implementace systému monitorování strojních zařízení

Čtyři strategické kroky v rámci implementace systému monitorování strojních zařízení

Stanovte si cíle týkající se monitorování strojních zařízení, sestavte žebříček důležitosti strojů, vypracujte příslušné výkonnostní ukazatele a neustále je vyhodnocujte a zlepšujte.

Systémy pro monitorování provozního stavu strojních zařízení jsou v současné době v průmyslu stále populárnější, protože se z pochopitelných důvodů odklánějí od manuálních způsobů sběru informací. Často se klade důraz na použití monitorovací technologie a na dodržení odpovídající finanční úspory, přičemž se ignoruje nezbytná předběžná práce, kterou musejí majitelé strojních zařízení vykonat, aby mohli takové monitorovací systémy implementovat. V důsledku toho není dosaženo očekávaných přínosů monitorovacího systému. Cílem tohoto článku je nastínit několik strategických kroků, které lze uplatnit při překonávání běžných problémů během zavádění systémů monitorování strojních zařízení.

Stanovení cílů pro monitorování strojních zařízení

Nebezpečí spočívá v tom, že informace získané ze systémů monitorování strojů jsou málo užitečné nebo vůbec žádné. Abychom se tomu vyhnuli, je nezbytné uvědomit si cíl systému monitorování strojů, ještě než přistoupíme k jeho realizaci. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je pochopit podmínky fungování stroje a jeho provozního prostředí.

Dva podobné stroje pracující ve dvou různých provozních prostředích mohou mít různé požadavky na monitorování. Například pro zamezení rizika vznícení je zásadní monitorovat povrchovou teplotu motoru čerpadla přepravujícího benzínové produkty v hořlavém prostředí. Pokud je ovšem totéž čerpadlo používáno k přepravě komunální vody, investice do monitorování povrchové teploty bude představovat ztrátu času a prostředků, protože se v daném případě nejedná o hořlavé prostředí. V ideálním případě by měl cíl systému monitorování stroje úzce souviset se skutečným cílem, který se očekává od stroje, na němž je instalován, nebo jej ještě umocňovat.

Prioritizace strojních zařízení pro implementaci

I středně velký průmysl nebo výrobní závod může obsahovat několik stovek až tisíc zařízení různých velikostí a různé složitosti. Ačkoli každý jednotlivý kus zařízení přispívá k celkové efektivitě provozovaného závodu, není jednoduše finančně únosné instalovat monitorovací snímače na každý kus zařízení. Pokud jsou zdroje a čas omezené, je třeba zařízení upřednostnit na základě závažnosti jeho vlivu na celkový provoz závodu. Stejně tak by měly být funkce nebo parametry, které mají být zaznamenávány, rovněž prioritizovány na základě svého kritického významu. V praxi to znamená, že si sestavíte seznam kritických zařízení vašeho provozu a tato zařízení budou mít prioritu v rámci zavádění systému monitorování.

U drahých strojů, které při poruchách způsobují nadměrné prostoje, se obecně sledují různé parametry. Například velký průmyslový kotel může vyžadovat monitorování řady parametrů, jež plně zahrnují funkční vlastnosti zařízení, včetně chemických vlastností média, které tento kotel zpracovává. Na druhou stranu kotle s malým výkonem, pracující při nižších teplotách a tlaku, mohou mít méně přísné požadavky na určení svého stavu a provozní účinnosti; je tedy zapotřebí i méně snímačů na zabezpečení jejich provozu.

Vývoj relevantních výkonnostních ukazatelů

Jedním z problémů při implementaci je nedostatek požadavků na výkonnost, které se od systému monitorování strojů očekávají. Vývoj požadavků na provozní výkonnost poskytne hlubší vhled do úrovně monitorování, která je u stroje požadována. Správný přístup spočívá v návrhu úrovně a povahy monitorovacího systému na základě cílů spolehlivosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti, které se od stroje očekávají. Může být například pravděpodobné, že dané zařízení je vybaveno sofistikovaným systémem monitorování stroje a souvisejícími vypínacími mechanismy, které mohou způsobovat zbytečné odstávky stroje, kdykoli parametry stroje překročí určitou hodnotu.

Tento typ monitorování sice pravděpodobně zvýší provozní spolehlivost stroje díky snížené možnosti poruchy, nicméně zbytečné alarmy a následná pozornost pracovníka patrně ovlivní provozní dostupnost a využitelnost stroje. Stručně řečeno, relevantní metriky výkonnosti a jejich realistické cíle jsou ty, které představují jemný kompromis mezi spolehlivostí, dostupností a udržovatelností strojů.

PLE1505 Innovations Battery

Neustálé zlepšování systémů monitorování strojů

Zavedení systému monitorování strojů si nepředstavujte jako jednorázový projekt, který udělá službu ihned po svém zavedení a o nějž není nutné se dále starat. To byste se dopustili velkého omylu. Provozní požadavky a stav strojů, včetně jejich poruchovosti, jsou dynamické jevy, které se neustále vyvíjejí. Také cíl stroje se může změnit, což může způsobit, že stroj bude v určité fázi své životnosti pracovat podle jiného scénáře.

Ideální strategie implementace by měla počítat s využitím získaných informací k upřesnění průběžných požadavků na systémy monitorování strojů. Například po léta nedostatečně využívaná data shromážděná z konkrétního zobrazovacího snímače na CNC stroji mohou provozovateli CNC stroje naznačit, že umístění takového snímače je neopodstatněné, a proto může být vyloučen ze současných i budoucích systémů monitorování CNC strojů, čímž se ušetří čas a náklady na straně vlastníka.

Slovo závěrem

Stručně řečeno, implementace systému pro monitorování strojních zařízení vyžaduje hlubší analýzu stroje, na němž budou snímače instalovány, včetně charakteristiky průběhu provozu. Dva podobné stroje pracující v odlišném prostředí mohou být vybaveny rozdílnými monitorovacími systémy odpovídajícími jejich potřebám. Jedním z nejlepších přístupů je vybrat vhodné systémy monitorování strojů pro odpovídající stroje a spojit případný cíl s dosažením úrovně celkové spolehlivosti, udržovatelnosti a provozuschopnosti zařízení.
Máte zkušenosti a odborné znalosti v rámci témat uvedených v tomto článku? Zvažte možnost přispět svým postřehem do redakce CFE Media a získejte tak uznání, které si vy i vaše společnost zasloužíte. Kliknutím sem tento proces zahájíte.

Bryan Christiansen, autor článku, je zakladatel a generální ředitel společnosti Limble CMMS.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz