Deset způsobů, jak chránit investice do instalace pohonů s regulovatelnými otáčkami

Pohony s regulovatelnými otáčkami jsou svým uživatelům schopny šetřit finanční prostředky tím, že poskytují efektivnější způsob řízení motoru, aby bylo možno provozovat systém při nižších otáčkách a jednotném účiníku. Obrázek poskytla společnost Danfoss Drives Pohony s regulovatelnými otáčkami jsou svým uživatelům schopny šetřit finanční prostředky tím, že poskytují efektivnější způsob řízení motoru, aby bylo možno provozovat systém při nižších otáčkách a jednotném účiníku. Obrázek poskytla společnost Danfoss Drives

Pokud jsou používány správně, nabízejí pohony s regulovatelnými otáčkami dosažení nezanedbatelných úspor.

Výrobci zvyšují účinnost elektrických motorů prostřednictvím instalace pohonů s regulovatelnými otáčkami (VFD – variable frequency drive). Ve srovnání s napěťovými spouštěči nebo staršími stejnosměrnými pohony jsou pohony s regulovatelnými otáčkami schopny ušetřit uživatelům peníze tím, že poskytují efektivnější řízení motoru pro provoz systému při nižších otáčkách a jednotném účiníku. V průběhu času tyto úspory přispívají ke snížení provozních nákladů a poskytují návratnost investic. To je však možné pouze tak, že životní cyklus těchto jednotek bude maximalizován a optimalizován.

Níže je uvedeno 10 způsobů, jak chránit vaše investice do pohonů s regulovatelnými otáčkami:

  1. Seznamte se se všemi aspekty vaší aplikace

Ochrana investic do VFD pohonu začíná ještě před samotným nákupem. Faktory, jako je výkon, řízení otáček nebo točivého momentu, komunikace na průmyslové sběrnici, ba dokonce i vstupy a výstupy, mohou často ovlivnit model jednotky, kterou budete potřebovat. Udělat si čas na seznámení se všemi aspekty aplikace a určit skutečné potřeby ještě před nákupem má velký vliv na to, zda váš projekt bude úspěšný nebo se s ním personál údržby bude muset zabývat třeba i uprostřed nočních směn.

  1. Nadimenzujte systém správně

Velikost VFD pohonu musí být dimenzována podle zatížení a okolních podmínek, aby bylo zajištěno, že navržený točivý moment zvládne za všech situací. Nezapomeňte se poradit s výrobcem pohonů, který bude mít k dispozici podrobné zdrojové informace.

  1. Vyhodnoťte, v jakém prostředí bude pohon aplikován

Pokud dochází ke kontaminaci prachem, vodivými zbytky, nečistotami, vlhkostí, olejem, vysokými teplotami nebo jinými potenciálními narušiteli, možná budete chtít investovat do VFD pohonů s klasifikací NEMA 12 nebo NEMA 4, abyste je před těmito vlivy ochránili. Vezměte v úvahu rovněž teplotu, nadmořskou výšku a vlhkost a porovnejte je se specifikacemi výrobce. Vliv elektrického prostředí je také důležitým a často přehlíženým faktorem; existující harmonické, rozptýlené napětí či elektrická síť vykazující časté výkyvy – to vše má nepříznivé účinky na vaši novou jednotku. Odrušovací filtry, tlumivky a oddělovací transformátory jsou další položky, které mohou být potřebné k zajištění řádně fungujícího prostředí.

  1. Vyberte správný motor

Ne všechny motory jsou konstruovány stejně. Vzhledem k povaze křivky pulzně šířkové modulace (PWM), kterou generuje VFD pohon pro vytvoření syntetického střídavého průběhu, často dochází k vysokonapěťovým špičkám. Motory s klasifikací VFD jsou vybaveny extra izolací a jsou navrženy tak, aby to zvládly. Nezapomeňte se poradit s výrobcem motoru ohledně otáček, pracovního cyklu, izolovaných ložisek, uzemňovacích kartáčů a okolního prostředí. Spolehlivý výrobce motorů má sám velký zájem na tom, aby vám doporučil ten nejlepší produkt pro danou aplikaci.

  1. Specifikujte správný typ jističů, kabeláže a filtrů

Před dokončením instalace si přečtěte instalační příručky dodané s pohonem VFD. Poskytují cenné informace týkající se vyhovujících jističů, velikostí a typů kabelů (například kabel VFD), jakož i veškerých externích položek, které budete potřebovat, což může být např. tlumivka apod. Během instalace dále používejte vhodnou kabeláž a postupy zapojení. VFD pohon si nemůže udržet svou klasifikaci dle NEMA 12 nebo NEMA 4, pokud nejsou aplikovány postupy zapojení a komponenty zařazené do stejné klasifikace.

  1. Instalaci svěřte proškoleným a kvalifikovaným odborníkům

Co se týče instalace zařízení zejména v náročných prostředích, stanoví výrobci nutnost dodržování příslušných standardů pro instalaci; často je třeba vyhovět platným místním elektrickým předpisům. Vyškolený a kvalifikovaný elektromontér bude dále schopen zajistit náležitou montáž všech pohonů, vhodný způsob připojení a uzemnění veškeré kabeláže, správnou instalaci všech krytů a ochranných bariér, včetně zabezpečení dostatečného proudění vzduchu.

  1. Ověřte si, že pracovníci provádějící spouštění a uvedení do provozu jsou dobře obeznámeni s činností VFD

Znalost a pochopení toho, jak správně zadávat data motoru, používat proporcionálně-integrální derivát (PID) a navázat komunikaci provozní sběrnice, vám pomůže zajistit, že projekt bude úspěšný jak z hlediska rozpočtu, tak i termínu.

  1. Investujte do školení

Hlubší pochopení problematiky pohonů s regulovatelnými otáčkami pomůže vám i pracovníkům údržby lépe porozumět tomu, co je považováno za normální a co za abnormální v rámci jejich provozování. Díky včasné identifikaci abnormalit můžete zabránit neočekávaným poruchám a prostojům a budete vyzbrojeni informacemi, co dělat v případě výskytu neočekávaných událostí.

  1. Provádějte pravidelnou údržbu

Stejně jako u většiny elektrických zařízení předepisují i výrobci VFD pohonů doporučené intervaly údržby, které je třeba dodržovat. Budete si moci sami naplánovat časy odstávek, kdy provedete vyčištění a kontrolu jednotky, identifikujete potenciální problémy a odstraníte veškeré předměty, které mohou bránit tomu, aby vaše zařízení správně odvádělo teplo. Během těchto odstávek máte možnost zmapovat standardní provozní podmínky a zjistit, zda některé komponenty nezačínají selhávat, kupř. elektrolytické kondenzátory apod.

  1. Investujte do doporučených náhradních dílů a pravidelně je kontrolujte

Jedna věc je koupit náhradní jednotku a druhá používat ji. V mnoha pohonech VFD se v současné době vyskytují elektrolytické kondenzátory, jejichž stav se začne zhoršovat, pokud nejsou používány déle než rok. To může způsobit, že se takto dlouhou dobu nepoužívaný pohon po finální instalaci spontánně vznítí. I když je důležité mít po ruce další součásti, jako jsou pojistky a řídicí desky, stejně jako náhradní pohony VFD, stejně důležité je i pravidelně testovat a kontrolovat, zda jsou v dobrém provozním stavu a připravené k použití.

Je důležité si uvědomit, že v současné době si kdokoli může zakoupit VFD pohon a nainstalovat jej; je však bezpodmínečně nutné, aby byl proces instalace přesně dodržen. Pokud budete ochotni věnovat problematice VFD pohonů svůj čas před jejich pořízením a následně zainvestujete do správných produktů pro vaši aplikaci a budete provádět pravidelnou údržbu těchto zařízení, můžete si být jisti, že budete po mnoho let sklízet ovoce ve formě energetických úspor a provozní efektivity VFD pohonu.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz